Pitanja i Odgovori o Božanstvu

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Nedavno sam primio pismo brata koji je htio da provjerim dokument koji je napravio o božanstvu. Najvažnija stvar bilo kojeg učenja prolazak je testa skladnosti sa Svetim Pismom i svjedočanstvom (Izaija 8:20). Bratov tekst bit će u crnoj boji, a moji odgovori u plavoj.

 

Isus dahnu u njih i reče: „Primite Duha Svetoga!  

 

1.          Poslije završenog izlaganja apostola Pavla iz Pisma u Bereji, što su Berejci odlučili da naprave i sa kojim učinkom? 

Djela apostolska 17,11 A ovi su bili plemenitiji od onih u Solunu, jer primiše riječ sa svim srcem, i svaki su dan ispitivali Pisma, je li to tako.  Djela apostolska 17,12 I vjerovaše mnogi od njih, 

 

2.          Koji savjet apostol Pavao daje svakome tko proučava Bibliju?

Prva Solunjanima 5,20 Proročanstva ne prezirite! 

Prva Solunjanima 5,21 A sve kušajte; što je dobro, zadržite

 

Komentar Dejan: Postoje dvije važne provjere koje bilo koja teorija MORA proći. Prva se nalazi u Izaiji 8:20.

 

Iz 8:20 Uza Zakon i svjedočanstvo: ako tako ne govore, to je zato što nema svjetla u njima.

 

Druga je formula težine dokaza propisana duhom proroštva:

 

"1. Svaka riječ mora biti u svom pravilnom odnosu prema temi iznijetoj u Bibliji (isti princip se primjenjuje na Duh Proroštva); 2. Svo Pismo je potrebno i može se razumjeti pažljivom primjenom i proučavanjem; 3. Ništa otkriveno u Pismu ne može, niti će biti skriveno od onih koji traže u vjeri bez kolebanja; 4. Za pravilno razumijevanje određene doktrine trebaju se uzeti stihovi iz čitavog Svetog Pisma vezani uz temu koja se proučava te tada dopustiti da svaka riječ ima svoj pravilan utjecaj; i ako svoju teoriju možete formirati bez kontradiktornosti, tada nećete biti u krivu. 5. Pismo mora biti svoj vlastiti tumač jer je to pravilo za sebe. Ako zavisim od učiteljevog razlaganja i on nagađa značenje Pisma ili želi da to bude tako na osnovu njegovih sektaških uvjerenja ili zato što se želi pokazati mudrim, tada njegovo nagađanje, želja, uvjerenje ili mudrost postaje moje pravilo, a ne Biblija." E.G.W. RH November 25, 1884, par. 24

 

Dakle, učenje mora biti u skladu sa zakonom i svjedočanstvom i NE SMIJE proturječiti jednom i/ili drugom. Ako proturječi, znamo da nije ispravno. U tom slučaju ga moramo odbaciti ili modificirati. Kraj komentara.

 

Učenje Isusa Krista

3.          Što je Isus rekao: kako trebamo vjerovati u Njega?

Ivan 7,38 Tko vjeruje u mene, kako kaže Pismo, 

Ivan 7,39 A ovo reče za Duha, kojega su imali primiti oni, koji vjeruju u njega, jer Duh Sveti nije još bio došao, jer se Isus nije bio još proslavio.

 

4.          Što je Isus rekao: u koga trebamo vjerovati? Ivan 14,1 Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte! 

 

5.          Što je Isus rekao: koga trebamo spoznati – poznavati?

Ivan 17,3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista. 

 

Učenje apostola Ivana

6.          Što je apostol Ivan rekao: sa kime trebamo imati zajednicu?

1.Ivan. 1,3 Što smo vidjeli i čuli, javljamo i vama, da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednici s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom

 

7.          Što je Ivan rekao: u čijoj nauci trebamo ostati? 

Druga Ivanova 1,9 Tko god čini prijestup i ne ostaje u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku Kristovu, taj ima Oca i Sina. (Prijevod Varaždinska Biblija)

 

Učenici ne razumiju – Isus objašnjava

8. Kada učenici nisu razumjeli što Isus govori: što su tražili od Isusa?

Matej 13,36 "Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi!"

Matej 15,15 Tada mu reče Petar: "Objasni nam prispodobu ovu!" 

Marko 9,28 Kad je došao u kuću, upitaše ga učenici njegovi nasamo:

"Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?"

Luka 24,27 I, počevši s Mojsijem i sa svim prorocima, on im objasni u svim spisima što se odnosilo na njega. (Prijevod Tomislav Dretar)

 

Duhovno stanje učenika

9.          Kakvo je bilo duhovno stanje učenika?

          Učenici su sa Isusom bili tri i pol godine i cijelo vrijeme se borili tko je njih najveći ili tko će biti prvi, što nam i biblijsko redci govore:  Matej 20,20 Tada dođe k njemu majka sinova Zebedejevih 

Matej 20,21 On je upita: "Što hoćeš?" Ona mu odgovori: "Daj da moja dva sina u kraljevstvu tvojemu sjede jedan s desne tvoje, a drugi s lijeve tvoje!"

Matej 20,24 Kad čuše ostalih deset, rasrdiše se na dva brata.

Marko 9,33 Kad su bili u kući, zapita ih: "O čemu ste putem govorili?"  Marko 9,34 Oni su šutjeli; jer su se bili putem prepirali među sobom o tom, tko da je među njima najveći.

 

10.      Kakvo je bilo duhovno stanje učenika za vrijeme vazmene večere i noći?

Luka 22,15 On im reče: "Vrlo san želio da ovu Pashalnu večeru održim s vama, prije nego muku podnesem.

Luka 22,21 Ali evo, ruka izdajnika mojega sa mnom je na stolu.

Luka 22,24 Nastade također prepirka među njima, tko da je od njih najveći.

Luka 22,34 A On reče: "Petre, kažem ti, još danas, prije nego zapjeva pijetao, triput ćeš zanijekati, da me poznaješ."

Luka 22,47 Dok je još govorio, pojavi se četa. Juda, jedan od dvanaestorice, išao je pred njom. On pristupi k Isusu i poljubi ga Luka 22,48 Isus mu reče: "Juda, poljupcem i izdaješ Sina čovječjega?" Matej 26,56 Ali se sve ovo dogodi, da se ispune Pisma proroka. Tada ga ostaviše svi učenici njegovi i pobjegoše.

Luka 22,60 Petar odgovori: "Čovječe, ne znam, što govoriš." Odmah, dok je on još govorio, zapjeva pijetao. 

Luka 22,61 Tada se obazre Gospodin i pogleda na Petra. I Petar se sjeti riječi Gospodinove, koju mu je bio rekao: Još pri se nego danas zapjeva pijetao, triput ćeš me zatajiti."

Luka 22,62 Izađe van i počne gorko plakati.

Isus se javlja učenicima

11. Što Isus kaže: je li Duh ima tijelo i kosti?

Luka 24,36 Dok su oni još govorili o tom, stade Isus među njih i reče im:

"Mir vam! (Ja sam, ne bojte se!)" 

Luka 24,37 Od tjeskobe i straha oni su mislili, da vide duha. 

Luka 24,39 Vidite ruke moje i noge moje! Ja sam glavom. Opipajte me i

vidite! Duh nema tijela i kostiju, kako to vidite na meni."  Luka 24,40 Iza ovih riječi pokaza im ruke i noge

 

Komentar Dejan: To što Duh nema tijela i kostiju ne mora nužno značiti da duh nema tijela i kostiju uopće, već može značiti da nema tijelo i kosti kao što ih čovjek ima. Bilo kakvo drugačije tumačenje izazvalo bi proturječnost sa Svetim Pismom i Duhom Proroštva. Pismo kaže da su anđeli duhovi (Heb 1:13,14). Znači li to da anđeli nemaju tijela? Naravno da ne znači. Pismo nam kaže da anđeli imaju noge, ruke, krila, glavu, oči itd. Apostol Pavao nam poručuje da postoje tijela nebeska, ali i tijela zemaljska te da je drugačija slava nebeskih tijela u odnosu na zemaljska (1Kor 15:40).

Znamo da je Bog duh (Ivan 4:24). Možemo li reći da Otac nema tijelo zato jer je duh? Biblija kaže da ima, jer znamo da sjedi na tronu. Ellen White također potvrđuje tvrdnju:

 

"Vidjela sam prijestolje i na njemu su sjedili Otac i Sin. Promatrala sam Isusovo lice i divila se Njegovoj ljupkosti. Oca nisam mogla vidjeti jer Ga je zaklanjao oblak blještave svjetlosti. Upitala sam Isusa ima li Njegov Otac formu poput Njega. Rekao je da ima, ali Ga nisam mogla vidjeti jer, rekao je: “Kad bi samo jednom vidjela slavu Njegove osobe, prestala bi postojati…" {EW 54.2}

 

Dakle Otac, premda je duh, ima oblik ili formu. Kraj komentara.

 

Isus dahnuo dva različita Duha u čovjeku

12.      Kada je Isus stvorio čovjeka, što je prvi put dahnuo u njega?  

Postanak 2,7 Tada načini Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće. 

 

13.      Kada je Isus otkupio čovjeka, što je drugi put dahnuo u njega?

Ivan 20,20 I kad je bio ovo rekao, pokaza im ruke i bok. Tada se obradovaše učenici, što vidješe Gospodina. 

Ivan 20,21 I reče im opet: „Mir vam! Kao što Otac posla mene, i ja šaljem  vas.“

Ivan 20,22 Kad je bio ovo rekao, dahnu u njih i reče:Primite Duha Svetoga!  

a.          Prvi je put Isus dahnuo dah života u čovjeka kada ga je stvorio da tjelesno živi.

b.         Drugi je put Isus dahnuo svoj Duh u čovjeka, Duha Svetog koji nema tijelo i kosti kada ga je otkupio, da čovjek duhovno živi.

 

Komentar Dejan: Zar je prvi dah koji je Bog dahnuo u čovjeka imao tijelo i kosti? Razlika nije u tome što drugi dah nema tijelo i kosti jer ni prvi dah nije imao tijelo i kosti. Razliku nalazimo u tome što je drugi puta dahnuo u njih Duha Svetoga, najveći dar neba, Utješitelja. Utješitelj nije darovan ljudskom rodu dok se Krist nije proslavio. Drugim riječima, čovjek pored normalnog čovječjeg duha koji je u nama, sada na raspolaganju ima i Kristov božanski um. Kraj komentara.

 

14. Kada se Isus susreo sa učenicima poslije uskrsnuća i dahnuo u njih i rekao: „Primite Duha Svetoga!“ koju je ulogu Duh Sveti imao u njihovom duhovnom životu?

          Duh proroštva kaže: Trebali su objaviti evanđelje mira i spasenje koje se dobiva pokajanjem i Spasiteljevom silom.          “Poslije tih riječi dahne u njih i reče im: ‘Primite Duha Svetoga! Kojima oprostite grijehe, oprošteni su im; kojima zadržite, zadržani su im.“ Sveti Duh se još nije potpuno pokazao, jer Krist još nije bio proslavljen. Obilnije davanje Duha uslijedilo je tek nakon Kristova uzašašća. Sve dok ovo nisu primili, učenici nisu mogli ispuniti nalog i propovijedati Radosnu vijest svijetu. Sad su primili Duha s naročitim ciljem. Učenici nisu mogli ispunjavati povjerene dužnosti u Crkvi sve dok ih Krist nije nadahnuo svojim Duhom. Povjerio im je najsvetiji zavještaj i želio da uvide činjenicu kako se ovo djelo bez Svetoga Duha ne može izvršiti.

a.          Sveti Duh je dah duhovnog života u duši. 

b.         Davanje (Svetog) Duha je davanje Kristova života. 

c.          On (Sveti Duh) ispunjava primatelja Kristovim osobinama.“           Samo oni koji su tako poučeni od Boga, u kojima djeluje Sveti Duh i u čijem se životu pokazuje Kristov život trebaju stajati kao predstavnici ljudi i služiti za dobrobit Crkve. (Isusov život str. 664).

 

Komentar Dejan: Zaključci pod točkama a, b i c dolaze iz pera Ellen White:

 

"Sveti Duh je dah života u duši. Dodjeljivanje Duha je dodjeljivanje Kristova života. Ispunjava primatelja Kristovim osobinama." DA, str.805

 

Međutim, ovo nisu SVE izjave Ellen White o Duhu Svetome. U cijelom dokumentu se ne navodi niti jedna izjava u kojoj Ellen White govori o tri osobe božanstva ili o osobi Duha Svetoga. Takvo neiskreno selektiranje citata Duha proroštva ne može dovesti do pravilnog zaključka. Svjesno izbjegavanje citata koje govore protiv naše teorije otkriva nedosljednost u slijeđenju uputa za tumačenje iz Izaije 8:20 i formule za težinu dokaza. Prilažem citate o Duhu Svetome koje nisi koristio, a otkrivaju nam tko je Duh Sveti:

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski dar, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, učinkovitost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha [NJEGOVOG ŽIVOTA – DUŠE NJEGOVOG ŽIVOTA], Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bila bi uzaludna

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

Znači Duh Sveti je duša i život Kristovog života koji nam je Krist podario prilikom žrtve Utjelovljenja u nebeskom svetištu. On nam je darovan da pobijedimo svaku naslijeđenu i stečenu sklonost ka zlu.

 

"Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, RAZDVOJEN OD LJUDSKE LIČNOSTI I NEOVISAN O NJOJ. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23)

 

"Sveti Duh je Utješitelj, u Kristovo ime. On personificira Krista, ali je zasebna ličnost. Možemo imati Duha Svetoga ako molimo za to i učinimo navikom da se obratimo i pouzdamo u Boga, a ne u bilo kojeg ograničenog čovjeka koji može pogriješiti." {20MR 324.2}

 

Ellen White je učila o tri osobe božanstva:

 

Poricati treću osobu znači poricati utjelovljenje koje je proizvelo TREĆU OSOBU u ljudskosti Isusa Krista. To je najveća hula i vrh učenja antikrista.

 

Tekst koji slijedi preuzet je s ove stranice: https://everlasting-gospel.blogspot.hr/2009/04/did-ellen-white-believe-in-three-person.html

 

Je li Sveti Duh OSOBA?

 

Je li Duh Sveti osoba kao što je Bog [Otac i Sin] osoba?

