Riječ Koja Život Daje

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Kakva je priroda Božje riječi?

Hebrejima 4:12 "Jer živa je riječ Božja i djelotvorna, i oštrija od svakog dvosjeklog mača; prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i prosuđuje misli i nakane srca."

 

Dejanov komentar: Oružje kršćanina Riječ je Božja. Međutim, ona isto tako može nauditi kršćaninu jer ona je dvosjekli mač. Kao i sa svakim oružjem i s njom je potrebno naučiti rukovati kako bi izbjegli samoranjavanje. Kao Gospodinova vojska iz Joela 2 mi moramo 'pasti na mač, a da nam mač ne naudi'.

Efežanima 6:17 "I uzmite kacigu spasenja i mač Duhato jest riječ Božju:"

Joel 2:8 "I ne tiskaju jedan drugog; svaki njegovim putem hodi. A kad padnu na mač, ne ozlijede se." Kraj komentara.

 

2. Kako su opisane riječi Božje?

Djela 7:38 "To je onaj koji je bio u crkvi u pustari s anđelom koji mu je govorio na brdu Sinaj, i s našim ocima: onaj koji je primio žive riječi da ih preda nama."

 

3. Što je Krist objavio da su Njegove riječi?

Ivan 6:63 "Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa: riječi koje vam govorim duh su i život."

 

4. Kakvo je bilo Petrovo svjedočanstvo o Kristovim riječima?

Ivan 6:68 "I odgovori mu Šimun Petar: “Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života."

 

5. Što je Krist objavio da su zapovijedi Njegovog Oca?

Ivan 12:50 "I znam da je zapovijed njegova život vječni."

 

Stranica 38

 

6. Koja je lekcija bila namijenjena hranjenjem djece Izraelove manom?

Ponovljeni zakon 8:3 "I unižavao te, i puštao te da gladuješ, i hranio te manom, koju nisi poznavao ti niti su je poznavali tvoji oci, da ti dade na znanje da čovjek ne živi samo o kruhu, nego da čovjek živi o svakoj riječi koja izlazi iz GOSPODINOVIH usta."

 

7. Kakvo je tumačenje Isus dao ovoj lekciji?

Ivan 6:32-33 "Reče im Isus: 'Zaista, zaista, kažem vam: Nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego vam moj Otac daje s neba kruh istiniti; jer kruh Božji je onaj tko silazi s neba i daje život svijetu.' "

 

8. U daljnjem objašnjenju značenja ove lekcije, što je Isus izjavio o sebi?

Ivan 6:35 "I reče im Isus: 'Ja sam kruh života: onaj tko dolazi k meni, neće gladovati; i tko vjeruje u mene, neće žednjeti nikada.' "

 

9. Kakva korist proizlazi iz jedenja ovog kruha života?

Ivan 6:57-58 "Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako će i onaj koji mene jede po meni živjeti. Ovo je kruh koji je s neba sišao; ne kao što su oci vaši jeli manu i pomrli: onaj tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek."

 

10. Koji je primjer onoga tko se hrani pravom manom zabilježen?

Jeremija 15:16 "Riječi tvoje bijahu nađene i ja sam ih jeo; i bijaše mi riječ tvoja na radost i veselje moga srca: jer sam nazvan tvojim imenom, GOSPODINE, Bože nad vojskama."

 

11. Koje se ime primjenjuje na Isusa kao otkrivenje Božje misli u tijelu?

Ivan 1:1 "U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog."

Otkrivenje 19:13 "I bijaše ogrnut ogrtačem umočenim u krv, a ime mu je Riječ Božja."

 

12. Što je bilo u Riječi?

Ivan 1:4 "U njemu bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima."

 

13. Kako je, dakle, Isus nazvan?

1 Ivanova poslanica 1:1 "Ono što bijaše od početka, ono što smo čuli, ono što smo vidjeli svojim očima, ono što smo promotrili i ruke naše opipale, o Riječi života."

 

Stranica 39

 

14. Zašto Židovi nisu uspjeli pronaći život u Pismima?

Ivan 5:39-40 "Istražujte Pisma, jer po njima mislite imati život vječni: i ona su ta koja svjedoče za mene. I ne želite doći k meni, da život imate."

 

15. Što sačinjava dio kršćanskog iskustva?

Hebrejima 6:5 "I okusili dobru riječ Božju i snage budućega svijeta." Vidi odgovor na deseto pitanje.

 

16. Kada mu je zadao životno djelo, kakvu je uputu Isus dao Petru?

Ivan 21:17 "Reče mu Isus: 'Pasi ovce moje!' "

 

17. Kakav apostolski nalog pokazuje način na koji se ova uputa mora poštivati?

2 poslanica Timoteju 4:1-2 "Zadužujem te, stoga, pred Bogom, i Gospodinom Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve za dolaska svojega i svoga kraljevstva: Propovijedaj riječ, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme; uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i poukom."

 

18. Kako smo poučeni moliti za fizičku i duhovnu hranu?

Matej 6:11 "Kruh naš svagdanji daj nam danas."

 

BILJEŠKA: Kada je "Riječ tijelom postala i nastanila se među nama" Božja misao otkrila se u ljudskom tijelu. Kada su sveti Božji ljudi "govorili nošeni Duhom Svetim" Božja misao otkrivala se u ljudskom jeziku. Unija božanskog i ljudskog u manifestaciji Božje misli u tijelu je proglašena "tajnom pobožnosti"; ista tajna postoji u uniji božanske misli i ljudskog jezika. Dva Božja otkrivenja, u ljudskom tijelu i u ljudskom jeziku, oba su nazvana Riječju Božjom i oba su Riječ života. Onaj koji ne uspijeva pronaći Krista u Pismu, neće se uspjeti nahraniti iz Riječi koja život daje.