Pečat Božji i Žig Otpadništva

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Što Biblija predstavlja kao svrhu znaka ili pečata?

Dn 6:8 "Sada, o kralju, potvrdi odredbu, i potpiši spisda bude neopoziva."

 

BILJEŠKA: To jest, dodaj kraljevski potpis, da može imati odgovarajući autoritet i time biti na snazi. U prošlosti je bilo uobičajeno da kraljevi koriste prsten koji sadrži njihovo ime, inicijale ili monogram, za tu svrhu. Jezebel, žena Ahaba, "napisala je pisma u Ahabovo ime i zapečatila ih njegovim pečatom." 1 Kra 21:8. Za dekret izdan pod Ahasverom za pokolj svih Židova diljem Perzijskog carstva, kaže se da je "napisan u ime kralja Ahasvera i zapečaćen kraljevim prstenom." Estera 3:12.

 

2. Koja su tri osnovna obilježja službenog pečata?

Kako bi bio potpun, službeni pečat mora pokazati tri stvari: (1) ime zakonodavca; (2) njegovu službenu poziciju, titulu ili autoritet, a time i njegovo pravo na vlast; i (3) njegovo kraljevstvo, ili opseg njegova vladanja i nadležnosti. Stoga: "Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Država," "George IV, kralj Velike Britanije," "Nikola II., Car Rusije."

 

3. S čim je povezan Božjim pečatom?

Iz 8:16 "Sveži to svjedočanstvo, zapečati ZAKON među mojim učenicima."

 

4. Pokazuje li prva zapovijed tko je autor zakona?

"Nemoj imati drugih bogova uz Mene." Izl 20:3.

 

BILJEŠKA: Tko je ovdje "mene" o kojemu se govori, sama zapovijed ne navodi. Takva zabrana može doći iz bilo kojeg izvora. Bilo koji poganin mogao bi to tvrditi kao zapovijed njegovog boga, i, što se tiče same zapovijedi, nitko ne bi mogao opovrgnuti njegovu tvrdnju.

 

Stranica 447

 

5. Upućuje li druga, treća, peta, šesta, sedma, osma, deveta ili deseta zapovijed na autora dekaloga?

Ne; nijedna od njih.

 

BILJEŠKA: Druga zapovijed zabranjuje pravljenje i klanjanje kipovima, ali sama po sebi ne otkriva tko je pravi Bog. Treća zapovijed kaže: "Nemoj uzalud uzimati ime Gospodina Boga svojega," ali isto tako ne otkriva istinskog Boga i davatelja zakona. Obožavatelj sunca mogao bi reći da je držao ovu zapovijed utoliko jer ona sama otkriva što Bog znači. Isto tako i ostale zapovijedi o kojima ovdje govorimo. U posljednjih pet zapovijedi ime Božje se čak i ne spominje.

 

6. Koja je jedina zapovijed dekaloga koja otkriva pravog Boga i autora zakona?

Izl 20:8-11 "Spominji se subotnjeg dana da ga držiš svetim. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, ali sedmoga dana je šabat GOSPODINA, Boga tvojega: taj dan nemoj raditi nikakav posao; ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji je unutar tvojih vrata. Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuo: stoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga."

 

BILJEŠKA.-Četvrta zapovijed jedina otkriva imeautoritet i područje autora ovog zakona. Za šest dana, (1) Gospodin YHVH (ime); (2) je stvorio (titula, Stvoritelj); (3) nebo i zemlju (područje). Jedino ta zapovijed sadrži "pečat živoga Boga." Po onome što se otkriva u ovoj zapovijedi pokazuje se kako se Bog spominje u drugim zapovijedima. Po velikoj istini otkrivenoj ovdje, pokazano je da su svi drugi bogovi lažni bogovi. Zapovijed o Suboti stoga sadrži Božji pečat; i sama Subota, čije se držanje zapovijeda, neraskidivo je povezana s tim pečatom; treba ju držati u sjećanju zbog činjenice da je Bog Stvoritelj svih stvari; i sama se zove "znakom" spoznaje ove velike istine. Izl 31:17; Eze 20:20.