 

"Moramo shvatiti da Duh Sveti, koji je isto toliko osoba koliko je i Bog osoba, hoda po ovom terenu." - Manuscript 66, 1899. (Iz razgovora s učenicima u školi Avondale.) "Evangelism, 616.

 

"Duh Sveti ima osobnost, inače ne bi mogao svjedočiti našim duhovima i s našim duhovima da smo djeca Božja. On također mora biti božanska osoba, inače ne bi mogao istražiti tajne koje leže skrivene u Božjem umu…"(Evangelizam, 617, indeksiran je kao rukopis 20, 7. veljače 1906.)

 

"Duh Sveti je osoba, jer On svjedoči s našim duhovima da smo djeca Božja. Kada se ovo svjedočanstvo rodi, ono nosi sa sobom vlastite dokaze. U takvim vremenima vjerujemo i sigurni smo da smo djeca Božja…" Ms 20, 1906. (Ev 616.6)

 

Koliko živućih osoba ima u Nebeskom Triju ili Božanstvu?

 

"Postoje tri žive osobe nebeskog tria; u ime tih triju velikih sila – Oca, Sina i Duha Svetoga – oni koji primaju Krista živom vjerom kršteni su, a te sile će surađivati ​​s poslušnim subjektima neba u njihovu nastojanju da žive novim životom u Kristu." – Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63. (1905) Evangelism, 615.

 

"Kad ste se dali Kristu, prisegnuli ste u nazočnosti Oca, Sina i Duha Svetoga - tri velika osobna nebeska dostojanstvenika." Ms 92, 1901 (7BC 959).

 

"Djelo je postavljeno pred svaku dušu koja je krštenjem priznala svoju vjeru u Isusa Krista i postala primatelj zaloga od tri osobe – Oca, Sina i Duha Svetoga." Ms 57, 1900 (6 BC 959).

 

"Nakon što je duša koja je povjerovala primila obred krštenja, mora imati na umu da je posvećen Bogu, Kristu i Duhu Svetomu. Sva trojica surađuju u velikom djelu saveza učinjenog krštenjem pred očima nebeskog svemira. Otac, Sin i Duh Sveti primaju dušu koja je povjerovala u saveznički odnos s Bogom." Ms 56, 1900 (6MR 163).

 

"Ovdje dolazi djelo Duha Svetoga, nakon vašeg krštenja. Kršteni ste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Vi ste podignuti iz vode da biste odsada živjeli u novosti života. Rođeni ste Bogu i vi ste pod sankcioniranjem i silom triju najsvetijih bića na nebu, koja vas mogu sačuvati od pada... Kada se osjećam potlačeno i da jedva znajući kako se odnositi prema poslu koji mi je Bog dao učiniti, samo pozivam tri velika dostojanstvenika i kažem: Znate da ne mogu raditi ovaj posao u vlastitoj snazi, Vi morate raditi u meni, i po meni, i kroz mene, posvećujući moj jezik, posvećujući moj duh, posvećujući moje riječi..." Ms 95, 1906 (7 MR 267).

 

"Nakon što smo formirali jedinstvo s velikom trostrukom silom, smatrat ćemo svoju dužnost prema članovima Božje obitelji s mnogo svetijim strahopoštovanjem nego što smo ikada učinili."  Ms 11, 1901 (6BC 1102).

 

"Otac, Sin i Duh Sveti, trojica svetih dostojanstvenika neba, izjavili su da će ojačati ljude da pobjede sile tame." Ms 92, 1901 (5BC 1110).

 

Primijeti sljedećih nekoliko novozavjetnih i starozavjetnih tekstova:

 

Efežanima 4:4-6

Ef 4:4 Jedno je tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu svoga poziva;

Ef 4:5 jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje;

Ef 4:6 jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama.

 

Pažljivo primijetimo kako bismo izbjegli nesporazum. Ova tri teksta jasno ukazuju da postoji po "jedan" od svake kategorije... postoji jedan Duh, jedan Gospodin za kojeg znamo da je Isus Krist i jedan Bog Otac. Već, bez odlaska na 1 Ivanova 5:7, tekst za koji su naši protivnici tvrdili da je dodan kanonu Svetog Pisma, mi ovdje potvrđujemo da postoje tri, jedan od svakog.

 

Izaija 48:16

 

Iz 48:16 “Pristupite k meni, čujte ovo; od početka nisam govorio tajno; otkako to bijaše, Ja jesam: i sada me posla Gospodin BOG, i Duh njegov.

 

U ovom tekstu imamo tri pojedinca... Gospodina Boga, Duha i Isusa Krista (poslao me). Izgradnja ove rečenice pokazuje da su svaka od njih odvojena (Gospodin Bog i... poslan...). Nema sumnje, stoga, da postoje tri u nebeskom Božanstvu.

 

Je li Sveti Duh Prva osoba Božanstva, ili je On Druga osoba Božanstva, ili je On Treća osoba Božanstva?

 

"Grijehu se može oduprijeti i pobijediti jedino kroz moćno djelovanje treće osobe Božanstva." {DA 671.2}

 

"Zlo... se može obuzdati jedino… silnom moći Svetog Duha, treće osobe Božanstva." Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 392

 

"On [Krist] je odlučio dati svog predstavnika, treću osobu Božanstva. Ovaj se dar ne može nadmašiti." – My Life Today, str. 36.

 

Imaju li Otac i Sin svaki svoju ličnost?

 

"Otac i Sin imaju svaki svoju ličnost. Krist je izjavio: "Ja i Moj Otac smo jedno." {9T 68.2}

 

Ima li Duh Sveti ličnost baš kao što Bog [Otac i Sin] ima ličnost?

 

"Duh Sveti ima ličnost, inače ne bi mogao svjedočiti našim duhovima i s našim duhovima da smo djeca Božja. On također mora biti božanska osoba, inače ne bi mogao istražiti tajne koje leže skrivene u Božjem umu…"(Evangelizam, 617, indeksiran je kao rukopis 20, 7. veljače 1906.)

 

"Moramo shvatiti da Duh Sveti, koji je isto toliko osoba koliko je i Bog osoba, hoda po ovom terenu." - Manuscript 66, 1899. (Iz razgovora s učenicima u školi Avondale.) "Evangelism, 616.

 

Postoji li OSOBNI Bog i OSOBNI Krist? Je li i Duh Sveti dio Tri OSOBNA dostojanstvenika neba?

 

"Postoji osobni Bog, Otac, postoji osobni Krist, Sin." 6BC 1068.

 

"Kad ste se dali Kristu, prisegnuli ste u nazočnosti Oca, Sina i Duha Svetoga - tri velika osobna nebeska dostojanstvenika." Ms 92, 1901 (7BC 959).

 

Je li Krist naš vječni Otac?

 

"Koliko god pastir može voljeti svoje ovce, On još više voli svoje sinove i kćeri. Isus nije samo naš Pastir; On je naš "vječni Otac." On kaže: "Poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene, kao što Otac poznaje mene i kao što ja poznajem Oca." (Ivan 10:14,15)… {DA 483.2}

 

"Krist… Ime mu je: Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." (Iza 9:5) "Njegov iskon je od davnina, od vječnih vremena…" (Mih 5:1) {PP 34.1}

 

Krist je "Vječni Otac", ali imaju li Otac i Sin svaki svoju ličnost?

 

"Otac i Sin imaju svaki svoju ličnost. Krist je izjavio: "Ja i Moj Otac smo jedno." {9T 68.2}

 

Je li Krist RAZLIČITA LIČNOST [ili osoba od Oca], a ipak jedno s Ocem? Drugim riječima, Krist nije Otac u ličnosti (osobi)?

 

"Gospodin Isus Krist, božanski Sin Božji, postojao je od vječnosti, različita osoba, a ipak jedno s Ocem." - 1 Selected Messages, 247 (Review and Herald, April 5, 1906).

 

"Gospodin Isus Krist, jedinorođeni Sin Oca, doista je Bog u beskonačnosti, ali ne [Otac] u ličnosti." UL 367

 

"[Ivan 3:34-36, citiran] U ovom stihovima, o Bogu [Otac] i Kristu se govori kao o dvije različite ličnosti, od kojih svaka djeluje kao pojedinac." - Notebook Leaflets from Elmshaven Library, Vol. 1, 124.

 

Ako kažemo da su Otac i Sin ista osoba (tj. nemaju različitu ličnost), što poričemo? Trebamo li odbaciti takvo učenje?

 

"Preklinjem sve da budu čvrsti i jasni u vezi s određenim istinama koje smo čuli i primili i zagovarali... Odbacite svaku fazu pogreške, iako je prekrivena prividom stvarnosti, koja negira ličnost Boga i Krista." (Review and Herald, 31. kolovoza 1905., par. 11)

 

Je li Krist također nazvan Savjetnikom (utješiteljem) pored toga što se naziva vječnim Ocem?

 

"Krist… Ime mu je: Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." (Iza 9:5) "Njegov iskon je od davnina, od vječnih vremena…" (Mih 5:1) {PP 34.1}

 

Isus nije samo naš Pastir; On je naš "vječni Otac." {DA 483.2}

 

"Spasitelj je naš Utješitelj. Dokazala sam da je to On." 8MR str. 49

 

"Kao što vjerom gledamo Isusa, naša vjera probija sjenu i obožavamo Boga za Njegovu čudesnu ljubav u davanju Isusa Utješitelja." 19MR 297.3

 

No, je li Sveti Duh Utješitelj, kao što je Krist nazvan Utješiteljem, ali je Sveti Duh RAZLIČITA LIČNOST od Krista?

 

"Sveti Duh je Utješitelj, u Kristovo ime. On je personificira Krista, ali je zasebna ličnost." {20MR 324.2}

 

Naši protivnici kažu, osobnost nije isto što i osoba. Kažu da osoba može imati više osobnosti. Stoga, prema njima, Duh Sveti je sam Krist, ali to je Kristova druga osobnost. Međutim, ako pažljivo primijetimo kako Ellen White koristi riječ osoba i osobnost prema nebeskom triju, ona ih ne razlikuje. Ona ne samo da Duha Svetoga naziva ličnošću, već i osobom. Svakako, Duh Sveti personificira Krista, ali je zasebna osob(a)nost.

 

Ako Duh Sveti personificira Krista, a ipak je zasebna ličnost i ako netko kaže da su Duh Sveti i Krist jedna te ista osoba, što poriče? Trebamo li odbaciti takvo učenje?

 

"Preklinjem sve da budu čvrsti i jasni u vezi s određenim istinama koje smo čuli i primili i zagovarali... Odbacite svaku fazu pogreške, iako je prekrivena prividom stvarnosti, koja negira ličnost Boga i Krista." (Review and Herald, 31. kolovoza 1905., par. 11)

 

Bilješka: Krist je "vječni Otac" (Izaija 9:6). Međutim, nije i Otac osobno. Krist je također "Savjetnik (utješitelj)", ali ne i Sveti Duh osobno. Naši kritičari nas pitaju zašto Duh Sveti nije spomenut u gore navedenoj izjavi ako je doista osoba. Odgovaramo 1) drugdje vrlo jasno identificira osobnost ili osobu Duha Svetoga 2) Titula Bog uključuje svo troje (Oca, Sina i Duha). Reći da su Otac i Sin ista osoba je poricanje ličnosti Boga [Oca] i Krista. Reći da su Duh Sveti i Krist ista osoba jest poricati ličnost (Duha) Boga i Krista.

 

Je li Melkizedek kroz kojeg je Krist govorio i koji je predstavljao Oca sam Krist ili je on samo predstavnik?

 

"Krist je govorio kroz Melkizedeka, svećenika Boga Svevišnjega. Melkizedek nije bio Krist, već je bio glas Božji u svijetu, predstavnik Oca. Krist je govorio kroz sve generacije prošlosti; Krist je vodio svoj narod i bio je svjetlo svijeta." - The Review and Herald, 18. veljače 1890, How to Meet a Controverted Point of Doctrine.

 

"Bog nikada nije ostavio sebe bez svjedoka na zemlji. Melkizedek je u jednom trenutku predstavljao Gospodina Isusa Krista osobno, otkrivajući istinu neba i održavajući Božji zakon. Melkizedek nije bio Krist, već je bio glas Božji u svijetu." (The SDA Bible Commentary, 1092-1093).

 

Melkizedek nije bio Krist niti Bog Otac. No, bio je predstavnik. Može li predstavnik biti ista osoba koju predstavlja? Zašto bi morao zastupati sebe ako se radi o istoj osobi?

 

Je li Duh Sveti sam Krist ili njegov predstavnik?

 

"Kada Božji ljudi istražuju Pismo sa željom da znaju što je istina, Isus je prisutan u osobi Njegovog predstavnika, Duha Svetoga..." 12MR 145.

 

"Gospodin Isus djeluje kroz Duha Svetoga; jer je Njegov predstavnik." - Messages to Young People, 55.

 

"Ne možemo pružiti Bogu vrhovnu ljubav i čast ako ne prepoznamo Duha Svetoga kojeg Gospodin šalje. Duh Sveti predstavlja Isusa Krista." - 2 Manuscript Releases, 38.

 

"On [Krist] je odlučio dati svog Predstavnika, treću osobu Božanstva. Ovaj se dar ne može nadmašiti." – My Life Today, str. 36.

 

Melkizedek je predstavljao Boga Oca i Sina. Međutim, Melkizedek nije bio Otac ni Sin. Duh Sveti predstavlja Krista na isti način pa tako niti Duh Sveti nije sam Krist.

 

Je li Krist bio predstavnik Oca baš kao što Duh Sveti predstavlja Krista?

 

"On [Krist] stajao je pred ljudskom rasom kao predstavnik Oca." RH 30. rujna 1909.

 

Može li Duh Sveti istraživati tajne koje leže skrivene u Božjem umu ako nije osoba?

 

"Sveti Duh ima ličnost, inače ne bi mogao svjedočiti našim duhovima i s našim duhovima da smo djeca Božja. On također mora biti božanska osoba, inače ne bi mogao istraživati tajne koje leže skrivene u umu Boga (Oca). "Jer tko od ljudi znade što o čovjeku, osim duha ljudskoga koji je u njemu? Tako i ono Božje nitko ne zna, osim Duha Božjega." [1 Korinćanima 2:11] (Evangelizacija, str. 617).

 

Ima li Duh Božji um kao što Bog ima um?

