Moja vizija o Sotoninoj krivotvorini glasne vike 2. dio

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

Dok mi je Gospodin otvarao um kako bih mogao razumjeti krivotvorinu glasne vike, primio sam još uputa u vezi stvari kojih se nismo dotaknuli.

 

Žig zvijeri

 

Pokazano mi je da je činjenica o postojanju žiga zvijeri, kao krivotvorina Božjeg pečata, još jedan biblijski dokaz kako Sotona uistinu lažira sve što Bog radi i prije nego li to Bog napravi. Sotonina krivotvorina glasne vike je osmišljena kako bi ljude pripremila za prihvaćanje žiga zvijeripriprema ih da postanu stanište za demone. Zato u Otkrivenju 18:2 piše kako Babilonpostade prebivalištem zlodusima.’

 

Ove krivotvorine također služe kao priprema za njegov dolazak, kad će se pojaviti kao Krist. Znamo što Isus zahtijeva prije svog dolaska:

 

Krist očekuje s dubokom čežnjom da se pokaže u svojoj Crkvi. Kad se Njegov karakter savršeno obnovi u Njegovom narodu, tada će ih On doći uzeti kao svoje.’ {COL 69.1}

 

Također, kad se karakter Sotone savršeno obnovi u Njegovom narodu, tada će ih doći uzeti kao svoje.

 

Već smo spomenuli da ćemo kad počnu nevolje, prilikom ozakonjenja Nedjeljnog zakona iznositi potpunije istinu o suboti:

 

Vidjela sam da subota jest i da će biti zid razdvajanja između pravog Božjeg Izraela i nevjernika kao i da je subota značajno pitanje oko kojeg će se ujediniti srca Božjih dragih svetaca koji Ga čekaju. Vidjela sam da Bog ima djece koja subotu ne poznaju niti je svetkuju. Ona nisu odbacila svjetlo koje je obasjava. A na početku vremena nevolje mi smo pošli ispunjeni Svetim Duhom i još jasnije naviještali subotu.’ {EW 85.2} 

 

Moj anđeo mi je pokazao da dok mi budemo još jasnije iznosili subotu, lažna glasna vika će još jasnije iznositi nedjelju. Sotonini predstavnici će to raditi tako što će nabrajati sve razloge zbog kojih trebamo svetkovati prvi dan u tjednu. Neki od popularnih razloga bit će: nužnost dana odmora zbog prekomjernog rada; to je jedini dan kada možemo provoditi vrijeme s obitelji, to je dan kad se treba maknuti od svakodnevnih problema, dan kad se treba odmoriti od tehnologije, dan u kojem će se uvelike poboljšati naše zdravlje, povećati moral našeg društva, itd. No činjenica kako je pokret za ukazivanje na pogreške povezan s djelima koja su sama po sebi dobra, nije argument koji ide u prilog toj pogrešci:

 

‘Pa ipak, upravo te vođe iznose tvrdnju da se pokvarenost koja se naglo širi treba pripisati oskvrnuću takozvane "kršćanske subote", te da bi prisilno nametanje svetkovanja nedjelje uvelike poboljšalo moral društva. Ta se tvrdnja osobito ističe u Americi gdje se učenje o pravoj suboti najviše propovijedalo. Tu se promicanje umjerenosti i trezvenosti, jedna od najistaknutijih i najvažnijih moralnih reforma, često združuje s pokretom za svetkovanje nedjelje, pa se zagovornici nedjelje predstavljaju kao promicatelji najviših interesa društva, a one koji se ne žele udružiti s njima proglašavaju neprijateljima umjerenosti i reforme. No sama činjenica da se pokret koji nastoji ustoličiti zabludu povezuje s djelom koje je inače samo po sebi dobro, nije dokaz u prilog zabludi. Otrov se može prikriti izmiješa li se sa zdravom hranom, no time se neće promijeniti njegova priroda. Naprotiv, postat će još opasniji jer ćemo ga uzeti nesvjesno. Jedno je od sotoninih lukavstava da laž pomiješa upravo s toliko istine koliko je potrebno da bi laž izgledala uvjerljiva. Vođe nedjeljnog pokreta mogu zastupati reforme potrebne ljudima i načela koja su u skladu s Biblijom, ali sve dok se s njima povezuju i zahtjevi suprotni Božjem zakonu, Božje se sluge ne mogu sjediniti s takvim vođama. Jer, odbacivanje Božjeg Zakona radi ljudskih propisa ničim se ne može opravdati.’ {GC 587.1}

 

Dakle, to je konflikt pravednosti po vjeri kroz Krista prema poslušnosti Božjim zapovijedima, nasuprot samopravednosti kroz duh Sotone prema poslušnosti zapovijedima ljudi koje poništavaju Božji zakon.