 

7. Koji razlog Bog daje zbog kojeg je Subota vječni znak između Njega i Njegovih ljudi?

Izl 31:17 "Ona je znak između mene i sinova Izraelovih zanavijek. Ta šest je dana Gospodin stvarao nebo i zemlju, a sedmoga je dana počinuo i odahnuo.’«"

 

BILJEŠKA: Subota je znak, ili žig, ili pečat istinskog Boga, Stvoritelja.

 

8. Bog kaže da je držanje ili svetkovanje Subote znak čega?

Ez 20:20 "I svetite moje subote; one će biti znak između mene i vas, kako biste znali da sam ja Gospodin, Bog vaš."

 

Stranica 448

 

9. Osim znanja o Bogu kao Stvoritelju, čega je još Subota znak?

Izl 31:13 "»A ti kaži sinovima Izraelovim govoreći: ‘Držite dakle moje subote, jer to je znak između mene i vas u sve vaše naraštaje, da biste znali da sam ja Gospod koji vas POSVEĆUJE."

 

BILJEŠKA: Subota je veliki znak Božje stvaralačke sile gdje god i kako god se očitovala, bilo u stvaranju ili otkupljenju; za otkupljenje je stvaranje - ponovno stvaranje. Ista sila je potrebna za otkupiti kao i za stvoriti. "Čisto srce stvori mi." Ps 51:10. "Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela," (Ef 2:10). Sa svakim ponavljanjem Subote, Bog namjerava da nam dođe na um kao Onaj koji nas je stvorio i čija milost i sila posvećenja rade u nama kako bi nas pripremili za Njegovo vječno kraljevstvo.

 

10. Koji stihovi pokazuju da se posebno djelo pečaćenja treba odviti neposredno prije puštanja vjetrova uništenja po zemlji?

Otk 7:1-4 "Nakon toga ugledah četiri anđela gdje stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri zemaljska vjetra da vjetar ne puše nad zemljom, ni nad morem, ni nad ikojim drvetom. I ugledah nekog drugog anđela gdje uzlazi od sunčeva istoka s pečatom Boga živoga; i povika on jakim glasom onoj četvorici anđela kojima bijaše dano da naude zemlji i moru, rekavši: “Nemojte uditi ni zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge Boga našega na njihovim čelima.” I čuh broj onih koji bijahu opečaćeni; i bijaše opečaćenih stotinu četrdeset i četiri tisuće od svih plemena djece Izraelove:"

 

11. Gdje je apostol vidio ovu istu skupinu malo kasnije, i što su imali na čelima?

Otk 14:1 "I pogledah, i gle, Jaganjac stajaše na gori Sion, i s njime stotinu četrdeset i četiri tisuće onih koji imaju ime njegova Oca napisano na svojim čelima."

 

BILJEŠKA: Pečat Boga i ime Oca moraju se odnositi na istu stvar. Pečat je znak ili biljeg savršenstva, a Božje ime označava Njegov karakter, koji je savršen. Božja Subota, držana kako je Bog odredio da bude držana, sveta, i u svetosti, znak je ove iste stvari – savršenstva karaktera. Kad se ovaj pečat konačno stavi na Božji narod, to će biti dokaz da su Njegova milost i Njegova sila posvećenja učinile svoj posao i prilagodili ih za nebo. U svijetu koji će doći, svi će držati Subotu, i zato će imati taj pečat ili znak posvećenja, svetosti i savršenstva karaktera. Iza 66:22,23.

 

Stranica 449

 

12. Što je rečeno o karakteru tih zapečaćenih?

"I nije se u njihovim ustima našla prijevara: jer su neporočni pred Božjim prijestoljem." Stih 5.

 

13. Kako je crkva ostatka opisana?

"U tome je postojanost svetih, onih koji drže Božje zapovijedi i vjeru Isusovu." Stih 12.

 

14. Protiv koje tri stvari treći anđeo Otkrivenja 14 upozorava ljude?

"I treći anđeo dođe za njima govoreći jakim glasom: “Ako se tko klanja Zvijeri i njegovom kipu, i primi njegov žig u svoje čelo ili u svoju ruku, i on će piti od vina gnjeva Božjega." Stihovi 9,10.