 

"Osjećala sam se opterećena, da se ne dogodi djelo ispovijedanja i pokajanja ne prođe duboko i temeljito koliko bi trebalo, kako bi udovoljilo um Duha Božjega." RH 12. ožujka 1889.

 

Ako Duh Sveti ima um, kao što tvrdi raniji citat, tada On "mora biti i božanska osoba" odvojena od Boga [Oca] koji također ima um.

 

Je li Treća osoba Božanstva koja ima zasebnu ličnost od Krista UVIJEK postojala od vječnosti KAO ZASEBNA LIČNOST s Ocem i Sinom? Ili je ona došla u postojanje kasnije?

 

"Vječni nebeski dostojanstvenici – Bog, i Krist i Duh Sveti – naoružali su [učenike] više no što bi ih smrtnička energija unaprijedila za rad i uvjeravanje svijeta o grijehu." - Evangelizacija, 616.

 

Bilješka Ron: Izjava Ellen White mora značiti da je Krist vječan ako gledamo u budućnost, jer njegova ljudskost zasigurno nije postojala od vječnosti. To je empirijska činjenica. Ili: Ellen White ne kaže TRI VJEČNA DOSTOJANSTVENIKA te je možda smatrala Krista i Duha Svetoga kao istu osobu, što su i bili PRIJE Utjelovljenja. Sin Božji i Njegov Sveti Duh bili su jedna te ista osoba.

 

"Ovo je djelo započelo na nebeskim dvorovima. Božanstvo je bilo dirnuto sažaljenjem prema rasi, a Otac, Sin i Duh Sveti dali su se u razrađivanje plana otkupljenja. Da bi se u potpunosti mogao izvršiti taj plan, odlučeno je da se Krist, jedinorođeni Sin Božji, trebao predati kao prinos za grijeh." - Counsels on Health, 222.

 

"Vječno Božanstvo – Otac, Sin i Duh Sveti – uključeno je u akciju koja je potrebna da bi se osigurala sigurnost čovjeku" – Upward Look, 148.

 

"Prije toga Duh je bio u svijetu; od samog početka djela otkupljenja On je djelovao na ljudska srca. Ali dok je Krist bio na zemlji, učenici nisu željeli drugog pomoćnika. Tek kad budu lišeni Njegove prisutnosti osjetit će potrebu za Duhom, i tada će On doći. {DA 669.1}

 

"Svi trebaju imati na umu da su naročiti napori Sotone usmjereni protiv službe. On zna da je to samo ljudsko oruđe, koje samo po sebi ne posjeduje milost ili svetost. On zna da je to sredstvo koje je Bog odredio kao moćno sredstvo za spasenje duša i učinkovito je samo zato što Bog, vječni Duh, to čini." {TM 404.2}

 

Jesu li Otac, Sin i Duh Sveti zaista tri zasebne službujuće ličnosti (eng. agencies)?

 

"Tri zasebne službujuće ličnosti (eng. agencies), Otac, Sin i Sveti Duh, rade zajedno za ljudska bića." – Ms 27a, 1900.

 

"Duh Sveti je slobodna, radna, neovisna služba (eng. agency)." RH 5. svibnja 1896.

 

"Grijehu se može oduprijeti i pobijediti jedino kroz moćno djelovanje treće osobe Božanstva." {DA 671.2}

 

"Rad Svetoga Duha je neizmjerno velik. Iz ovog izvora dolazi snaga i učinkovitost radniku za Boga; i Duh sveti je utješitelj, kao osobna prisutnost Krista u duši. Tko gleda na Krista u jednostavnoj dječjoj vjeri, postaje sudionik božanske prirode kroz djelovanje svetoga Duha. Kada je vođen Duhom Božjim, kršćanin može znati da je učinjen potpunim u Onome koji je glava svih stvari. Kao što je Krist proslavljen na dan Pedesetnice, tako će se ponovno proslaviti u završnom djelu evanđelja, kada će pripremiti narod za konačni test, u završnom konfliktu velikog sukoba. Prorok opisuje neprijateljski plan bitke koji kaže:" {RH November 29, 1892, par. 3}

 

Iz ovih citata jasno vidimo da postoje TRI OSOBE BOŽANSTVA i da je Sveti Duh TREĆA OSOBA BOŽANSTVA. Kraj komentara.

 

15. Jesu li učenici razumjeli kada je Isus govorio da Duh nema tijelo i kosti i kada je dahnuo u njih i rekao: “Primite Duha Svetog?“

a.          Učenicima je bilo jasno kada je Isus rekao: Duh nema tijelo ni kosti, jer nisu postavljali pitanja. (Luka 24,39) 

b.         Učenicima je bilo jasno kada je Isus dahnuo u učenike i rekao: „Primite Duh Svetog!“ jer nisu postavljali pitanja. (Ivan 20,22)

 

16. Je li i nama danas, potrebno da nas Isus nadahne svojim Duhom Svetim kao što je nadahnuo učenike?

a.          Da, i nama je danas, potreban taj isti Duh, Duh Sveti kojim su učenici bili nadahnuti, koji će unijeti u naše redove, jedinstvo, silu, mnogo ljubavi, radosti i mira i Kristov karakter kao što je unio u redove učenika.

b.         Moramo doživjeti Kristov dolazak u naše srce prije Njegovog drugog dolaska na oblacima

c.          Duh proroštva kaže: “Neka budu zahvalni Bogu za njegovu mnogostruku milost i neka budu ljubazni jedan prema drugom. Oni imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelj; i jednoga Duha – Duha Kristovog – koji će unijeti jedinstvo unutar njihovih redova.” {9T 189.3; 1909}

 

17.      Jesu li učenici razumjeli kada je Isus govorio: o Utješitelju, Duhu istine, Duhu Svetome, Duh istine koji izlazi od Oca?

Ivan 14,16 I ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Utješitelja, da ostane s vama dovijeka,  

Ivan 14,17 Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer ostaje kod vas i u vama je. Ivan 14,18 Neću vas ostaviti sirote, doći ću k vama. 

Ivan 14,26 A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve, što vam rekoh.

Ivan 15,26 A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene. 

 

Komentar Dejan: Učenici su također razumjeli kada im je Isus rekao da će doći DRUGI Utješitelj.

 

Iv 14:26 A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas poučavati o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh.

 

Iv 15:26 A kada dođe Utješitelj, kojega ću vam ja poslati od Oca — Duh istine, koji od Oca izlazi — on će svjedočiti o meni.

 

Iv 16:13 No kada dođe on, Duh istine, on će vas uvesti u svu istinu: jer on neće govoriti sam od sebe, nego će on govoriti ono što on čuje i on će vam navješćivati ono što dolazi.

 

Isus kaže da je to ON. Znači Utješitelj je osoba. Treća osoba božanstva. Kraj komentara.

 

18.      Juda nije razumio što je Isus govorio: u Ivanu 14,22 Tada ga upita Juda, ne onaj Iskariot: "Gospodine, kako to, da ćeš se objaviti nama, a ne svijetu?"

Ivan 14,23 Isus mu odgovori: "Tko ljubi mene, držat će riječ moju, i Otac moj ljubit će njega, i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se nastaniti.           Poslije Isusovog odgovora na Judino pitanje, učenicima je bilo jasno što Isus govori: o Utješitelju, Duhu Istine, Duhu Svetom, da Otac i Isus dolazi da budu u njima, učenici nisu postavljali pitanja i nisu ništa dodavali ni oduzimali na ono što im je Isus govorio. 

a.          Isus nije rekao: da će Utješitelj biti pored njih u tjelesnom obliku. 

b.         Isus je rekao: Neću vas ostaviti sirote, doći ću k vama.

c.          Isus je rekao: Duh Sveti je u njima, u njihovim mislima. 

d.         Isus je rekao: Duh Istine izlazi od Oca

e.          Pavao je rekao: Bog posla Duha Sina Svog u srca vaša-vaše misli

f.           Pavao je rekao: Duh Božji stanuje u vama.

g.          Pavao je rekao: tko nema Duha Kristova, on nije njegov.

h.         Pavao je rekao: Boga, je dao svojega Duha Svetoga u vas. 

i.            Pavao je rekao: Duh Sveti izlazi od Oca i Sina 

 

Komentar Dejan: a) Isus je isto tako rekao da je to DRUGI Utješitelj. Također je rekao da je taj Utješitelj, "ON". Naravno da im nije rekao da će biti pored njih u tjelesnom obliku. Jesu li demoni pored nas u tjelesnom obliku? Znači li to što ih ne možemo vidjeti, da nisu osobe i da nemaju tijela? Demon, baš kao i Sveti Duh, može prebivati u čovjeku. Znači li to kako demon nije osoba ili nema tijela?

 

b,c) Isus tvrdi: „dolazim k vama“, kada govori o dolasku Svetoga Duha, kako onda možemo donijeti zaključak da Sveti Duh nije osoba? Krist je Sveti Duh, kako možemo reći da nije osoba? Zar Krist nije osoba?

 

d,i) To je točno. Sveti Duh proizlazi od Oca i Sina.

 

E,f,g,h) Otac i Sin dijele JEDAN TE ISTI DUH. Taj duh ih čini JEDNIM BOGOM. Pismo o duhu:

 

Iv 4:24 Bog je Duh; i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”

1Kor 12:4 Raznovrsni su darovi, ali isti Duh,

1Kor 12:11 a sve to čini jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako on hoće.

2Kor 3:17 Gospodin je taj Duh, a gdje je Duh Gospodinov, ondje je sloboda.

1Iv 5:6 To je onaj koji je došao putem vode i krvi, Isus Krist; ne samo po vodi, nego po vodi i krvi. I Duh je onaj koji svjedoči, zato što je Duh istina.

Iv 14:17 Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.

Heb 9:14 koliko li će više krv Krista, koji je po vječnome Duhu samoga sebe bez mane prinio Bogu, očistiti vašu savjest od mrtvih djela da služite živome Bogu?

 

Dakle, kada Isus govori o Utješitelju u Ivanu 14, On govori o JEDNOM TE ISTOM VJEČNOM DUHU, koji Otac i Sin dijele od vječnosti. Pri žrtvi Utjelovljenja u nebeskom svetištu, Sin se lišio svoga VJEČNOGA DUHA u osobi svoje ljudskosti. Isusova ljudskost NE DOLAZI K NAMA. DVIJE od TRI osobe božanstva dolaze k nama. K nama dolazi SVETI DUH BOŽANSKE PRIRODE ISUSA KRISTA, NJEGOV BOŽANSKI UM. Otac šalje Duh svojega Sina u naša srca, a kada dođe Duh Sina, tamo je i Duh Oca, zato jer dijele JEDAN TE ISTI VJEČNI DUH koji je sveprisutan. Sinovljeva ljudskost nije sveprisutna. Kraj Komentara.

 

Isusovo, krštenje i primanje Duha Svetog

19.      Kada se Isus poslije krštenja molio, kako je Bog odgovorio na molitvu svog Sina? 

          Nikada ranije anđeli nisu slušali takvu molitvu. Oni su žarko željeli svom voljenom Zapovjedniku donijeti vijest ohrabrenja i utjehe. Ali ne — sam Otac će odgovoriti na molbu svoga Sina. Neposredno s prijestolja izlazile su zrake Njegove slave. Nebesa su se otvorila i na Spasiteljevu glavu sišla je najčistija svjetlost u obliku goluba — prikladan znak Onoga koji je ponizan i krotak.

          Od silnoga mnoštva na Jordanu, malo njih, osim Ivana, raspoznavalo je ovo nebesko viđenje. Ipak, svečana ozbiljnost božanske Prisutnosti počivala je nad okupljenima. Narod je stajao i u tišini promatrao Krista. Njegova prilika kupala se u svjetlosti koja je vječno okružavala Božje prijestolje. Njegovo podignuto lice bilo je proslavljeno, što nikada ranije nisu vidjeli na čovjekovom licu. Iz otvorenih nebesa čuo se glas kako govori: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao! 

          Ove riječi potvrde dane su da bi nadahnule vjerom one koji su bili svjedoci ovog prizora i ojačale Spasitelja za Njegovo poslanje. Iako su grijesi svijeta, koji je skrivio, položeni na Krista, iako se ponizio uzimanjem naše pale prirode na sebe, glas s Neba proglasio Ga je Sinom Vječnoga. (Isusov život str. 75. 76.)

 

20.      Koji je bio znak da Ivan prepozna, tko je Isus Sin Božji?

Ivan 1,32 Dalje je svjedočio Ivan, govoreći" Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim. 

Ivan 1,33 Ja ga nisam poznavao. Ali onaj, koji me je poslao, da krstim vodom, reče mi: "Na koga vidiš da silazi Duh i nad kim da lebdi, to je onaj, koji krsti Duhom Svetim. 

Ivan 1,34 Ja sam to vidio i postao sam svjedok za to: On je Sin Božji."              Ivan je bio duboko dirnut kad je vidio Isusa kao poniznog molitelja koji je sa suzama u očima tražio Očevu potvrdu. Kad Ga je okružila Božja slava i kad se začuo glas s Neba, Ivan je prepoznao znak koji je Bog obećao. On je znao da je Onaj koga je krstio bio Otkupitelj svijeta. Sveti Duh je počivao na Njemu i s ispruženom je rukom, pokazujući na Isusa, povikao: “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!”

          Nitko od slušatelja, pa čak ni sam govornik, nije razabrao značenje riječi “Jaganjca Božjeg”. Na brdu Moriji Abraham je čuo pitanje svoga sina: “Oče!... gdje je janje za žrtvu paljenicu?” Otac je odgovorio: “Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!” (Postanak 22,7.8) U ovnu koga je Bog dao umjesto Izaka, Abraham je vidio simbol Onoga koji će umrijeti za grijehe ljudi. Sveti Duh je preko Izaije, prihvaćajući ovo slikovito prikazivanje, prorokovao o Spasitelju: “Kao janje na klanje odvedoše ga. ... A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.” (Izaija 53,7.6), ali izraelski narod nije shvatio ovu pouku. Mnogi od njih smatrali su žrtvene darove kao što su neznabošci gledali na svoje žrtve — kao darove s pomoću kojih sami mogu umilostiviti Božanstvo.

