Darovi Duha

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. U vezi kojeg predmeta bi trebali biti informirani?

1Kor 12:1 "A o duhovnim darovima, braćo, ne bih htio da ste u neznanju."

 

2. Kada je Krist uzašao, što je dao ljudima?

Ef 4:8 "Stoga on reče: "Kada je uzašao na visinu, sužnje je zasužnjene odveo i dao darove ljudima."

 

Bilješka Ron: Malo je reći da Božji narod ne poštuje, ne želi i ne cijeni darove koje je Krist dao ljudima. Kraj bilješke.

 

3. Koji su to darovi koje je Krist dao ljudima?

Ef 4:11 "On je i dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje."

 

4. Kako se drugdje govori o ovim darovima?

1Kor 12:28 "I neke je Bog postavio u crkvi: prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, pa čudesa, pa darove ozdravljivanjapomaganjaupravljanjaraznih jezika."

 

5. Zbog čega su ti darovi poklonjeni crkvi?

Ef 4:12-15 "Za usavršavanje svetihza djelo služenjaza izgradnju Kristova tijela… da odsada više ne budemo djeca, bacani amo-tamo i nošeni uokolo svakim vjetrom nauka, lukavštinom ljudi, i prepredenošću, čime oni sustavno vode do zablude, nego, govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je glava, Krist."

 

Stranica 188

 

6. Kakav rezultat se postiže korištenjem darova u crkvi?

Ef 4:13 "Dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršena čovjeka, do mjere uzrasta Kristove punine."

 

7. Kako je jedinstvo sačuvano u raznovrsnosti darova?

1Kor 12:4 "Raznovrsni su darovi, ali isti Duh."

 

8. S kojim ciljem je manifestacija ovog jednog Duha darovana?

1Kor 12:7-10 "A svakome se daje očitovanje Duha na korist. Jer jednome se po Duhu daje riječ mudrosti, drugome riječ spoznaje po istome Duhu, drugome vjerapo istome Duhu, drugome darovi ozdravljivanja po istome Duhu, drugome činjenje čudesa, drugome prorokovanje, drugome razlikovanje duhova, drugome različite vrste jezika, drugome tumačenje jezika."

 

9. Tko kontrolira raspodjelu darova Duha?

1Kor 12:11 "A sve to čini jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako on hoće."

 

10. Je li Božji plan bio da svi trebaju posjedovati iste darove?

1Kor 12:29,30 "Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Jesu li svi čudotvorci? Imaju li svi darove ozdravljivanja? Govore li svi jezicima? Tumače li svi?"

 

11. Trebaju li darovi Duha živjeti zauvijek?

1Kor 13:8 "Bila to prorokovanja, ona će iščeznuti; bili jezici, oni će prestati; bila spoznaja, ona će nestati."

 

12. Kada više neće biti potrebni darovi Duha?

"Kada dođe ono što je savršeno, tada će biti ukinuto ovo što je djelomično." Stih 10.