Izlijevanje Duha

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Što je Krist, neposredno prije svog uznesenja, rekao svojim učenicima da pričekaju?

Lk 24:49 "I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca mojega; no ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu odozgo."

 

2. S čim je rekao da će biti kršteni?

Dj 1:5 "Vi ćete nedugo nakon ovih dana biti kršteni s Duhom Svetim."

 

BILJEŠKA: Ivan Krstitelj je prorekao ovo krštenje. Rekao je: "Ja vas vodom krstim na pokajanje, ali onaj koji dolazi za mnom je jači od mene, čije cipele nisam dostojan ponijeti; on će vas krstiti s Duhom Svetim i s ognjem." Mat 3:11.

 

3. Za koje djelo ih je to krštenje trebalo pripremiti?

Dj 1:8 "Nego, primit ćete silu nakon što Duh Sveti siđe na vas i bit ćete mi svjedocii u Jeruzalemu i po svoj Judeji, i u Samariji i sve do nakraj zemlje."

 

Stranica 196

 

4. Koji su bili neki od rezultata propovijedanja evanđelja pod izljevom Duha?

Dj 2:37-41 "Kada oni to čuše, probode ih u srcu pa rekoše... “Ljudi i braćo, što da učinimo?” Tada im Petar reče: “Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha… Tada oni koji radosno prihvatiše njegovu riječ bijahu kršteni; i bi im toga dana pridodano oko tri tisuće duša."

Dj 5:12-14 "Po rukama apostola događala su se mnoga znamenja i čudesa u narodu… I sve je više vjernika dodavano Gospodinu; mnoštvo muževa i žena),"

Dj 6:7 "I širila se riječ Božja te se uvelike množio broj učenika u Jeruzalemu; i veliko se mnoštvo svećenika pokoravalo vjeri."

 

5. Kako je progonstvo utjecalo na propovijedanje evanđelja?

Dj 8:1-4 "U taj dan nastade velik progon crkve koja bijaše u Jeruzalemu pa svi osim apostola bijahu raspršeni po krajevima Judeje i Samarije… Stoga oni koji bijahu raspršeni pođoše posvuda propovijedajući riječ."

 

BILJEŠKA: - "Progonstvo je imala tendenciju samo proširiti i uspostaviti vjeru koju je trebalo uništiti... Suprotstavljati se i progoniti ljude je pravi način da ih se utvrdi u njihovim mišljenjima i proširi njihova učenja, a to je lekcija koju ljudi jako sporo uče." - dr. Albert Barnes, na Djela 4:4.

 

6. Koje Petrove riječi ukazuju na još jedan izljev Duha?

Dj 3:19 "Pokajte se, stoga, i obratite se, da vaši grijesi mogu biti izbrisani kada od Gospodinove prisutnosti dođu vremena osvježenja."

 

7. Za koji događaj on kaže da slijedi odmah nakon ovih osvježavajućih vremena?

Dj 3:20,21 "I on pošalje onoga koji vam je već prije propovijedan: Isusa Krista, koga nebo treba primiti do vremena obnove svega, što je od postanka svijeta govorio Bog na usta svih svojih svetih proroka."

 

BILJEŠKA: Iz ovoga se čini očiglednim da možemo očekivati još jedan izljev Duha za konačno proglašavanje evanđelja cijelom svijetu neposredno prije Kristovog drugog dolaska i obnavljanja svih stvari.

 

8. Koje je proroštvo ispunjeno u izlijevanju Duha na Pedesetnicu, u vrijeme apostola?

Dj 2:14-18 "No Petar, ustavši zajedno s Jedanaestoricom, podigne glas i reče im... Jer nisu ovi pijani, kao što vi smatrate… nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu: ‘I bit će u posljednje dane, govori Bog, da ću izliti od Duha svojega na svako tijelo: i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići će vaši gledati viđenja i starci će vaši sne sanjati. A i na sluge ću svoje i na svoje sluškinje izliti od Duha svojega u one dane i oni će prorokovati." Vidite Joela 2:28,29.