          Riječ koja je upućena Isusu na Jordanu: “Ti si Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!” — obgrlila je cijeli ljudski rod. Bog je progovorio Isusu kao našem predstavniku. Unatoč svim našim grijesima i slabostima, nismo odbačeni kao bezvrijedni. On “nas dobrostivo obdari u Ljubljenome”. (Efežanima 1,6) Slava koja je počivala na Kristu zalog je Božje ljubavi prema nama. Ona nam govori o sili molitve — kako ljudski glas može doprijeti do Božjeg uha i naše molbe biti prihvaćene u nebeskim dvorovima. Zbog grijeha Zemlja je odvojena od Neba i otuđena od njegove zajednice; ali Isus ju je opet povezao s područjem slave. (Isusov život str. 76)

 

21. Što je Bog spreman dati onima koji traže pomoć kada se nalaze u iskušenju? 

          Svjetlost koja je iz otvorenih vrata padala na Spasiteljevu glavu padat će i na nas dok se molimo za pomoć da se odupremo kušnji.

Glas koji je govorio Isusu kaže svakoj vjernoj duši: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!” (Isusov život str. 76.)

          Ovo je predivno obećanje za nas kada se molimo za pomoć da se odupremo kušnji u kojoj nalazimo. Bog sa svojega prijestolja šalje nam istu svjetlost – svjetlost koja se izlila na Isusa prilikom Njegovog krštenja.

 

Isus u Svetinji nad svetinjama

22. Kada je Isus ušao u Svetinju nad svetinjama, kada je grupa vjernika tražila je od Oca: „Oče moj daj mi svojega Duha,“ što im je Isus dao?

          Oni koji su klečali pred prijestoljem, iznosili su svoje molitve i gledali samo na Isusa, a onda bi On pogledao u Oca; činilo mi se kao da moli za njih. Svjetlo od Oca obasjalo bi Sina, a od Sina skupinu na molitvi. Zatim sam ugledala izuzetno jako svijetlo kako dolazi od Oca

na Sina, a od Sina je prešlo na narod pred prijestoljem. Ali je malo njih primilo ovo veliko svijetlo. Mnogi su se udaljili od njega i odmah mu se oduprli; drugi su bili nemarni i nisu marili za svijetlo pa ih je ono napustilo. Neki su ga cijenili, prišli mu i kleknuli s malom skupinom koja se molila. Svi su u ovoj skupini prihvatili svjetlo i radovali mu se pa su njihova lica bila ozareno njegovom slavom. (Rani spisu str. 63.64)          Tu sam vidjela Isusa, Velikog svećenika, kako stoji pred Ocem. Na skutu njegove odjeće bili su poredani naizmjence zvončići i šipci. Oni koji su ustali s Isusom, vjerom su mu se obratili u Svetinji nad svetinjama i molili: „Oče moj daj mi svojega Duha.“ Tada ih je Isus nadahnuo Svetim Duhom. U tom nadahnuću bilo je svijetla, sile i mnogo ljubavi, radosti i mira. (Rani spisi strana 64)

 

Komentar Dejan: Ponovno ovdje vidim opasnost da se Svetoga Duha prikaže kao svjetlost i silu ili utjecaj, ali nikako kao treću osobu. Točno je da je Duh sveti svjetlost, sila i utjecaj, ali je isto tako točno da je Sveti Duh osoba. Biblija kaže da su i Bog i Krist svjetlost.

 

1Iv 1:5 Ovo je poruka koju smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlo i nema nikakve tame u njemu.

Iv 8:12 Zatim im Isus ponovno prozbori, rekavši: “Ja sam svjetlo svijeta: onaj tko mene slijedi, neće hodati u tami, nego će imati svjetlo života.”

 

Znači li to da Bog i Krist nisu osobe?

 

Kraj komentara.

 

Učenici prije Pedesetnice

23. Kad su učenici primili Duha Svetog, kojega je Isus dahnuo u njih, koje je velike promjene napravio Duh Sveti u njihovim životima prije Pedesetnice? 

Djela apostolska 1,14 Ovi su svi ustrajali jednodušno u molitvi zajedno sa ženama, s Marijom, majkom Isusovom, i s braćom njegovom.

        Duh proroštva kaže: Dok su čekali ispunjenje obećanja, učenici su ponizili srca u iskrenom kajanju i priznali svoju nevjeru.  Kad su se

podsjetili riječi koje im je Krist uputio prije svoje smrti, bolje su razumjeli njihovo značenje… Učenici su se s najvećom ozbiljnošću molili za sposobnost da se približe ljudima i da u svakidašnjim susretima izgovaraju riječi koje će grješnike dovesti Kristu. Ostavivši po strani sva neslaganja, sve želje za prvim mjestom, zbližili su se u kršćanskom zajedništvu. Prilazili su sve bliže Bogu, a to im je pomoglo da shvate kakvu su prednost imali što su se tako prisno družili s Kristom. (Djela apostolska str. 25.26)

Duh Svet i Petar

24.      Kako je apostol Petar razumio: tko je Duh Sveti?

1.Petr. 1,11 Ispitujući, na koje ili na kakvo vrijeme pokazuje Duh Kristov u njima, unaprijed svjedočeći za Kristove muke i za slave po tome          Kristov Duh u prorocima je govorio u Starom zavjetu. Posrednik između Boga i čovjeka u Starom zavjetu je bio Isus Krist.

 

Komentar Dejan: Nije postojao ČOVJEK ISUS KRIST u starom zavjetu. Treća osoba božanstva nastala je prilikom procesa Utjelovljenja. Nije bilo osobe ljudskosti Isusa prije Njegovog začeća u utrobi Marije. Posrednik u starom zavjetu je bio Duh Božji tj. Duh Krista. Kraj komentara.

 

25.      Kako je apostol Petar razumio starozavjetno proročanstvo koje se ispunilo na dan Pedesetnice: tko je Duh Sveti?

Djela apostolska 2,4 I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh davao da govore.

Djela apostolska 2,14 Tada Petar stade s jedanaestoricom i podiže glas svoj, i progovori im: "Ovo neka vam je na znanje, i poslušajte riječi moje! Djela apostolska 2,16 Nego je ovo, što reče prorok Joel:  

Djela apostolska 2,17 I bit će u posljednje dane, govori Bog: "izlit ću od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjet će viđenja, i starci vaši sanjat će sve. 

Djela apostolska 2,18 I na sluge svoje i na sluškinje svoje u one dare izlit ću od Duha svojega, i prorokovat će.

a.          Petar govori: Bog će izliti od Duh svojega. 

b.         Petar govori: O Duhu Kristovom koji je govorio preko Joela i drugih proroka.

c.          Petar govori: O Duhu Svetom kojega su primili u punini na dan Pedesetnice

 

Duh Sveti i Pavao 

26. Kako je Pavao razumio: tko je Duh Sveti, Duha Istine, drugi Utješitelj i kako Pavao opisuje kako je Bog ispunio obećanje koje je Isus dao učenicima da će im poslati Duha Svetog?  

Rimljanima 8,9 A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako doista Duh Božji stanuje u vama. A ako tko nema Duha Kristova, on nije njegov.

Galatima 2,20 A ja više ne živim, nego živi u meni Krist. A što sad živim u tijelu, živim vjerom sina Božjega, kojemu omiljeh, (Daničić-Karadžić)

Galaćanima 4,6 A jer ste sinovi, posla Bog Duha Sina svojega u srca vaša, koji vapi: "Aba, Oče!"

Kološanima 1,27 Kojima Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu,

1. Solunjanima 4,8 Koji dakle prezire, ne prezire čovjeka nego Boga, koji je dao svojega Duha Svetoga u vas.

         Apostolu Pavlu je bilo potpuno jasno da je Duh Sveti, Božji i

Isusov Duh što nam potvrđuju i biblijski redci koji su navedeni.

         Pavao nije ni dodavao ni oduzimao, što je Isus učio i govorio.

 

Komentar Dejan: Pavao je isto tako znao da je Sveti Duh, božanski um Isusa Krista. On je znao da je to osoba kao što je i Otac osoba. Duh Kristov je Krist, neovisan od osobe svoje ljudskosti:

 

Fil 2:5 Neka u vama bude isti um koji bijaše i u Kristu Isusu,

 

„Moramo shvatiti da Duh Sveti, koji je isto toliko osoba koliko je i Bog osoba, hoda po ovom terenu." - Manuscript 66, 1899. (Iz razgovora s učenicima u školi Avondale.) "Evangelism, 616.

 

"Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, RAZDVOJEN OD LJUDSKE LIČNOSTI I NEOVISAN O NJOJ. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23)

 

Kraj komentara.

 

Krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog

27.      Kako su učenici razumjeli Isusove riječi: krstite ih u ime Oca Sina i Duha Svetoga, a što Isus i Duh proroštva kažu: tko od ova tri imena ima tjelesni oblik, tko ima tijelo i kosti? 

a.          Ivan 14,8 Tada mu reče Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca, i to nam je dosta." 

Ivan 14,9 Isus mu reče: "Tako sam već dugo s vama, i nisi me     upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti veliš: 'Pokaži nam Oca'?

b.         Luka 24,39 Vidite ruke moje i noge moje! Ja sam glavom. Opipajte me i vidite! Duh nema tijela i kostiju, kako to vidite na meni." 

c.          Ivan 20,22 Kad je bio ovo rekao, dahnu u njih i reče: "Primite Duha Svetoga!

a.          Isus je rekao: Otac i Sin imaju tjelesni oblik – Ivan 14,8.9.

b.         Isus je rekao: Duh nema tijelo i kosti – Luka 24,39.

c.          Isus je dahnuo i rekao: „Primite Duha Svetog“ – Ivan 20,22

d.         Isus nije rekao: Krštavajte u tri osobe koje imaju tijelo i kosti.

e.          Apostol Pavao je rekao: A jer ste sinovi, posla Bog Duha Sina svojega u srca vaša, koji vapi: "Aba, Oče!" Galaćanima 4,6

f.           Apostol Petar je rekao: Ispitujući, na koje ili na kakvo vrijeme pokazuje Duh Kristov u njima, unaprijed svjedočeći za Kristove muke i za slave po tome, 1. Petrova 1,11

g.          Učenicima je bilo jasno da Isus nije rekao: krstite ih u tri osobe koje imaju tijelo i kosti.

h.Učenicima je bilo jasno o krštenju u tri imena Oca, Sina i Duha Svetoga – Duha Kristovog. 

           Učenici nisu postavili ovom prilikom pitanje Isusu, jer im je bilo potpuno jasno što je Isus rekao: Otac i Sin imaju tijelo, Duh Sveti nema tijelo i kosti, Duh Sveti je Isusov Duh koji je dahnuo u njih i kojega su u punini primili na dan Pedesetnice. Kada su učenici krštavali, krštavali su u ime Isusovo ili Gospoda.

a.          Isus je rekao: Ivan 4,24 Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini." 

b.         Postanak 1,26 Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju!  

c.          Postanak 1,27 Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga.  

 

 

Komentar Dejan: Isus nije rekao ni: Krstite ih u dvije osobe kao što želiš prikazati. Evo što Isus i Duh Proroštva kažu o tome:

 

Mt 28:19 Pođite, stoga, i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha

 

"Postoje tri žive osobe nebeskog tria; u ime tih triju velikih sila – Oca, Sina i Duha Svetoga – oni koji primaju Krista živom vjerom kršteni su, a te sile će surađivati ​​s poslušnim subjektima neba u njihovu nastojanju da žive novim životom u Kristu." – Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63. (1905) Evangelism, 615.

 

"Kad ste se dali Kristu, prisegnuli ste u nazočnosti Oca, Sina i Duha Svetoga - tri velika osobna nebeska dostojanstvenika." Ms 92, 1901 (7BC 959).

 

Govoriš li ti ljudima da prisegnu u nazočnosti dva osobna dostojanstvenika ili tri, kao što govori Biblija i Duh Proroštva?

 

"Djelo je postavljeno pred svaku dušu koja je krštenjem priznala svoju vjeru u Isusa Krista i postala primatelj zaloga od tri osobeOca, Sina i Duha Svetoga." Ms 57, 1900 (6 BC 959).

 

"Ovdje dolazi djelo Duha Svetoga, nakon vašeg krštenja. KRŠTENI STE U IME OCA, SINA I DUHA SVETOGA. Vi ste podignuti iz vode da biste odsada živjeli u novosti života. Rođeni ste Bogu i vi ste pod sankcioniranjem i silom triju najsvetijih bića na nebu, koja vas mogu sačuvati od pada... Kada se osjećam potlačeno i da jedva znam kako da se odnosim prema poslu koji mi je Bog dao učiniti, samo pozivam tri velika dostojanstvenika i kažem: Znate da ne mogu raditi ovaj posao u vlastitoj snazi, Vi morate raditi u meni, i po meni, i kroz mene, posvećujući moj jezik, posvećujući moj duh, posvećujući moje riječi..." Ms 95, 1906 (7 MR 267).

 

Učenicima je bilo jasno i nisu ispitivali. Apostoli Petar i Pavao su razumjeli da Sin Božji ima DVIJE prirode, DVIJE FORME. Forma Bogo-čovjeka i forma Duha. Razumjeli su da je obličje Kristove ljudskosti nastalo žrtvom pomirenja; Utjelovljenjem u nebeskom svetištu i nisu pokušavali poreći kada je treća osoba nastala jer su razumjeli da je to nama sve:

 

Bog u tijelu: (Izlazak 3:5) Kristova Ljudskost Zlatni Lanac – Kako bi otkupio čovjeka, Krist je postao poslušan do smrti, smrt na križu. Ljudskost Sina Božjeg nama je sve. To je zlatni lanac koji veže naše duše za Krista i kroz Krista s Bogom. Ovo trebamo proučavati. Krist je bio pravi čovjek i On je dao dokaz svoje poniznosti kada je postao čovjekom. Bio je Bog u tijelu. {7BC 904.10}

 

1Iv 4:1 Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

1Iv 4:2 Po ovome prepoznajete Duha Božjega: Svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je;

1Iv 4:3 a svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga: to je taj duh antikrista, o kome ste čuli da dolazi i već je sada na svijetu.

 

Ono što u ovom dokumentu predlažeš je da ne postoji treća osoba. Ivan to opisuje kao duh antikrista. Tko god niječe tri osobe, niječe Sina koji je u tijelu došao!

 

Ponovno u suprotnosti s Pismom i Duhom proroštva. Pismo i Duh Proroštva kažu da se krstimo u tri osobe. Kraj komentara.

 

28.      Što Duh proroštva kaže: tko u Božanstvu ima tjelesni oblik?