 

BILJEŠKA: Zvijer predstavlja papinstvo; kip zvijeri predstavlja drugo crkveno tijelo koje dominira civilnom silom. Pogledajte čitanja u poglavljima 60. i 61. ove knjige. A protiv pečata Božjeg stoji žig zvijeri, znak otpadništva. Protiv ovog lažnog i idolopokloničkog štovanja i prihvaćanja ovog žiga, Bog šalje ovo svečano upozorenje.

 

15. Koja će sila spomenuta u trinaestom poglavlju Otkrivenja prisiljavati ovaj žig?

Otk 13:16 "I čini [dvoroga zvijer] da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela;"

 

BILJEŠKA: Zvijer s dva roga podrazumijeva se da predstavlja Sjedinjene Američke Države. Pogledajte čitanje u poglavlju 61. ove knjige. Dok ova nacija odbaci njezine principe građanske i vjerske slobode i postane progoniteljska sila, ostale će nacije slijediti njezin primjer u potlačivanju onih koji odbijaju ostaviti svoju odanost Bogu.

 

16. Što papinstvo postavlja kao žig, ili znak, svoje moći i autoriteta?

"Pitanje.- Kako dokazujete da crkva ima moć uvoditi blagdane i svete dane?"

"OdgovorSamim činom promjene Subote u Nedjelju, koju protestanti dopuštaju." - "Abridgment of Christian Doctrine," Henry Tuberville, D. D., str. 58.

 

BILJEŠKE: - U pismu napisanom u studenom 1895., g. H. F. Thomas, kancelar kardinala Gibbonsa, odgovarajući na upit tvrdi li Katolička crkva da je promijenila Subotu, rekao je: "Naravno da Katolička crkva tvrdi da je promjena bila njezin čin... i čin je žig njezinog crkvenog autoriteta u vjerskim stvarima." Pogledajte čitanja u poglavljima 97. i 102. ove knjige.

Pošto je istinita Subota znak odanosti istinitom Bogu, prirodno je da se lažna Subota treba smatrati znakom odanosti otpadništvu. I nalazimo da je takav slučaj.

 

Stranica 450

 

17. Što papinske vlasti kažu o protestantskom držanju Nedjelje?

"Protestantsko držanje Nedjelje je odavanje počasti, u inat samima sebi, autoritetu [Katoličke] crkve." - "Plain Talk About the Protestantism of Today," Mgr. Segur, stranica 213.

 

BILJEŠKA: Ova je izjava istinita, a potpuno shvaćanje činjenice će voditi one koji su iskreno, ali u neznanju, do sada držali Nedjelju kao Subotu, da odbiju dalje odavati počast otpadništvu i vrate se držanju onoga što je znak odanosti prema nebu - jedini tjedni dan odmora kojeg je Bog, u svojoj Riječi, zapovijedio ljudima da drže svetim, sedmi dan.

 

18. Kakav će biti stav zmaja prema ljudima ostatka koji drže Božje zapovijedi?

Otk 12:17 "I razgnjevi se zmaj na ženu te ode zaratiti s ostatkom njezina sjemena; s onima koji drže Božje zapovijedi i imaju svjedočanstvo Isusa Krista."

 

19. Koliko će snažno prisiljavati ovo lažno štovanje i primanje ovog žiga?

Otk 13:15-17 "Da progovori kip Zvijeri i da učini [dekretom] da se poubija sve one koji se neće klanjati slici Zvijeri. I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela; i da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga tko ima žig." Vidi bilješku iz 19. pitanja u poglavlju 52. ove knjige.

 

20. Nad čime Božji ljudi u konačnici pobjeđuju?

Otk 15:2 "I vidjeh kao nekakvo more od stakla pomiješano s ognjem i one koji su pobijedili Zvijer, i njegovu sliku, i njegov žig, i broj njegova imena, gdje s citrama Božjim stoje na moru od stakla."