 

Stranica 197

 

9. Koji izrazi u Joelovom proročanstvu podrazumijevaju dvostruko ispunjenje ovog izlijevanja Duha?

Jl 2:23 "Radujte se, djeco Siona, i veselite se u GOSPODINU, Bogu svome, jer vam je u pravoj mjeri dao ranu kišu; i učinit će da za vas pada kiša: rana kiša, i kasna kiša u prvome mjesecu." Vidi također Hošea 6:3.

 

BILJEŠKA: U Palestini rane kiše pripremale su tlo za sjetvu sjemena, a kasne kiše sazriju žito za žetvu. Tako je rano izlijevanje Duha pripremilo svijet za opsežnu sjetvu sjemena evanđelja, a konačno izlijevanje će doći dozrjeti zrna zrelog (zlatnog) žita za žetvu zemlje, za koju Krist kaže da je "kraj svijeta." Mat 13:37-39; Rev 14:14,15.

 

10. Za što nam je rečeno da molimo u ovom trenutku?

Zah 10:1 "lštite od Gospodina kišu u doba poznoga dažda; tako će GOSPODIN načiniti sjajne oblake i dati im pljuskove kiše, svakoj travi u polju."

 

BILJEŠKA: Prije nego što su apostoli primili krštenje Duha u ranoj kiši na dan Pedesetnice, svi su "nastavili jednodušno u molitvi i molbama." Dj 1:14. Tijekom tog vremena priznavali su svoje pogreške, uklonili svoje nesuglasice, prestali sa sebičnim ambicijama i natjecanjima za mjesto i moć, tako da kad je došlo vrijeme za izlijevanje, "bili su svi jednodušno na jednom mjestu," spremni za prijem. Da budu spremni za konačno izlijevanje Duha, sav grijeh i sebična ambicija mora se ponovno odložiti, a slično djelo milosti izvesti na srcima Božjih ljudi.

 

11. Kako je završno djelo evanđelja pod izljevom Duha opisao pisac Otkrivenja?

Otk 18:1 "I vidjeh nakon toga jednoga anđela gdje silazi s neba s velikom vlašću; i zasvijetli se zemlja od slave njegove."

 

12. Što kaže ovaj anđeo?

"I povika on silno, jakim glasom: “Pade, pade Babilon veliki, i postade prebivalištem zlodusima, i tamnicom svakom nečistom duhu, i kavezom svakoj nečistoj i mrskoj ptici." Stih 2.

 

BILJEŠKA: Religijski svijet će tada biti u istom stanju kao i židovska nacija nakon što je odbacila Krista pri Njegovom prvom dolasku. Vidi 2 Tim 3:1-5.

 

Stranica 198

 

13. Što je Petar na dan Pedesetnice rekao svojim slušateljima da učine?

Dj 2:40 "I mnogim je drugim riječima svjedočio i poticao ih govoreći: Spasite se od ovoga pokvarenoga naraštaja."

 

14. Koji će slični poziv i molba biti prisutni pod konačnim izlijevanjem Duha?

Otk 18:4,5 "I začuh drugi glas s neba gdje govori: “Iziđite iz nje, narode moj, da ne budete dionicima njezinih grijeha i da ne primite od njezinih pošasti. Jer grijesi njezini do neba su doprli i spomenuo se Bog njezinih opačina."

 

BILJEŠKE - Veliki posao bit će ostvaren u kratkom vremenu pod konačnim izljevom Duha. Mnogi glasovi diljem zemlje proglasit će povike upozorenja. Vjernici će izvoditi mnoge znakove i čudesa, i kao na Pedesetnicu, tisuće će se obraćati u jednom danu.

Oni koji ne poslušaju ovaj konačni poziv evanđelja, poput nevjernih Židova, bit će osuđeni na propast. Sedam posljednjih zala će ih zadesiti, kao što su rat, glad, smrt i uništenje, zatekli Židove, koji, ne vjerujući Kristu, nisu poslušaju Njegov poziv na bijeg i zatvorili su se u Jeruzalemu na vlastitu propast. Oni koji su poslušali poziv i odvoje se od grijeha i od grešnika, bit će spašeni.