1.          Otac jeste sva punina Božanstva tjelesno, i nevidljiv je smrtnom pogledu.” {SpTB07 62.3}

 

2.          “Sin jeste sva punina Božanstva očitovana. Riječ Božja proglašava da je On “savršena slika Njegove Osobe.” “Jer Bog tako ljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.” Ovdje je prikazana Očeva ličnost.” {SpTB07 63.1}

 

3.          “Utješitelj kojega je Krist obećao poslati nakon što uzađe na nebo, je Duh u svoj punini Božanstva, otkrivajući silu božanske milosti svima koji primaju i vjeruju u Krista kao osobnog Spasitelja.” {SpTB07 63.2}

 

4.          “Neka budu zahvalni Bogu za njegovu mnogostruku milost i neka budu ljubazni jedan prema drugom. Oni imaju jednoga Boga i jednoga Spasitelj; i jednoga Duha – Duha Kristovog – koji će

unijeti jedinstvo unutar njihovih redova.” {9T 189.3; 1909}

 

Komentar Dejan: Otac je duh. Ivan 4:24. Otac je svet. Otac je duh sveti. Znači li to da Otac nema tijelo?

 

Ukoliko se ne držimo formule za težinu dokaza, NEIZBJEŽNI SU KRIVI ZAKLJUČCI. Ona u citatima gore govori o tri pojedinca. Kraj komentara.

 

Tri važna pitanja

a. Prvo: Isus je rekao: Duh nema tijelo ni kosti. Isus je dahnuo u učenike i rekao: "Primite Duha Svetoga!  

          Prvo pitanje glasi: Je li Kristov DuhDuh Sveti, bio prisutan kad je Bog rekao: načinimo čovjeka po svojemu obličju?

b.Drugo: Kada je Isus otišao u svetinju nad svetinjama, grupa molitelja je tražila: „Oče moj daj mi svojega Duha.“ Tada ih je Isus nadahnuo Svetim Duhom. U tom nadahnuću je bilo: svijetla, sile i mnogo ljubavi, radosti i mira. 

          Drugo pitanje glasi: Je li Kristov DuhDuh Sveti, kada je Isus bio u Svetinji nad svetinjama i nadahnuo molitelje bio prisutan, kada je Bog rekao: načinimo čovjeka po svojemu obličju?

 

c. Treće: Prilikom stvaranja života na Zemlji je bio prisutan Bog i Njegov Duh, Isus i Njegov Duh Sveti, kada je Bog rekao:

načinimo čovjeka po svojem obličju.

         Treće pitanje glasi: Je li Duh Sveti bio prisutan u tjelesnom obliku TREĆI BOGBOG DUH SVETI

 

Komentar Dejan: Pri stvaranju su bili prisutni Otac i Sin. Međutim, i jedan i drugi su tada bili prisutni u formi duha. Biblija kaže da je Sveti Duh bio prisutan:

 

Post 1:2 I bijaše zemlja bezoblična i pusta, i bijaše tama nad bezdanom; i Duh je Božji lebdio nad vodama.

 

Duh Božji je Duh Kristov; Duh Božji je Sveti Duh. Postoji JEDAN TE ISTI SVETI DUH. Otac i Sin dijele JEDAN TE ISTI VJEČNI DUH. Taj duh ih čini JEDNIM BOGOM. Pismo o duhu:

 

Iv 4:24 Bog je Duh; i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”

1Kor 12:4 Raznovrsni su darovi, ali isti Duh,

1Kor 12:11 a sve to čini jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako on hoće.

2Kor 3:17 Gospodin je taj Duh, a gdje je Duh Gospodinov, ondje je sloboda.

1Iv 5:6 To je onaj koji je došao putem vode i krvi, Isus Krist; ne samo po vodi, nego po vodi i krvi. I Duh je onaj koji svjedoči, zato što je Duh istina.

Iv 14:17 Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.

Heb 9:14 koliko li će više krv Krista, koji je po vječnome Duhu samoga sebe bez mane prinio Bogu, očistiti vašu savjest od mrtvih djela da služite živome Bogu?

 

Osoba koja nije bila prisutna pri stvaranju je OSOBA BOGO-ČOVJEKA, LJUDSKOST KRISTA NIJE BILA PRISUTNA. ČOVJEK ISUS KRIST je nastao žrtvom Utjelovljenja, oko 4000 godina NAKON stvaranja. Prije utjelovljenja su bile samo dvije osobe u Božanstvu. I jedan i drugi, Otac i Sin, su bili prisutni u formi Duha, a vidimo da je Adam stvoren na sliku Božju. Dakle, iako je Bog duh, IMA FORMU. Ellen White o stvaranju:

 

Sotona je nekoć bio cijenjeni anđeo na Nebu, odmah do Krista. Njegovo lice, kao i lica drugih anđela, bilo je blago i izražavalo je sreću. Njegovo visoko i široko čelo odavalo je visoku inteligenciju. Njegova je pojava bila savršena, a izgled plemenit i veličanstven. Međutim, kad je Bog rekao svojem Sinu: "Načinimo čovjeka na svoju sliku", Sotona je postao ljubomoran na Isusa. Želio je da se i njega pita za savjet u vezi sa stvaranjem čovjeka, a budući da nije, ispunio se zavišću, ljubomorom i mržnjom. Žudio je za tim da primi najviše počasti na Nebu kao onaj koji dolazi odmah iza Boga. {RS 145.1}

 

Otac je kroz svog Sina sudjelovao u stvaranju svih nebeskih bića. ‘Jer je u njemu sve stvoreno - sve na nebu i na zemlji... bilo prijestoli, bilo gospodarstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve je stvoreno po njemu i za njega.” (Kološanima 1:16) Anđeli su Božje sluge, koji odsjajuju svjetlošću koja se širi iz njegove prisutnosti i brzo šire krila da izvrše njegovu volju. Ali Sin, Božji pomazanik, “otisak njegove biti”, “odsjaj njegova sjaja”, “koji svemir uzdržava svojoj silnom riječi”, ima vrhovnu vlast nad svima njima (Hebrejima 1:3). “Slavan prijesto dignut od davnina, to je naše sveto mjesto” (Jeremija 17:12), “žezlo pravde”, žezlo njegova kraljevstva (Heb 1:8). “Slava je i veličanstvo pred Njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu.” (Ps 96:6) “Ljubav i Istina koračaju pred tobom.” (Ps 89,15) {PP 34.2}

 

Biblija potvrđuje:

 

Heb 11:3 Vjerom shvaćamo da su svjetovi oblikovani riječju Božjom, tako da ovo što je vidljivo nije načinjeno od nečega pojavnoga.

Iv 1:1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše s Bogom i Riječ bijaše Bog.

Iv 1:2 On u početku bijaše s Bogom.

Iv 1:3 Sve je po njemu postalo, i nije bez njega postalo ništa što je postalo.

Iv 4:24 Bog je Duh; i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”

 

Dvije osobe su stvarale, to potvrđuje i Biblija i Duh proroštva. Međutim, Pismo i Ellen White potvrđuju da sada imamo TRI OSOBE U BOŽANSTVU.

Dakle, Sin je bio ISKLJUČIVO SVETI DUH BOŽANSKE PRIRODE PRIJE UTJELOVLJENJA. Nakon Utjelovljenja, Sin Božji uzima formu čovjeka i postaje Bog u tijelu. Tako da Sin Božji više nije SAMO BOG, već ostaje i čovjek ZAUVIJEK:

 

Heb 7:24 a on, budući da ostaje zauvijek, ima nepromjenjivo svećeništvo.

 

"Svojim životom i smrću Krist je postigao više od same obnove onoga što je bilo razoreno grijehom. Sotonina je namjera bila prouzročiti vječnu razdvojenost između Boga i čovjeka; ali u Kristu mi smo se mnogo prisnije sjedinili s Bogom no što bi to bilo da nikada nismo pali. Time što je uzeo našu prirodu, Spasitelj se povezao s čovječanstvom vezom koja se neće nikada raskinuti. Kroz svu vječnost On je povezan s nama. "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina." (Ivan 3:16) On Ga je dao ne samo da ponese naše grijehe i umre kao naša žrtva; On Ga je dao palom rodu. Da bi nas uvjerio u nepromjenjivost svoje odluke o miru, Bog je dao svojega jedinorođenog Sina da postane član ljudskog roda, da zauvijek zadrži svoju ljudsku prirodu. To je zalog da će Bog ispuniti svoju riječ. "Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je dan; vlast će mu biti na ramenu." Bog je posvojio ljudsku prirodu u osobi svojega Sina i prenio istu u najviše nebo. "Sin Čovječji" je taj koji dijeli prijestolje svemira. "Sin Čovječji" čije će ime biti "Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez Mira" (Izaija 9:6) JA JESAM je posrednik između Boga i čovječanstva, polažući svoje ruke na oboje. On koji je "svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika" ne stidi se nazvati nas braćom. (Hebrejima 7:26, 2:11) U Kristu su međusobno povezane zemaljska i nebeska obitelj. Proslavljeni Krist je naš brat. Nebo je obavijeno ljudskošću, a ljudskost je obavijena u krilu Beskonačne Ljubavi." Čežnja Vjekova str. 25

 

Osoba koja je posvojena u Božanstvo osoba je Sinovljeve LJUDSKOSTI. Kako bi inače mogli reći da je posvojena ako je i prije bila tamo? Očigledno je posvojen Bogočovjek, koji je posljednji dodan u božanstvo, znamo kako je Kristov Duh postojao prije Utjelovljenja te ga nije trebalo posvajati u Božanstvo.

Ako kojim slučajem kažemo da je prije posvajanja postojala jedna osoba božanstva, tada niječemo Sina, a tko niječe Sina nema ni Oca.

 

Bitno je razumjeti da Pismo kaže da postoji JEDAN BOG. Nemamo dva ili tri boga. To što je Sin Bog, ne znači da je on DRUGI BOG. Oni su jedan Bog zato što imaju JEDAN TE ISTI VJEČNI DUH.

 

Iz 45:21 Kazujte, i blizu ih privedite; jest, neka se zajedno posavjetuju: tko je to od davnine objavio? Tko je to već tada rekao? Nisam li ja, GOSPODIN? i nema Boga osim mene, pravednoga Boga i Spasitelja; nema nikoga osim mene.

Iz 45:22 U mene gledajte i spasite se, svi krajevi zemlje; jer ja sam Bog i nema drugoga.

1Tim 2:5 Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus,

Ef 4:6 jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama.

1Kor 8:6 nama je samo jedan Bog, Otac, od kojega je sve, i mi u njemu; ijedan Gospodin Isus Krist, po kojemu je sve, i mi po njemu.

 

Kraj komentara.

 

EGW i Duh Sveti

29.      Što EGW kaže: trebamo li znati definirati što  je Sveti Duh?           Za nas nije bitno da znamo definirati što je Sveti Duh. Krist nam kaže da je Duh Branitelj, „Duh istine koji izlazi od Oca“. O Svetom Duhu jasno je rečeno da dok bude uvodio ljude u svu istinu „neće govoriti sam od sebe“ (Ivan 15,26; 16,13). Narav Svetog Duha je tajna.

Čovjek je ne može objasniti jer mu je Gospodin nije objavio.  

          Maštoviti ljudi mogu povezati biblijske ulomke i izvesti iz njih ljudsku konstrukciju, ali prihvaćanje takvih gledišta neće ojačati Crkvu. Kad se radi o tajnama koje su preduboke za ljudsko razumijevanje, šutnja je zlato. Služba Svetog Duha jasno je opisana u Kristovim riječima. „On će, kad dođe, dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud. „(Ivan 16,8) Upravo Sveti Duh osvjedočuje o grijehu. Ako odgovori na oživljujući utjecaj Duha, grješnik će se pokajati i razumjeti važnost poslušnosti božanskim zahtjevima. (Dj. apo. str.32.33) 

 

30.      Što Duh proroštva kaže: da li propovjednici trebaju ulaziti u prirodu Božju?

Duh proroštva kaže: „Teško propovjednicima koji ulaze u prirodu Božju“

           Ovo je izjava: Zorana Marcikića u propovijedi održanoj 2.12.2017. godine na Teološkom fakultet u Beogradu „Kristova poruka Laodiceji u 2017.“ godini na kanalu YouTube 34. minuta.

 

Komentar Dejan: Priroda Svetoga Duha je ono od čega se Sveti Duh sastoji. To je ono u što ne trebamo ulaziti; ŠTO je Sveti Duh. Sve što znamo o Božjoj prirodi je, da je Bog duh. No, mi trebamo znati TKO je Sveti Duh; Biblija i Duh Proroštva su nam rekli tko je to:

 

"Spasitelj je naš Utješitelj. Dokazala sam da je to On." 8MR str. 49

 

Iv 14:18 “Neću vas ostaviti bez utjehe; doći ću k vama."

 

Sveti Duh je Kristov božanski um, život i duša. To je prijašnja forma Kristovog postojanja. Kraj komentara.

 

31.Na koje će način Bog probuditi svoj narod?

          Bog će probuditi svoj narod. Ako druga sredstva ne uspiju, među njima će se pojaviti krivovjerja koja će ih rešetati odvajajući pljevu od pšenice. (Propovjednici Radosne vijesti str. 245)

 

Komentar Dejan: Pojavit će se krivovjerja kao krivovjerje u ovom dokumentu, koje NEGIRA TREĆU OSOBU BOŽANSTVA i NEGIRA NAJVEĆI DAR NEBA – SVETOG DUHA. Ovo je OMEGA OTPAD. Negiranje Utjelovljenja koje je proizvelo treću osobu i negiranje da je Duh Sveti osoba. To je duh antikrista. Kraj komentara.

 

32. Ima li pravo čovjek rastaviti Isusa od Njegov Duha koji je Duh Sveti i stvoriti dvije zasebne tjelesne osobe i reći:  

a.          Bog Sin 

b.         Bog Duh Sveti?

           Nema, čovjek pravo odvajati i stvarati dvije tjelesne osobe.

 

Komentar Dejan: Ima li Isus pravo odvajati OSOBU SVOJE LJUDSKOSTI od OSOBE SVOJEGA DUHA?

 

Iv 14:16 I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Utješitelja, da on ostane s vama zauvijek:

Iv 14:17 Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.

Iv 14:26 A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas poučavati o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh.