 

Njegovo pojavljivanje kao Krist poslužiti će kao okidač koji će učvrstiti u umovima ljudi popularno vjerovanje o tisućljeću na zemlji koje nije u skladu sa Svetim pismom.

 

Krivotvorina Milenijuma (tisućljeća)

 

Kristova tisućugodišnja vladavina ovdje na zemlji Sotonina je verzija, a to je obmana i krivotvorina istinskog biblijskog učenja milenija (tisućljeća). Svrha ovog lažnog nauka natjerati je ljude kako bi ga prihvatili kao pravog Krista, dok će u stvarnosti on biti varalica.

 

Kad bi kršćanski svijet iskreno proučavao Riječ, dopuštajući Bibliji da bude svoj vlastiti tumač, otkrili bi kako će milenij (tisućljeće) biti na nebu, a zemlja opustošena na tisuću godina. Ovaj lažan nauk o mileniju (tisućljeću) na zemlji PREDUVJET je za njegovu vještu obmanu.

 

Nakon što Sotona izađe iz bezdana, predat će sud nad svecima zlim ljudima i oni će djelovati kao njegova porota i osuditi svece Svevišnjega.

 

[Otkrivenje 17:14] ‘Oni će zaratiti s Jaganjcem i Jaganjac će ih pobijediti; jer je on Gospodar gospodara i Kralj kraljeva, a oni koji su s njim pozvani su, i izabrani, i vjerni.

 

Obećanje koje je Isus dao svom narodu:

[Matej 19:28] ‘I reče im Isus: “Zaista, kažem vam da ćete vi koji ste pošli za mnom, za preporoda, kada Sin čovječji bude sjedio na prijestolju svoje slave, i vi sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest Izraelovih plemena.

 

Kao što će Bog i njegovi sveci biti uključeni u sud tijekom tisućljeća, tako će Sotona i njegove sluge suditi Jaganjcu u osobi njegovih svetaca i izvršiti kaznu koju su odredili - smrt. Evo iz Biblije:

 

[Otkrivenje 13:15] ‘I joj dano dati dah liku Zvijeri, tako da i progovori lik Zvijeri i učini da tko god se ne pokloni liku Zvijeri bude ubijen.

 

Sotoni je jedino ostalo vrijeme do kraja perioda milosti. U tom periodu mora sve pripremiti, uključujući i pripremu za posljednji napad na Novi Jeruzalem nakon što se Bog, Krist, sveti anđeli i sveci spuste s neba na uništenu zemlju. Isus će tada uskrsnuti zle. Njihove misli i karakter će biti isti kao onda kad su otišli u grob. Budući da će biti završeno vrijeme milosti, jasno je kako sve mora sada pripremiti jer nakon što završi period milosti, bit će nemoguće prevariti one koji su spašeni.

 

Djeca objavljuju poruku

 

Pokazano mi je da kao što Sotona koristi djecu poput Grete Thunberg za širenje svoje poruke po svijetu kako bi osigurao duše za svoju žetvu, tako će i Bog upotrijebiti djecu za navještanje prijeko potrebne istine za ovo vrijeme:

 

Mnogi, čak i među neobrazovanima, sada objavljuju Gospodnje riječi. Djeca su pokrenuta Duhom Božjim da pođu i objave vijest s Neba. Duh se izlijeva na sve koji se pokoravaju Njegovom utjecaju i koji će, odbacivši sva ljudska pomagala, ljudska pravila koja obvezuju i obazrive metode, objavljivati istinu sa silom Duha.’ —Evangelism, 700 (1895)." {LDE 206.2}

 

Kada nebeske sile budu vidjele kako ljudi više ne žele iznositi istinu onako jednostavno kako je to Isus činio, Božji Duh će pokrenuti djecu da izađu i objave istinu za ovo vrijeme.’ —The Southern Work, 66 (1895). {LDE 206.3}

 

Naša dužnost je pripremiti djecu i starije da ostanu vjerni do smrti

 

Velika je vjerojatnost kako neće biti mnogo djece i starijih u 144,000. Postoje 5 glavnih razloga za ovo:

 

Razlog #1: Ellen White je u viziji vidjela puno djece koji imaju crveni porub na svojim haljinama. Isus je objasnio kako to znači da su oni mučenici koji su ubijeni zbog Njega:

 