Iv 15:26 “A kada dođe Utješitelj, kojega ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene;

Iv 16:7 “No kažem vam istinu: Korisnije je za vas da ja odem: jer ako ja ne odem, Utješitelj neće doći k vama; a ako ja odem, poslat ću ga k vama.

Iv 16:8 A kada dođe, on će ukoriti svijet zbog grijeha, i zbog pravednosti, i zbog osude.

Iv 16:13 No kada dođe on, Duh istine, on će vas uvesti u svu istinu: jer on neće govoriti sam od sebe, nego će on govoriti ono što on čuje i on će vam navješćivati ono što dolazi.

 

Vidimo da je Isus smatrao potrebnim objasniti svojim ljudima da je Sveti Duh DRUGI UTJEŠITELJ te da će ON doći ukoriti grijeh.

 

Ima li ELLEN WHITE PRAVO ODVAJATI OSOBU KRISTOVE LJUDSKOSTI OD OSOBE NJEGOVOG DUHA?

 

"Spriječen svojom ljudskošću, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; zato je bilo za njih bolje da ih On napusti, da ode k Ocu i pošalje Svetog Duha kao svog nasljednika na Zemlji. Sveti Duh je On sam, RAZDVOJEN OD LJUDSKE LIČNOSTI I NEOVISAN O NJOJ. On će predstavljati samog sebe prisutan na svim mjestima svojim Svetim Duhom." (E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23)

 

Sveti Duh je Kristov božanski život i duša, Njegov božanski um. To je Njegovo prijašnje stanje postojanja, jer je prije utjelovljenja postojao samo kao duh. Krist je MORAO razdvojiti OSOBU SVOJE LJUDSKOSTI, od OSOBE SVOJEGA DUHA, jer je ljudskost spriječila, ograničila Njegov duh. Krist nije mogao zadržati SVE ATRIBUTE božanstva, a i dalje postići Utjelovljenje. Morao se lišiti forme Boga u osobi svoje ljudskosti:

 

Fil 2:5 Neka u vama bude isti um koji bijaše i u Kristu Isusu,

Fil 2:6 koji, premda u obličju Boga, nije grabežom smatrao biti jednakim Bogu,

Fil 2:7 nego se sam ispraznio i uzeo na sebe obličje sluge te postao sličan čovjeku.

Fil 2:8 Našavši se u obličju kao čovjek, ponizio se i postao pokoran do smrti, i to smrti na križu.

 

Grčka riječ u Filipljanima 2:7 je kenoo, a znači isprazniti:

 

Number 2758

Transliteration:

kenoo {ken-o'-o}

Word Origin:

from 2756

TDNT:

3:661,426

Part of Speech:

verb

Usage in the KJV:

make void 2, make of none effect 1, make of no reputation 1, be in vain 1

Total: 5

Definition:

1.     to empty, make empty [isprazniti, učiniti praznim]

A.  of Christ, he laid aside equality with or the form of God [O Kristu, kako je odložio jednakost s Bogom ili formu Boga]

2.      to make void

A.   deprive of force, render vain, useless, of no effect

3.      to make void

A.   cause a thing to be seen to be empty, hollow, false

TDNT - Theological Dictionary of the New Testament 
TWOT - Theological Word Book of the Old Testament

http://www.linkedword.com

 

Duh Proroštva ju koristi na taj način također:

 

Lucifer je rekao: "Povrh zvijezda Božjih prijestolje ću sebi dići, ... bit ću jednak Višnjemu." (Izaija 14:13,14) Međutim, Krist, "premda u obličju Boga, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se ispraznio uzevši obličje sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu." Filipljanima 2:6,7 {DA 22.3}

 

Taj život, Duh kojeg se on ispraznio, je Sveti Duh Božanske Prirode Isusa Krista. Taj Duh je darovan čovječanstvu kao najveći dar neba.

 

Iv 1:4 U njemu bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima.

1Iv 1:1 Ono što bijaše od početka, ono što smo čuli, ono što smo vidjeli svojim očima, ono što smo promotrili i ruke naše opipale, o riječi života

1Iv 1:2 (jer život se očitovao, i vidjesmo to, i svjedočimo, i navješćujemo vam taj život vječni, koji bijaše s Ocem i očitovao se nama);

Lk 24:49 I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca mojega; no ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu odozgo.”

Dj 2:33 Desnicom, dakle, Božjom uzvišen, i primivši od Oca obećanje Duha Svetoga, izlio je ovo što sada gledate i slušate.

1Iv 2:25 A ovo je obećanje koje nam je on obećao: život vječni.

 

Sveti Duh je obećanje; Sveti Duh je vječni život, duša i um Krista.

 

"On (Krist) pretrpio je smrt koja je bila naša, da bismo mi mogli primiti život koji je BIO njegov." DA, str. 25

 

Sin je pretrpio smrt koja je bila naša. To je vječna smrt. Sin Božji je ZAUVIJEK UMRO TOME DA POSTOJI SAMO KAO BOG, i od Utjelovljenja pa nadalje će zauvijek biti Bog i čovjek.

 

Iako je Duh duša Kristovog života, život koji je BIO njegov, On je ipak ZASEBNA OSOBA od ČOVJEKA Isusa Krista. Kraj komentara.

 

33.      Što će se dogoditi onima koji dodaju ili oduzimaju što Bog nije objavio ili objasnio?

Otkrivenje 22,18 Svjedočim svakome, koji čuje riječi proročanstva knjige ove: Ako tko što dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj. 

Otkrivenje 22,19 I ako tko oduzme od riječi knjige proročanstva ovoga, Bog će oduzeti njegov dio od drveta života i od grada svetoga, o kojima je pisano u knjizi ovoj.

 

Komentar Dejan: Što će biti s onima koji oduzimaju od onoga što je već objavljeno kad NIJEČU SINA?

 

1Iv 2:22 Tko je lažljivac ako ne onaj tko niječe da Isus jest Krist? Onaj je antikrist tko niječe Oca i Sina.

1Iv 2:23 SVATKO TKO NIJEČE SINA, NEMA NI OCA; a tko priznaje Sina, ima i Oca.

1Iv 5:12 Onaj tko ima Sina, ima život; onaj tko nema Sina Božjega, nema život.

 

Tvoje trenutno učenje te ostavlja bez Sina. Kraj komentara.

 

34.      Kako su apostoli razumjeli tko govori: u slijedećim događajima?

 

Anđeo, đakon Filip, Etiopljanin i Duh Gospodnji

Djela apostolska 8,26 A anđeo Gospodnji reče Filipu: "Ustani i idi prema jugu na put, koji vodi od Jeruzalema u Gazu! Put je pust." Djela apostolska 8,29 Tada reče Duh Filipu: "Idi i pristupi tim kolima!" Djela apostolska 8,39 A kad izađoše iz vode, Duh Gospodnji uze Filipa, Dvoranin ga više ne vidje i pun radosti ode putem svojim.

 

35. Kako Duh koji nema tijelo i kosti može odnijeti Filipa?

Djela apostolska 8,39 A kad iziđoše iz vode, Duh sveti pade na uškopljenika, a anđeo Gospodnji uze Filipa, i više ga ne vidje uškopljenik; nego ode putem svojim radujući se. (Daničić-Karadžić)

 

Gospod Isus i progonitelj Savle razgovaraju

Djela apostolska 9,4 On pade na zemlju, i začu glas gdje mu govori:

"Savle, Savle, zašto me progoniš?"  

Djela apostolska 9,5 On reče: "Tko si ti, Gospodine? A on će: "Ja sam

Isus, koga ti progoniš. "Teško ti je proti ostanu praćati se." 

Djela apostolska 9,6 A on dršćući i strepeći reče: "Gospodine, što hoćeš,

da činim?" I Gospodin mu reče: "Ustani i idi u grad! Ondje će ti se reći,

 

Gospod, Ananija i Savle razgovaraju

Djela apostolska 9,10 A u Damasku je bio jedan učenik, po imenu

Ananija. Njemu reče Gospodin u viđenju: "Ananija!" On odgovori: "Evo me, Gospodine!"

Djela apostolska 9,11 A Gospodin mu reče: "Ustani i idi u ulicu, koja se zove Prava, i potraži u kući Judinoj Taržanina po imenu Savla! On se moli. Djela apostolska 9,13 A Ananija odgovori: "Gospodine, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla počini svetima tvojim u Jerusalemu. Djela apostolska 9,15 A Gospodin mu reče: "Idi, jer mi je on posuda izabrana. On ima da nosi ime moje pred neznabošce i kraljeve i pred sinove Izraelove.

Djela apostolska 9,17 I pođe Ananija i uđe u kuću, i metnuvši ruke na njega i reče: "Savle brate, Gospodin Isus, koji ti se javi na putu, kojim si išao, posla me, da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga."

 

Anđeo govori Korneliju

Djela apostolska 10,3 On vidje jasno u viđenju oko devete ure dana anđela Božjega gdje uđe k njemu i reče mu: "Kornelije!"

 

Gospod i Petar razgovaraju 

Djela apostolska 10,13 I dođe glas k njemu: Ustani, Petre, pokolji i jedi!. Djela apostolska 10,14 A Petar reče: "Nipošto, Gospodine, jer nikada ne jedoh što okaljano i nečisto."

Djela apostolska 10,15 I glas opet k njemu po drugi put: "Što je Bog očistio, ti ne zovi nečistim!"

Djela apostolska10,16 I ovo bi triput, i odmah se posuda opet uze na nebo Djela apostolska 10,19 A dok je Petar još jednako razmišljao o viđenju, reče mu Duh: "Evo tri čovjeka traže te. 

Djela apostolska 10,20 Ustani dakle, siđi i idi s njima ne sumnjajući ništa, jer ih ja poslah."     

          Je li glas koji je Petar čuo, bio poznat ili nepoznat?

 

Duh Sveti-Kristov Duh  i Petar u domu Kornelija

Djela apostolska 10,28 Tada im reče: "Kako znate, čovjeku Židovu nije dopušteno družiti se ili dolaziti k tuđinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga čovjeka ne zovem okaljanim ili nečistim.

Djela apostolska 10,33 Onda ja odmah poslah k tebi, i ti si dobro učinio, što si došao. Sad dakle eto mi svi stojimo pred tobom, da čujemo sve, što je tebi od Gospodina zapovjeđeno."

Djela apostolska 10,36 Riječ posla Bog sinovima Izraelovim, navješćujući mir po Isusu Kristu, ovaj je Gospodin svima.

Djela apostolska 10,38 Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve, koje je bio nadvladao đavao, jer je Bog bio s njim.

Djela apostolska 10,44 Dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh

Sveti na sve, koji su slušali riječ.

Djela apostolska 10,45 Vjernici iz obrezanja, što su bili došli s Petrom, divili su se, što se i na neznabošce izli dar Duha Svetoga.

Djela apostolska 10,47 "Može li tko vodu zabraniti, da se ne krste ovi, koji primiše Duha Svetoga kao i mi?"

 

Petar govori: svoje iskustvo u Jeruzalemu

Djela apostolska 11,3 I rekoše: "Zašto si ušao k ljudima neobrezanim i jeo s njima?" 

Djela apostolska 11,4 A Petar počevši izlagati im redom govoreći:  Djela apostolska 11,5 "Ja sam bio u gradu Jopi i molio se. I u zanosu vidio sam viđenje, gdje silazi posuda nekakva kao veliko platno, što se na četiri ugla spušta s neba, i dođe do preda me. 

Djela apostolska 11,6 Kad sam to dobro pogledao, vidjeh unutra četveronožne životinje zemaljske i zvijeri i gmazove i ptice nebeske.  Djela apostolska 11,7 A čuo sam i glas, što mi je govorio: 'Ustani, Petre, pokolji i jedi!' 

Djela apostolska 11,8 A ja rekoh: 'Nipošto, Gospodine, jer ništa okaljano i nečisto nikada ne uđe u usta moja.' 

Djela apostolska 11,9 Ali glas s neba progovori i po drugi put: 'Ne zovi nečistim, što je Bog očistio!' 

Djela apostolska 11,10 A ovo bi triput; i uze se opet sve na nebo.  Djela apostolska 11,11 I gle, odmah tri Čovjeka stadoše pred kućom, u kojoj sam bio ja, poslani k meni iz Cezareje. 

Djela apostolska 11,12 A duh mi reče, da idem s njima ne oklijevajući ništa. A pođoše sa mnom i ovo šest braće, i uđosmo u kuću čovjeka.

 

Duh Sveti-Isusov Duh govori

Djela apostolska 13,2 A kad su oni služili Gospodinu i postili, reče Duh

Sveti: "Odvojite mi Barnabu i Savla na djelo, na koje ih pozvah."

Duh Sveti-Isusov Duh  i Jeruzalemski sabor 

Djela apostolska 15,28 Jer nađe za dobro Duh Sveti i mi,

            Na saboru je učenicima bilo potpuno jasno da je bio prisutan Isusov Duh – Sveti Duh koji nama tijelo i kosti.

 

Duh Sveti i Isusov Duh brane rad Pavlu

Djela apostolska 16,6 A kad prođoše Frigiju i Galaciju, zabrani im Duh

Sveti propovijedati riječ u Aziji. 

Djela apostolska 16,7 Kad dođoše u Miziju, pokušali su da idu u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.

 

Gospod govori Pavlu

Djela apostolska 18,9 A Gospodin reče Pavlu noću u viđenju: "Ne boj se, nego govori, i da ne ušutiš! 

 

Duh Sveti-Isusov Duh, najavljuje okove za Pavla

Djela apostolska 20,23 Osim da mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči, da me u Jeruzalemu čekaju okovi i nevolje

Djela apostolska 21,10 dođe iz Judeje jedan prorok, po imenu Agab.  Djela apostolska 21,11 I došavši k nama uze pojas Pavlov, sveza sebi noge i ruke i reče: "Ovo govori Duh Sveti: Čovjeka, čiji je ovo pojas,

ovako će svezati zidovi u Jeruzalemu i predat će ga u ruke neznabošcima."

 

Gospod i Pavao razgovaraju

Djela apostolska 22,18 I vidjeh Ga, gdje mi govori: 'Pohiti i izađi brzo iz

Jeruzalema, jer neće primiti svjedočanstva tvojega za mene!' 

Djela apostolska 22,19 I ja rekoh: 'Gospodine, sami znadu, da sam ja zatvarao u tamnicu i tukao po sinagogama one, koji vjeruju u tebe Djela apostolska 22,21 I reče mi: 'Idi, jer ću Ja daleko da te pošaljem među neznabošce.'

 

Gospod govori Pavlu u zatvoru

Djela apostolska 23,11 Iduće noći stade Gospodin pred njega i reče: "Budi hrabar! Kao što si svjedočio za mene u Jeruzalemu, tako ti valja i u Rimu svjedočiti."

 

Anđeo govori Pavlu na putu za Rim

Djela apostolska 27,23 Jer ove noći stade preda me anđeo Boga, čiji jesam i kojemu služim,

Djela apostolska 27,24 Govoreći: "Ne boj se, Pavle valja ti doći pred cara. I evo ti darova Bog sve, koji plove s tobom.          

         

           Odgovor na postavljeno 34 – pitanje: Kako su apostoli razumjeli tko govori: u slijedećim biblijskim redcima?

a.          U navedenim biblijskim redcima koje sam naveo, učenicima je bilo potpuno jasno kada su širili radosnu vijest o Isusu da su im pomagali: Božji anđeli, Božji i Isusov Duh – Duh Sveti, kada im se govorilo, govorio im je Isus ili anđeo, kao što se vidi iz navedenih biblijskih redaka.

b.         Proroku Agabu je govorio: Kristov Duh. (1. Petrova 1,11.)   

c.          Učenici kada nisu razumjeli što im Isus govori, oni su pitali da im Isus objasni i On im je objasnio.  

d.         Kada je Isus vidio da učenici ne razumiju što im govori: On im je objasnio da razumiju.

 

Komentar Dejan: U stihovima koje si naveo vidimo da Duh Sveti također govori:

 

Dj 13:2 Dok su oni obavljali bogoslužje Gospodinu i postili, reče Duh Sveti: “Odvojite mi Barnabu i Saula za djelo u koje sam ih pozvao.”

 

Dakle nisu govorili samo Isus i anđeli, već i Sveti Duh, treća OSOBA božanstva.

 

Osim toga, treba ponoviti tvrdnju kako Otac i Duh Sveti NEMAJU LJUDSKO TIJELO. Bog je posvojio LJUDSKOST u OSOBI SVOJEGA SINA:

 

"Svojim životom i smrću Krist je postigao više od same obnove onoga što je bilo razoreno grijehom. Sotonina je namjera bila prouzročiti vječnu razdvojenost između Boga i čovjeka; ali u Kristu mi smo se mnogo prisnije sjedinili s Bogom no što bi to bilo da nikada nismo pali. Time što je uzeo našu prirodu, Spasitelj se povezao s čovječanstvom vezom koja se neće nikada raskinuti. Kroz svu vječnost On je povezan s nama. "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina." (Ivan 3:16) On Ga je dao ne samo da ponese naše grijehe i umre kao naša žrtva; On Ga je dao palom rodu. Da bi nas uvjerio u nepromjenjivost svoje odluke o miru, Bog je dao svojega jedinorođenog Sina da postane član ljudskog roda, DA ZAUVIJEK ZADRŽI SVOJU LJUDSKU PRIRODU. To je zalog da će Bog ispuniti svoju riječ. "Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je dan; vlast će mu biti na ramenu." Bog je posvojio ljudsku prirodu u osobi svojega Sina i prenio istu u najviše nebo. "Sin Čovječji" je taj koji dijeli prijestolje svemira. "Sin Čovječji" čije će ime biti "Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez Mira" (Izaija 9:6) JA JESAM je posrednik između Boga i čovječanstva, polažući svoje ruke na oboje. On koji je "svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika" ne stidi se nazvati nas braćom. (Hebrejima 7:26, 2:11) U Kristu su međusobno povezane zemaljska i nebeska obitelj. Proslavljeni Krist je naš brat. Nebo je obavijeno ljudskošću, a ljudskost je obavijena u krilu Beskonačne Ljubavi." Čežnja Vjekova str. 25

 

Bog je u osobi Sina posvojio ljudsku prirodu. Drugim riječima, Otac OSOBNO, NEMA ljudsku prirodu. Bog u osobi Oca nije uzeo prirodu čovjeka. Krist je taj koji se dobrovoljno lišio svog duha i postao čovjekom. Naravno da Otac i Sveti Duh nemaju tijelo i kosti čovjeka! Kraj komentara.

 

36.      Želim li prihvatiti temelj: koje su postavili proroci, apostoli i Isus Krist koji je ugaoni kamen, a u tim temeljima nema da su proroci,

Isus i apostoli naučavali vjerovanje u trojstvo ili  trojedinog Boga? Efežanima 2,20 Nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus, 

Efežanima 2,21 Na kojemu je sva građevina složena i raste za sveti hrani u Gospodinu, 

Efežanima 2,22 Na kojemu se i vi nazidani za stan Božji u Duhu.

 

Komentar Dejan: Proroci i apostoli nisu vjerovali u trojstvo zato što trojstvo uči da postoje tri ko-vječne osobe. Empirijska činjenica je da TREĆA OSOBA, ČOVJEK ISUS KRIST, nije postojala do Utjelovljenja. Prije utjelovljenja postojao je Bog – Duh Oca i Sina. Kraj komentara.

 

36.      Da li je moguće postaviti druge temelje – drugo vjerovanje?  Prva Korinćanima 3,11 Jer temelja drugoga nitko ne može postaviti, osim onoga, koji je postavljen, koji je Isus Krist.

 

Komentar Dejan: Tužno je što ti upravo radiš tu stvar – postavljaš drugi temelj. Cijeli ovaj uradak koji si napravio NEGIRA PROCES UTJELOVLJENJA po kojem je NASTALA TREĆA OSOBA, KOJA JE TEMELJ I EVANĐELJE. Kraj komentara.

 

37.      Jesu li učenici pogriješili što nisu naučavali o trojstvu ili trojedinom Bogu kao što se danas, naučava u kršćanstvu?

a.          Učenici nisu pogriješili, jer da su pogriješili Isus bi ih ispravio.

b.         Apostol Pavlu, Isus, nikada nije kazao: da je pogriješio što naučava da je Duh Božji i Duh Kristov u nama, a ne pored nas.

 

39. Što je apostol Pavao rekao: da će se poslije njegovog odlaska pojaviti u crkvi?

Djela apostolska 20,29 Ja znam, da će poslije odlaska mojega ući među vas vuci grabežljivi, koji neće štedjeti stada. 

Djela apostolska 20,30 I između vas samih ustat će ljudi, koji će govoriti iskrivljenu nauku, da povuku učenike za sobom. 

Djela apostolska 20,31 Zato bdijte sjećajući se, da tri godine noć i dan nisam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas.

 

Komentar Dejan: Učenici nisu naučavali doktrinu o trojstvu zato jer su znali da Isusova ljudskost nije ko-vječna s Duhom Oca i Sina. Oni su znali da će lažna učenja pokušati NEGIRATI da je SIN DOŠAO U TIJELU:

 

Rim 8:3 Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu:

2Iv 1:7 Jer mnogi su zavodnici izišli u svijet, koji ne ispovijedaju da Isus Krist dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist.

 

Duh Božji je Duh Kristov, a provizija Novog Zavjeta je da je taj Sveti Duh DAR čovječanstvu, kako bi nam omogućio da nadvladamo svaku stečenu i naslijeđenu sklonost ka zlu. Sveti Duh je i u starom zavjetu djelovao na srca ljudi, ali je čovječanstvu darovan kao najveći dar TEK KADA JE KRIST PROSLAVLJEN. Od tog trenutka pa nadalje, možemo postati dionici božanske prirode. Utjelovljenje je SAMO PO SEBI ŽRTVA KOJA NAM OMOGUĆUJE DAR DUHA i BEZ TE ŽRTVE KRIŽ BI BIO UZALUDAN:

 

Heb 6:4 Jer nemoguće je one koji su jednom prosvijetljeni, i koji su okusili dar nebeski te postali dionicima Duha Svetoga,

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski dar, Utješitelja, koji je trebao zauzeti Njegovo mjesto. Taj Utješitelj je Sveti Duh, – duša Njegovog života, učinkovitost Njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Sa svojim Duhom, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha [NJEGOVOG ŽIVOTA – DUŠE NJEGOVOG ŽIVOTA], Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati

Duh je dan kao regenerirajuća služba i bez ovoga Kristova žrtva bila bi uzaludna

Duhom je srce učinjeno čistim. Kroz Duh vjernik postaje sudionik božanske prirode. Krist daje svoj Duh kao božansku silu da se nadvladaju sve naslijeđene i stečene sklonosti ka zlu, i da utisne svoj vlastiti karakter u crkvu." E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, p.42

 

Drugim riječima, kad ne bi bilo Duha Svetoga, Kristova smrt na križu bila bi dovoljna samo za stalno griješenje i ispovijedanje, griješenje i ispovijedanje. Bez Svetoga Duha, čovjek nikada ne bi mogao prestati s grijehom. Milost, odnosno Kristov Duh, je oprost i sila.

 

"Utjelovljenje Krista, tipološki predstavljeno žrtvenom službom Izraela, i simbolizirano u svim njihovim pobožnostima, je veličanstvena tajna. U svom jedinorođenom Sinu, Bog je bio očitovan u svijetu. Sin Božji odložio je svoju slavu i odjenuo se ljudskošću. Postao je ponizni i skromni Isus. Zbog grešnih ljudi postao je siromašan, da bi se oni kroz njegovo siromaštvo mogli obogatiti." {BEcho, 20. veljače 1899. par. 1}

 

"Tama se odmaknula od Spasitelja i od Križa. Krist je pognuo svoju glavu i umro. U svom Utjelovljenju, dosegao je propisani vrhunac kao žrtva, ali ne kao otkupitelj." E.G. White Manuscript Releases Volume Twelve, p. 409.

 

"Utjelovljenje Krista bilo je čin samožrtvovanja; Njegov je život bio život neprestanog samoporicanja. Najviša slava Božje ljubavi prema čovjeku bila je očitovana u žrtvi Njegovog jedinorođenog Sina, koji je bio izričita slika Njegove osobe. Ovo je velika tajna pobožnosti. Privilegija je i dužnost svakog sljedbenika Krista da ima um Kristov. Bez samo-poricanja i nošenja križa, ne možemo biti Njegovi učenici." E.G. White, SM2, str. 185.

 

Ovo je dokaz da je Kristova žrtva puno dublja no što se generalno razumije. Pošto se ni jedna žrtva nije vraćala u život, isto se moralo odviti i s Kristom. Činjenica je da nakon utjelovljenja, Sin Božji više nikad neće biti vraćen u stanje u kojem je postojao prije, kada je bio ISKLJUČIVO SVETI DUH BOŽANSKE PRIRODE. Od Utjelovljenja On je ZAUVIJEK povezan s ljudskošću. Spojen NERASKIDIVIM vezama, zauvijek će posjedovati dvije prirode, ljudsku i božansku.

 

Brate, trenutno si ti jedan od grabežljivih vukova koji ne štede stada; koji ustaju među nama s iskrivljenim naukom i odvlače učenike za sobom. Kraj komentara.

 

Zaključak:

1.          Što je Isus rekao: u koga trebamo vjerovati? Ivan 14,1 Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte! 

 

Komentar Dejan: Negiranje Utjelovljenja po kojem je nastala treća osoba božanstva i negiranje osobe Duha Svetoga je suprotno vjerovanju u Boga. Kraj komentara.

 

2.          Što je Isus rekao: koga trebamo spoznati – poznavati?

Ivan 17,3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista. 

 

Komentar Dejan: Kako možemo spoznati Isusa Krista ako tvrdiš da NE POSTOJI TRI OSOBE božanstva? To je kao da kažemo da se Utjelovljenje nikada nije dogodilo. To je najveća hula i vrh učenja antikrista.

 

Ef 4:11 On je i dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje;

Ef 4:12 za usavršavanje svetih, za djelo služenja, za izgradnju Kristova tijela,

Ef 4:13 dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršena čovjeka, do mjere uzrasta Kristove punine:

Ef 4:14 da odsada više ne budemo djeca, bacani amo-tamo i nošeni uokolo svakim vjetrom nauka, lukavštinom ljudi, i prepredenošću, čime oni sustavno vode do zablude,

Ef 4:15 nego, govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je glava, Krist,

 

Bog šalje svojoj crkvi apostole, proroke, evanđeliste, pastire i učitelje da bi došli do jedinstva vjere i SPOZNAJE SINA BOŽJEG, koja nam omogućuje da postanemo SAVRŠENI LJUDI, DA RASTEMO DO MJERE PUNINE RASTA KRISTOVA. SAMO SPOZNAJA BESKONAČNE, NEPROCJENJIVE, VJEČNE ŽRTVE BOGA U OSOBI SVOJEGA SINA, može čovjeka ispuniti ljubavlju i vjerom kakva je bila u Kristu Isusu. Negiranje Utjelovljenja i Osobe Svetoga Duha čovjeka vodi na put propasti. Kraj komentara.

 

3.          Što je apostol Ivan rekao: sa kime trebamo imati zajednicu?

Prva Ivanova 1,3 Što smo vidjeli i čuli, javljamo i vama, da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednici s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.

 

Komentar Dejan: Isus Krist ima DVIJE FORME: Svetog Duha i bogočovjeka. Negiramo li ikoju od tih osoba, mi zapravo vjerujemo da NIJE BILO ŽRTVE POMIRENJA U NEBESKOM SVETIŠTU! Tada ne možemo imati zajednicu s Ocem i Sinom zato jer negiramo Njegovo postojanje. Kraj komentara.

 

4.          Što je Ivan rekao: u čijoj nauci trebamo ostati? 

Druga Ivanova 1,9 Tko god čini prijestup i ne ostaje u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku Kristovu, taj ima Oca i Sina.  

 

Komentar Dejan: Kontekst nam otkriva što je nauk Kristov:

 

2Iv 1:7 Jer mnogi su zavodnici izišli u svijet, koji ne ispovijedaju da Isus Krist dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist.

2Iv 1:8 Pazite na sebe da ne izgubimo ono što smo ostvarili, nego da primimo potpunu plaću.

2Iv 1:9 Tko god prestupi Kristov nauk i u njemu ne ostane, nema Boga. Onaj tko ostaje u Kristovu nauku, on ima i Oca i Sina.