Usput smo sreli skupinu koja je također promatrala ljepotu ovog mjesta. Primijetila sam na njihovoj odjeći crveni porub; njihove su krune bile blistave, a odjeća savršeno bijela. Kad smo ih pozdravili, upitala sam Isusa tko su oni. On je rekao da su to mučenici koji su izgubili život radi Njega. Pratilo ih je društvo mnogobrojne djece; i ona su imala crveni porub na odjeći. Gora Sion bila je upravo pred nama i na vrhu se nalazio veličanstveni hram, a oko njega još sedam gora na kojima su rasle ruže i ljiljani. Vidjela sam djecu kako se penju ili, ako im se više sviđa, lete pomoću malih krila do vrha brda i beru cvijeće koje nikad ne vene. Oko hrama su rasla svakovrsna stabla da uljepšaju prizor: šimšir, bor, jela, maslina, mirta, nar i smokva savijali su se pod teretom zrelih plodova što je to mjesto činilo još veličanstvenijim. Upravo kad smo trebali ući u sveti hram, Isus je svojim umilnim glasom rekao: “Samo 144.000 ulaze na ovo mjesto”, a mi smo uskliknuli: “Aleluja!” {EW 18.2}

 

Razlog #2: Gospodin je često govorio kako će mnogo malenih kao i slabih i bolesnih biti poslano na spavanje prije vremena nevolje:

 

Nije uvijek dobro tražiti bezuvjetno izlječenje... Bog zna hoće li oni za koje se upućuju molitve biti u stanju izdržati nevolje i probe koje će doći na njih ukoliko ostanu živi. On od početka zna kraj. Mnogi će biti uzeti na počinak prije strašnih kušanja koja će u vrijeme nevolje zadesiti naš svijet. Counsels on Health, 375 (1892)." {LDE 255.2}

 

Gospod mi je često govorio da će mnogi mališani biti uzeti na počinak prije vremena nevolje. Mi ćemo ponovo vidjeti svoju djecu. Mi ćemo ih sresti i prepoznati u nebeskim dvorovima.’ —Selected Messages 2:259 (1899). {LDE 255.3}

 

Razlog #3: Biti će najgore vrijeme nevolje ikad:

 

[Matej 24:21] Jer tada će biti velika tjeskoba kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti.

[Matej 24:22] I kada se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo ni jedno tijelo; no radi izabranih skratit će se oni dani.

 

Bog mi je pokazao kako će 144,000 preživjeti zato što će surađivati s Bogom tako što će biti poslušni svim Božjim zakonima te će vjerovati da je Božji zakon produžetak Njegove brige, dobročinstva i ljubavi prema Njegovim stvorenjima. Tako će omogućiti Bogu da ih zaštiti za vrijeme tog perioda.

Kao što vidimo, izabrani - 144,000, preživjet će samo zato što će im se Bog smilovati. Stoga se čini kako mnogi bolesni, slabi, stariji ili mlađi ne bi uspjeli preživjeti te izuzetno teške životne uvjete.

 

Razlog #4: Vjera koja je potrebna kako bi se moglo izdržati u vrijeme nevolje nije ista vjera koja se općenito primjenjuje kod vjernika. Morat ćemo imati vjeru koja će izdržati umor, glad, žeđ, odgodu, zatvor, nepravedna i okrutna utamničenja. Da bismo imali takvu vrstu vjere, moramo temeljito poznavati sadašnju istinu i stupove vjere, nauke koje zagovara Božja Riječ u kombinaciji s nepokolebljivom poslušnošću i vjerom u Božja obećanja.

 

Kad bismo samo vjerovali, primili bismo Svetog Duha. Postavlja se pitanje, ‘Jeli ruka Gospodnja prekratka da spasi? Jeli mu uho preteško da čuje?’ - Ne, on radi u srcima onih koji traže, koji vjeruju kako je Bog uzmožan učiniti mnogo više nego što mi tražimo ili mislimo. Ne smijemo se obeshrabriti kad Sotona pokuša ukvasati um suptilnom nevjerom dok se molimo i dok su nam srca očarana velikim standardom svetosti koji moramo dostići. Neprijatelj će sugerirati kako nas Bog neće sačuvati od grijeha niti će učiniti da budemo poslušni svim njegovim zahtjevima. Usmjerit će naše umove na nedostatke iz prošlosti, naše grijehe, neuspjehe, i greške i govorit će nam kako ne trebamo očekivati da ćemo izaći kao pobjednici na kraju. Mi ne smijemo slušati sugestije neprijatelja ili misliti kako nas naši vlastiti nepotpomognuti napori mogu spasiti. Trebamo vjerovati kako Isus čini djelo za nas. U trenutcima kad primjenjujemo malo vjere, iskusiti ćemo i malo pomoći, a ipak se nadamo da ćemo postati pobjednici. Međutim, vjerujemo li kako kroz Krista možemo pobijediti svako iskušenje kao što je i On pobijedio? Općenito govoreći, nismo primjenjivali ovu odliku vjere.’

 

Budući da sotona optužuje Božji narod za njihove grijehe, Gospod mu dopušta da ih iskuša do krajnjih granica. Njihovo pouzdanje u Boga, njihova vjera i odlučnost bit će stavljeni na tešku kušnju. Gledajući unatrag svoj život, gube nadu jer u njemu mogu vidjeti vrlo malo dobra. Potpuno su svjesni svoje slabosti i nedostojnosti. Sotona ih nastoji zastrašiti mišlju da je njihov slučaj beznadan i da se mrlje njihove okaljanosti nikada ne mogu oprati. Nada se da će uništiti njihovu vjeru kako bi popustili njegovim kušnjama i odrekli se svoje odanosti Bogu.’ {GC 618.3}

 

Vrijeme nevolje i tjeskobe što stoji pred nama zahtijevat će vjeru koja može podnijeti umor, odricanja i glad – vjeru koja se neće pokolebati iako će biti teško kušana. Svima je poklonjeno vrijeme milosti da bi se pripremili za ono vrijeme. Jakov je pobijedio jer je bio ustrajan i odlučan. Njegova je pobjeda dokaz sile koju ima ustrajna molitva. Svi koji se oslanjaju na Božja obećanja kao što se on oslanjao, koji su ozbiljni i ustrajni kao što je to on bio, uspjet će kao što je i on uspio. Onaj tko nije spreman odreći se samoga sebe, poniziti se pred Bogom te dugo i ozbiljno moliti za Njegov blagoslov, neće ga ni primiti. Kako malo ljudi zna što to znači boriti se s Bogom! Kako ih je malo stajalo pred Bogom u silnoj čežnji, ulažući sve snage svoga bića! Kad valovi očaja, što ih ni jedan jezik ne može opisati, zapljusnu molitelja, kako je malo onih koji se nepokolebljivom vjerom drže Božjih obećanja!’ {GC 621.2}

 

Budući da će dekret - što će ga izdati razni vladari kršćanskog svijeta protiv onih koji vrše Božje zapovijediuskratiti zaštitu vlasti i prepustiti ih onima koji ih žele uništiti, Božji će narod pobjeći iz gradova i sela te u skupinama obitavati na najpustijim i najsamotnijim mjestima. Mnogi će potražiti sklonište u planinskim utvrdama. Kao i kršćanima pijemontskih dolina, utvrde na stijenama postat će im utočište, pa će zahvaljivati Bogu za utočišta “na stijenama”. Izaija 33:16. No mnogi iz svih naroda i društvenih slojeva, bogati i siromašni, crni i bijeli, dospjet će u najnepravednije i najokrutnije ropstvo. Voljena Božja djeca provodit će teške dane vezani lancima, zatvoreni iza rešetaka, osuđeni na smrt, a neki u mračnim i odvratnim tamnicama, prividno prepušteni smrti od gladi. Ni jedno ljudsko uho neće htjeti čuti njihov jauk, ni jedna ljudska ruka neće im biti spremna pomoći.’ {GC 626.1}

 

Razlog #5: Temeljito znanje Božje riječi i poslušnost omogućiti će im da podučavaju druge o istinama evanđelja u kratkom vremenskom periodu, kako bi se oduprli pred dokazima što ih pružaju njihova osjetila i da prepoznaju varalicu. Oni će steći iskustvo koje mnogi zbog lijenosti neće steći:

 

No Božji narod neće biti zaveden. Učenja toga lažnog krista nisu u skladu sa Svetim pismom. On izriče blagoslov nad štovateljima zvijeri i njezina kipa, upravo nad onim ljudima za koje Biblija kaže da će se na njih izliti Božji gnjev nepomiješan s milošću.’ {GC 625.1}

 

Samo oni, koji marljivo istražuju Sveto pismo i koji imaju ljubav prema istini, bit će sačuvani od velike obmane koja će zahvatiti cijeli svijet. Uz pomoć svjedočanstva Svetoga pisma otkrit će prerušenog varalicu. Vrijeme kušnje doći će na sve. Pravi kršćani otkrit će se sitom kušnje. Je li Božji narod danas tako utvrđen u Njegovoj Riječi da neće popustiti pred dokazima što ih pružaju njihova osjetila? Hoće li se u tom času odluke osloniti na Bibliju i samo na Bibliju? Sotona će ih pokušati spriječiti kako se ne bi pripremili da bi mogli opstati u onaj dan. Tako će upravljati događajima da im zagradi put, da ih zarobi zemaljskim blagom, tovareći im težak i mučan teret ne bi li im preopteretio srce životnim brigama, pa da ih dan kušnje zatekne kao lopov.’ {GC 625.3}

 

Uskoro će nastupitivrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudii bit će nam potrebno iskustvo koje sada nemamo, a koje mnogi propuštaju steći. Često se dogodi da nam se nevolja koju očekujemo učini većom nego što zapravo jest, ali to nije slučaj s nevoljom koja je pred nama. Ni najživlja mašta ne može zamisliti veličinu te kušnje. U to vrijeme nevolje svaka duša mora stajati pred Bogom sama za sebe. Ako bi u zemlji preostali samo “Noa, Daniel i Job, života mi mogariječ je Jahve Gospodaoni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe svojom pravednošću.” Ezekiel 14:20. {GC 622.4}

 

Kada sam dobio viziju o kasnoj kiši 16. studenog 2019.g., Bog mi je kasnije pokazao kako će Sotona krivotvoriti svaki dio poruke anđela Otkrivenja 18. Objasnit ću kako će to učiniti:

 

Krivotvorena korporativne odgovornosti

 

Pošto je dužnost Božjeg naroda da iznese svijetu upozorenje kako će oni biti odgovorni zbog grijeha koji se čini u Babilonu, Sotona će nadahnuti Babilonce te će oni imati krivotvorenu verziju korporativne odgovornosti. Primijetite:

 

I tada će veliki varalica uvjeravati ljude da su ta zla prouzročili oni koji služe Bogu. Oni koji su izazvali negodovanje neba, svalit će krivnju za sve svoje nedaće na one čije je pokoravanje Božjim zapovijedima stalan ukor prijestupnicima. Tvrdit će se da ljudi vrijeđaju Boga nepoštovanjem nedjelje i da je taj grijeh navukao nevolju koja neće prestati sve dok se sve ljude ne prisili da strogo svetkuju nedjelju, te da oni koji propovijedaju obvezatnost svetkovanja četvrte zapovijedi potkopavaju svetost nedjelje, uznemiruju narod i tako onemogućuju da ljudi ponovno zadobiju božansku milost i zemaljsko blagostanje.Kad Ahab ugleda Iliju, reče mu: "Jesi li ti onaj koji upropašćuje Izraela?" Ilija odgovori: "Ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala."” 1. Kraljevima 18:17,18. Kad te lažne optužbe izazovu srdžbu ljudi, oni će s Božjim predstavnicima postupati slično kao i otpali Izrael s prorokom Ilijom.’ {GC 590.1}

 

Sotonina politika u posljednjem sukobu s Božjim narodom ista je kao i na početku velikog sukoba na nebu. Pretvarao se da želi učvrstiti božansku vladavinu, a istodobno ju je potajno nastojao svim sredstvima srušiti. I upravo to djelo, koje je on nastojao izvršiti, pripisivao je anđelima koji su bili odani Bogu. Ista ta politika obmane obilježava i povijest rimske crkve. Izjavljujući da radi kao namjesnik Neba, istovremeno se nastojala uzdići iznad Boga i izmijeniti Njegov Zakon. Oni koji su zbog svoje vjernosti evanđelju bili pod vladavinom Rima osuđeni na smrt, proglašeni su zločincima. Govorili su za njih da su u savezu sa sotonom i svim su ih raspoloživim sredstvima nastojali optužiti te u očima ljudi, pa i u njihovim vlastitim očima, prikazati kao najgore zločince. Tako će biti i sada. U nastojanju da uništi one koji štuju Božji Zakon, sotona će učiniti da budu optuženi kao prijestupnici Zakona i kao ljudi koji obeščašćuju Boga i navlače Božje kazne na svijet.’ {GC 591.1}

 

Oni koji poštuju Božji Zakon bit će okrivljeni da su prouzročili kazne koje su se sručile na svijet. Bit će smatrani uzročnicima strašnih poremećaja u prirodi, sukoba i krvoprolića među ljudima koji Zemlju ispunjavaju jaukom. Sila koja je pratila objavljivanje posljednje opomene razjarila je zle. Njihova se srdžba raspalila protiv svih koji su prihvatili poruku, a sotona će još više raspirivati duh mržnje i progonstva.’ {GC 614.3}

 

Budući da je subota u cijelom kršćanstvu postala osobitim predmetom sukoba, a svjetovne i crkvene vlasti udružile su se da bi nametnule svetkovanje nedjelje, uporno odbijanje manjine da popuste tom zahtjevu pretvorit će ih u predmet sveopće mržnje. Isticat će se kako se ne smije trpjeti taj malobrojni narod koji se opire jednoj crkvenoj instituciji i državnom zakonu te kako je bolje da oni stradaju, nego da čitave narode zahvati metež i bezakonje. Istim su se argumentom poslužile židovske starješine protiv Krista prije devetnaest stoljeća. Lukavi je Kaifa rekao: “Nama je bolje da jedan čovjek umre za narod nego da sav narod propadne.” Ivan 11:50. To će biti odlučujući argument i na kraju će protiv onih koji svetkuju subotu prema četvrtoj zapovijedi biti izdan dekret kojim će biti proglašeno da zaslužuju najoštriju kaznu, uz dopuštenje da ih narod nakon određenog vremena može pobiti. Rimokatolicizam u Europi i otpali protestantizam u Americi poduzet će slične mjere protiv onih koji poštuju sve božanske propise.’ {GC 615.2}

 

Krivotvoreno vino

Pokazano mi je kako je vino gnjeva babilonskog bludništva sotonina krivotvorina novog vina za koje Krist zapovijeda svom narodu da ga popiju:

 

[Otkrivenje 14:8] I drugi anđeo dođe za njim govoreći: »Pade, pade Babilon, grad veliki! Jer je vinom gnjeva bludnosti svoje opio sve narode.«

 

Vino gnjeva bludnosti su lažne doktrine koje negiraju i uništavaju istinski Kristov nauk:

 

[Matej 26:27] Tada uze čašu i zahvali te im je dade, rekavši: “Pijte iz nje svi”, (…)

 

Što više pijemo od vina gnjeva bludnosti, to starija boca postajemo, te tako postaje teže popiti novo vino za koje nam Isus kaže da ga popijemo. Sotona ne traži da postanemo nove boce prije nego ulije u nas svoje lažne doktrine, ali Krist kaže kako je to neophodno, inače bismo pukli zbog potentnosti novog vina, Kristove doktrine.

 

[Luka 5:37] I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine; inače će novo vino razderati mješine i proliti se, a mješine će propasti.

[Luka 5:38] Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mješine i oboje će se sačuvati.

[Luka 5:39] Nitko tko je pio staro vino ne zaželi odmah novo, jer veli: ‘Staro je bolje’.

 

Hajde da se molimo, braćo i sestre, svaki dan za novu dozu milosti, kako bi bili rođeni od Boga, i kako bi nas spasio od puknuća i propadanja.

 

Jedna svjetska religijaVeliki Babilon

 

Dok će Božji ljudi podizati svoje glasove i pozivati sve ljude izvan religijskih tijela, sila sotonskih snaga bit ćejedinstvo pod svaku cijenu’. Sotona će pokušati prisilom sve ujediniti kako bi mogao uzrokovati propast pravednika kroz zaboravljeni princip korporativne odgovornosti.

 

Njegova krivotvorina poziva izlaska iz crkvi, bit će poziv u jednu svjetsku religiju.

 

[Otkrivenje 13:7] I bi mu dano da zarati sa svetima i da ih pobijedi: i bi mu dana vlast nad svim plemenima, i jezicima, i narodima.

 

[Otkrivenje 13:8] I poklonit će mu se svi koji stanuju na zemlji, čija imena nisu zapisana u knjizi života Jaganjca zaklanog od postanka svijeta.

 

[Otkrivenje 13:12] Svu vlast one prve zvijeri on provodi pred njim; i čini da se zemlja i svi koji na njoj prebivaju poklone prvoj zvijeri, onome kome bijaše izliječena smrtna rana.

 

[Otkrivenje 13:16] I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela

    

Veliki Babilon neće biti predstavljen kao pali grad i prebivalište demona. Svijet će ga pokušati predstaviti kao uzvišeni grad pun Božjeg duha. Umjesto poziva upozorenja koji treba ići svakom narodu kako bi prestao konzumirati njegove lažne doktrine, zaključit će kako se cijeli svijet obraća i tako će pokušati uništiti poruku koju Bog šalje u svojoj milosti.

 

‘Danas se jedva uočava razlika između bezbožnika i onih koji tvrde da su kršćani. Članovi crkve vole iste stvari kao i svijet i spremni su sjediniti se s njima, a sotona ih je odlučio povezati u jednu udrugu da bi tako ojačao svoje djelo, okupljajući ih sve u redove spiritizma. Katolici koji se hvale čudesima kao sigurnim dokazom da su prava crkva, lako će biti prevareni tom silom koja će činiti čuda. Protestanti pak, odbacivši istinu, bit će također prevareni. Svi zajedno, katolici, protestanti i svjetovni ljudi, prihvatit će vanjski oblik pobožnosti koji nema silu, i u tom će sjedinjenju vidjeti veliki pokret za obraćenje svijeta i uspostavljanje dugoočekivanog tisućugodišnjeg kraljevstva. {GC 588.3}

    

Kao što vidimo, obraćenje svijeta i zemaljski milenij su uključeni u vino gnjeva bludnosti.

 

Sotonina namjera oblikovanje je umova onih koji žive na zemlji kako bi odbacili posljednju poruku milosrđa koju će Bog poslati svome palom svijetu. On pokušava spriječiti ljude da prihvate spasenje.

 

Vračari zapravo nisu pretvorili svoje štapove u zmije, već su magijom, uz pomoć velikog varalice, uspjeli oponašati čudo. Pretvaranje štapova u žive zmije izvan je Sotonine moći. Knez zla, premda posjeduje svu mudrost i moć palog anđela, nema silu da stvara ili daje život, jer ta prednost pripada samo Bogu. Međutim, Sotona je učinio sve što je mogao učiniti - krivotvorinu’ {EP 180.1}

 

‘U ljudskim su očima štapovi pretvoreni u zmije. Faraon i njegov dvor vjerovali su da se to dogodilo. Premda je Gospod učinio da su stvarne zmije progutale lažne, ipak faraon to nije smatrao djelom Božje sile, već nekom vrstom moćnije magije od one njegovih sluga.’ {EP 180.2}

 

Faraon je želio opravdati svoju tvrdoglavost u odbijanju božanske zapovijedi te je stoga tražio neki razlog kako bi zanemario čuda što ih je Bog učinio preko Mojsija. Sotona mu je dao upravo ono što je želio. Djelujući preko vračara, on je kod Egipćana stvorio privid da su Mojsije i Aron samo vračari i gatari, a da se poruka koju su donijeli ne može poštovati kao ona koja dolazi od nekog uzvišenijeg bića. Tako je Sotonina krivotvorina ostvarila svoj cilj, ohrabrila Egipćane u njihovoj pobuni i otvrdnula faraonu srce da ne povjeruje. Sotona se također nadao da će poljuljati vjeru Mojsija i Arona.’ {EP 180.3}

 

‘On je dobro znao da je Mojsije, slamajući jaram ropstva izraelske djece, bio predslika Krista koji je trebao slomiti vladavinu grijeha nad ljudskom porodicom. Znao je da će se prigodom Kristova dolaska pojaviti moćna čuda kao dokaz svijetu da ga je poslao Bog. Krivotvoreći djelo što ga je Bog učinio preko Mojsija on se nadao da će ne samo spriječiti izbavljenje Izraela već i ovim utjecajem tokom budućih vjekova uništiti vjeru u Kristova čuda. On navodi ljude da Kristova čuda objasne kao posljedice ljudske vještine i moći.’ {EP 180.4}

 

S druge strane, Bog će osvijetliti svijet svojom slavom kako bi upozorio svojim svjedočanstvom svakog muškarca i ženu da ih Sotona vodi u propast. Svjetlost koja izlazi s Božjeg prijestolja svijetlit će žarko i u najmračnijem satu.

 

Sotonina krivotvorina tri anđeoske poruke

 

Bog mi je pokazao značenje tri duha nalik žabama iz Otkrivenja 16:

 

[Otkrivenje 16:13] I ugledah kako iz usta zmajevih, i iz usta Zvijerinih, i iz usta Lažnoga proroka, izlaze tri nečista duha poput žaba.

[Otkrivenje 16:14] To su đavolski duhovi koji čine čudesa, koji su pošli kraljevima zemlje i svega svijeta da ih okupe za bitku onoga velikoga dana Boga Svevladara.

 

Stihovi iznad još su jedan dokaz pokušaja Sotoninih krivotvorina. Žabe su spomenute kako bi nas podsjetile na egipatske pošasti. Najezda žaba je zadnja stvar koju je Sotona mogao imitirati kada je krivotvorio pošasti u Egiptu, i to će biti zadnja stvar koju će lažirati na kraju:

 

[Izlazak 8:1] I reče GOSPODIN Mojsiju: “Idi k faraonu i reci mu: ‘Ovako govori Gospodin: Pusti moj narod da ode; da mi mogu služiti.’

 

[Izlazak 8:2] Ako ih odbiješ pustiti, sve ću tvoje krajeve udariti žabama.

 

[Izlazak 8:3] I iznjedrit će rijeka obilje žaba, koje će izići i doći ti u kuću, i u tvoju ložnicu, i na tvoju postelju, i u kuću tvojih slugu, i na tvoj narod, u tvoje pećnice i u naćve tvoje.

 

[Izlazak 8:4] I penjat će se žabe po tebi i po tvome narodu, i po svim tvojim slugama.

 

[Izlazak 8:5] I reče Gospodin Mojsiju: “Reci Aronu: ‘Pruži ruku sa svojim štapom nad potoke, nad rijeke, nad jezera i nad bare, i daj da žabe navale na zemlju egipatsku.

 

[Izlazak 8:6] I pruži Aron ruku nad vode egipatske i iziđoše žabe i prekriše zemlju egipatsku.

 

[Izlazak 8:7] I vračevi učiniše tako svojim vraćanjima i izvedoše žabe na zemlju egipatsku.

 

[Izlazak 8:14] I zgrtahu ih na gomile; i zemlja se usmrdje.

 

[2 poslanica Korinćanima 2:16] Jednima smo miris smrti na smrt, a drugima miris života na život. A tko je za to sposoban?

 

[Izlazak 8:18] I vračevi učiniše tako svojim vraćanjima ne bi li stvorili uši, ali ne mogoše. I bijahu uši po ljudima i po stoci.

 

Pokazano mi je da tri duha nalik žabama šire lažna proročanstva i lažno evanđelje koje je izravno povezano sa istinom o Božanstvu. Egipatska zemlja, oni koji krše Božji zakon, Veliki Babilon, bit će lišeni znanja o Bogu i Kristu. Ljudi u Babilonu bit će napunjeni lažima od lažnih proroka i postat će miris smrti na smrt bez imalo mirisa života na život.

 

Vračevi nisu mogli lažirati ostale pošasti. Potpuno isto iskustvo će biti kopirano na kraju vremena kad će pošasti postati iznenadno buđenje za nepokajane ljude.

 

Pokazano mi je kako će Sotonina krivotvorina glasne vike biti progutana od prave glasne vike trećeg anđela. Prava će progutati lažnu:

 

Iznijela sam vam na [Testimonies, Vol. 1,] biblijskom jeziku. Štapovi od vračara su pretvoreni u zmije, ali je to bilo lažirano, premda su svakom ljudskom oku bile zmije; ali pošto Sotona ne može stvarati, one su bile iluzija; činilo se kako se nikako ne razlikuju od zmije koju je Gospodin proizveo posredstvom Mojsija i Arona. Gospodin je natjerao žive da progutaju krivotvorinu, pokazujući prednost stvarnog nad lažnim.’ {Lt46-1889.6}

 

Kako je to povezano sa istinom o Božanstvu

 

Pitao sam Boga kako je Sotonina krivotvorina pravednosti po vjerisamopravednostpovezana sa učenjem o Božanstvu.

 

Bog mi je odgovorio pokazavši mi kako je samopravednost posljedica odbijanja istine o Božanstvu. Samo istina o Božanstvu objašnjava kako nam je oprošteno i kako smo učinjeni pravedni. Dakle, izravna posljedica odbacivanja istine o Božanstvu mora biti samopravednost, pravednost ljudi, jer samo istinsko Božanstvo može učiniti nekoga pravednim po vjeri.

 

Isto vrijedi i za pravednost po vjeri. Pravednost po vjeri manifestacija je vjere u pravo učenje Božanstva. Ne može se manifestirati ako duša nije odlučila živjeti vjerom u Krista (bez obzira znala to osoba ili ne). Stoga Bog i Krist prednjače nad pravednosti po vjeri, jer čak je i vjera plod Duha. Ovo je razlog zbog kojeg je doktrina o ličnosti Boga i Krista najvažnija doktrina.

 

Neki vjeruju kako je pravednost po vjeri najvažnija doktrina, ali ovo pokazuje da je to nemoguće, jer Bog prednjači nad vjerom, stoga učenje o Božanstvu mora biti temeljno učenje Kršćanstva.

 

Ovo dokazuje kako su Laodicejci i Veliki Babilon u stvari odbacili učenje o Božanstvu, jer su samopravedni ljudi te ne posjeduju bijele haljine Kristove pravednosti. Nije bitno razumiju li oni to ili ne, to je ono što Riječ Božja uči, a Riječ je istina.

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Dejan Meznarić