 

Nauk ili doktrina Krista, je UTJELOVLJENJE SINA BOŽJEG, BOG U GREŠNOM TIJELU. To je evanđelje. Tko god uči da Utjelovljenje nije proizvelo Treću osobu, ljudskost Krista, Bogo-čovjeka, taj NEMA BOGA. Tko god uči da Duh Sveti nije prijašnja forma Sina te da Sveti Duh nije osoba, taj NEMA BOGA.

 

"Apostol želi našu pažnju preusmjeriti s nas na Autora našeg spasenja. On pred nam predstavlja Njegove dvije prirode: božansku i ljudsku. Ovdje je opis božanske: 'Koji, premda u obličju Božjem, nije smatrao pljačkom biti jednak s Bogom' (Fil.2,6). On je bio " sjaj slave njegove i savršeni otisak njegove osobe." (Heb.1,3). {5BC 1126.7}

Zatim o ljudskoj: "učinjen sličan čovjeku. Našavši se u obličju kao čovjek, ponizio se i postao pokoran do smrti. /Filipljanima 2:7.8/. On je dobrovoljno uzeo na sebe ljudsku prirodu. To je bilo Njegovo vlastito djelo, Njegovim vlastitim pristankom. Odjenuo je svoje božanstvo s ljudskošću. On je za sve to vrijeme bio kao Bog, ali se nije pojavljivao kao Bog. On je zaklonio očitovanja božanstva, koje je tražilo dužno poštovanje i izazivalo divljenje svemira. On je bio Bog dok je bio na zemlji, ali On se lišio Božanske forme i, umjesto nje uzeo formu i oblik čovjeka. Hodao je po zemlji kao čovjek. Nas radi je postao siromah, da bismo se mi kroz Njegovo siromaštvo mogli obogatiti. Ostavio je postrani svoju slavu i svoje veličanstvo. Bio je Bog, ali se slave Božjeg obličja On na neko vrijeme odrekao. Iako je među ljudima hodao u siromaštvu, sijući svoje blagoslove kud god je prolazio, na Njegovu riječ legije anđela bi Ga okružile i ukazale Mu dužno poštovanje. Međutim, On je hodao ovom zemljom neprepoznat, nepriznat, izuzev nekolicine izuzetaka, od strane svojih bića. Umjesto slavopoja i hvale, atmosfera je bila zasićena grijehom i prokletstvom. Njegova sudbina ovdje bila je siromaštvo i poniženje. Dok je u svojoj misiji milosti prolazio svijetom olakšavajući bolesnima, podižući potlačene, jedva bi se našao poneki usamljeni glas koji Ga je nazivao blaženim, a najveći u narodu prolazili su pored Njega s prezirom. {5BC 1126.8}

U kakvoj suprotnosti je sve ovo bilo sa obiljem slave i zahvalnosti koju su Mu milioni besmrtnih bića u svemiru odavali u svojim hvalospjevima i obožavanju! No, On se ponizio, uzevši smrtnost na sebe. Kao član ljudske porodice, On je bio smrtnik; ali kao Bog, On je za svijet predstavljao izvor života. Mogao se, u svojoj božanskoj osobi, oduprijeti i samom približavanju smrti i da nikad ne padne pod njenu vlast, ali On je dobrovoljno pristao položiti svoj život da bi na taj način mogao dati život i donijeti besmrtnost na vidjelo. On je nosio grijehe svijeta i izdržao kaznu koja se poput neke planine sručila na Njegovu božansku dušu. On je predao svoj život kao žrtvu kako čovjek ne bi morao zauvijek umrijeti. Umro je, ne zato što je bio primoran da umre, nego svojom vlastitom slobodnom voljom. To je bila poniznost. Sva blaga neba izlivena su u jednom daru da spasi palog čovjeka. On je unio u svoju ljudsku prirodu sve životodavne energije koja će ljudska bića trebati i morati primiti. {5BC 1127.1}

 

Kraj komentara.

 

Isus dahnuo dva različita Duha u čovjeku

5.          Kada je Isus stvorio čovjeka, što je prvi put dahnuo u njega?  Postanak 2,7 Tada načini Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće. 

 

6.          Kada je Isus otkupio čovjeka, što je drugi put dahnuo u njega?

Ivan 20,20 I kad je bio ovo rekao, pokaza im ruke i bok. Tada se obradovaše učenici, što vidješe Gospodina. 

Ivan 20,21 I reče im opet: „Mir vam! Kao što Otac posla mene, i ja šaljem  vas.“

Ivan 20,22 Kad je bio ovo rekao, dahnu u njih i reče:Primite Duha Svetoga!  

c.          Prvi je put Isus dahnuo dah života u čovjeka kada ga je stvorio da tjelesno živi.

d.         Drugi je put Isus dahnuo svoj Duh u čovjeka, Duha Svetog koji nema tijelo i kosti kada ga je otkupio, da čovjek duhovno živi.

 

Komentar Dejan: Duh Sveti nije ni prije imao tijelo i kosti čovjeka. Samo ljudskost Sina Božjeg ima tijelo čovječje.

 

Osim toga, argument duha sam već prošao pa ću samo ponoviti:

To što Duh nema tijela i kostiju ne mora nužno značiti da duh nema tijela i kostiju uopće, već može značiti da nema tijelo i kosti kao što ih čovjek ima. Ako bi to protumačili drugačije doveli bismo se u proturječnost s Pismom i Duhom Proroštva. Pismo kaže da su anđeli duhovi (Heb 1:13,14). Znači li to da anđeli nemaju tijela? Naravno da ne znači. Pismo nam kaže da anđeli imaju noge, ruke, krila, glavu, oči itd. Apostol Pavao nam poručuje da postoje tijela nebeska, ali i tijela zemaljska te da je drugačija slava nebeskih tijela u odnosu na zemaljska (1Kor 15:40).

Znamo da je Bog duh (Ivan 4:24). Možemo li reći da Otac nema tijelo zato jer je duh? Biblija kaže da ima, jer znamo da sjedi na tronu. Ellen White također:

 

"Vidjela sam prijestolje i na njemu su sjedili Otac i Sin. Promatrala sam Isusovo lice i divila se Njegovoj ljupkosti. Oca nisam mogla vidjeti jer Ga je zaklanjao oblak blještave svjetlosti. Upitala sam Isusa ima li Njegov Otac formu poput Njega. Rekao je da ima, ali Ga nisam mogla vidjeti jer, rekao je: “Kad bi samo jednom vidjela slavu Njegove osobe, prestala bi postojati…" {EW 54.2}

 

Dakle Otac, premda je duh, ima oblik ili formu. Kraj komentara.

 

Duh proroštva kaže: Trebali su objaviti evanđelje mira i spasenje koje se dobiva pokajanjem i Spasiteljevom silom.          “Poslije tih riječi dahne u njih i reče im: ‘Primite Duha Svetoga! Kojima oprostite grijehe, oprošteni su im; kojima zadržite, zadržani su im.“ Sveti Duh se još nije potpuno pokazao, jer Krist još nije bio proslavljen. Obilnije davanje Duha uslijedilo je tek nakon Kristova uzašašća. Sve dok ovo nisu primili, učenici nisu mogli ispuniti nalog i propovijedati Radosnu vijest svijetu. Sad su primili Duha s naročitim ciljem. Učenici nisu mogli ispunjavati povjerene dužnosti u Crkvi sve dok ih Krist nije nadahnuo svojim Duhom. Povjerio im je najsvetiji zavještaj i želio da uvide činjenicu kako se ovo djelo bez Svetoga Duha ne može izvršiti.

a.          Sveti Duh je dah duhovnog života u duši. 

b.         Davanje (Svetog) Duha je davanje Kristova života. 

c.          On (Sveti Duh) ispunjava primatelja Kristovim osobinama.“           Samo oni koji su tako poučeni od Boga, u kojima djeluje Sveti Duh i u čijem se životu pokazuje Kristov život trebaju stajati kao predstavnici ljudi i služiti za dobrobit Crkve. (Isusov život str. 664).

 

          Pripremio i sastavio: ______________________________

 

Komentar Dejan: To što je Duh nazvan silom ne znači da Duh nije osoba.

 

Mt 26:64 Reče mu Isus: “Ti reče. Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.”

 

U stihu iznad, Otac je nazvan Silom. Znači li to da Otac nije osoba?

 

Vječna smrt

 

Pored svega što sam naveo, ovo učenje također ne objašnjava kako je Bog prošao kroz vječnu smrt. Bog ne može umrijeti kao što mi poimamo smrt, ali mora zadovoljiti zahtjeve prekršenog zakona. Kazna za grijeh je smrt, i to vječna. Kako je Bog mogao opravdati grešnika, a ne platiti cijenu? Takav pogled na božanstvo, slično kao i trojstvo, govori da je Krist bio tri dana u grobu i onda se sve vratilo na staro. Tri dana u grobu nisu plaća za grijeh. Tri dana u grobu nisu vječna smrt. Po tom bi učenju sotona imao pravo kad optužuje Boga za Njegov karakter, jer je Bog izbjegao kaznu koju će sva ostala izgubljena bića morati proći.

 

Istina je da je Krist platio cijenu jer je zauvijek "umro" nečemu. Umro je tome da više NIKADA neće biti SAMO BOG, već od Utjelovljenja ostaje i čovjek. Osim toga, Krist se u svojoj ljudskosti ZAUVIJEK lišio sveznanja, sveprisutnosti i svemoćnosti, božanskih atributa koji su mu oduvijek pripadali. Spoznaja ove beskonačne žrtve i ljubavi samo-poricanja koja je srž Božjeg karaktera, proizvodi u nama gnušanje prema grijehu i dovodi nas u stanje da bismo radije umrli nego zgriješili. Grijeh nam postaje odvratan kada vidimo koliko patnje je nanio i još uvijek nanosi Sinu Božjemu i kad vidimo koliko je skupo plaćena prilika za preobrazbu čovjeka nazad na obličje Božje. Zato Sotona uporno pokušava iz uma izbrisati Isusa Krista koji je u tijelu došao:

 

"Bitka je u tijeku. Sotona i njegovi anđeli rade sa svom lukavošću nepravde. Neumorni su u svojim nastojanjima da odvuku duše od istine, daleko od pravednosti, te rašire propast cijelim svemirom. Rade nevjerojatno marljivo kako bi proizveli mnoštvo obmana kojima bi zarobili duše. Njihovi napori nikada ne prestaju. Neprijatelj uvijek pokušava odvesti duše u nevjerstvo i skepticizam. Želi ukloniti Boga, i Krista, koji je učinjen tijelom i boravio među nama kako bi nas naučio da kroz poslušnost Božjoj volji možemo izvojevati pobjedu nad grijehom." {1SM 194.2}

 

"On [Krist] je odlučio dati svog predstavnika, treću osobu Božanstva. Ovaj se dar ne može nadmašiti." – My Life Today, str. 36.

 

Treća osoba božanstva je dar ljudskoj rasi. Kroz Svetoga Duha postajemo sudionici u božanskoj prirodi:

 

2Pt 1:4 Time su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete zajedničari božanske prirode umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

 

Filipljanima 2:5-8. – /Kološanima 1:26,27/. – Neobjašnjivo spajanje. – „Tokom svoje ovozemaljske misije, Krist ništa ne bi mogao postići u cilju spašavanja grešnog čovjeka da božanstvo nije bila spojena s ljudskim. Ograničeni kapacitet čovjeka ne može definirati ovu čudesnu tajnu – spajanja dviju priroda, božanske i ljudske. To se nikada ne može objasniti. Čovjek se mora zadiviti i ostati bez riječi. Ipak je čovjeku pružena prednost da bude sudionik u božanskoj prirodi, i na taj način može do izvjesne mjere ući u tu tajnu.“ – Letter 5, 1889. {7BC 904.5}

 

Panteizam

 

Još jedan problem tog učenja je što je jedini način putem kojeg osoba može primiti Svetoga Duha panteizam.

 

Tvoje učenje govori da nam Sin nije ostavio treću osobu Božanstva kao dar, kao našu baštinu. Stoga se postavlja pitanje: Što će nam onda Sin Božji? Zašto je Utjelovljenje potrebno ako je dar po kojem se čovjek mijenja već svima bio dostupan? Zašto Bog jednostavno nije da Svetoga Duha ljudima i omogućio im pobjedu? Takvo učenje o božanstvu čini Sinovu najveću žrtvu nepotrebnom. Takvo učenje božanstva nam kaže da je jedini način na koji ljudi mogu primiti Svetoga Duha – putem panteizma, zato što takvo učenje kaže da je Sveti Duh kao dar čovječanstvu postoji oduvijek. To je najgora laž koju možemo poučavati druge.

 

Trojstvo također čini istu stvar. Učeći da postoje tri KO-VJEČNE osobe, trojstvo negira Utjelovljenje i time negira da se Sin ISPRAZNIO DUHA i dao ga kao dar ljudima. Na taj način uči da Sveti Duh kao dar ljudima postoji oduvijek, i time uči da ga možemo primiti kroz panteizam, a ne putem žrtve Krista.

 

Ako je, kao što panteizam uči, Duh Božji bio u svemu od početka, ne bi bilo potrebno pomirenje nebeskog Svetišta kako bi čovjeku dao taj vječni život, jer ga je već posjedovao! Čin Utjelovljenja koji je osigurao u Svetištu/Pomirenje ne bi bio potreban. Uvjet po kojem primamo dar Duha Svetoga – dušu Kristovog života, koja se nastanjuje u nama i time dar vječnoga života, Utjelovljenje je Božjeg Sina u ljudsku OSOB(U)nost. Negiraj taj dodatak TREĆE OSOBE Božanstvu i uništio si Pomirenje i cijeli kršćanski sustav. Zato Ilija mora ispraviti ovo važno učenje pri svom dolasku. Ovo je ogroman test duhovnog ponosa onima koji su desetljećima podučavali pogrešno o Božanstvu. Oni će interpretirati Ilijinu poniznost kao slabost i neće ga ni prepoznati, kao što otpali Židovi nisu prepoznali svojega Mesiju u osobi Isusa Krista.

 

Odgovor je da je TEK UTJELOVLJENJEM SINA BOŽJEG čovječanstvo dobilo dar Svetoga Duha. Pismo to potvrđuje:

 

Iv 7:38 Tko vjeruje u mene, kao što Pismo reče, iz njegove će utrobe poteći rijeke vode žive.«

Iv 7:39 A to reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Duh Sveti naime još ne bijaše dan, jer Isus još ne bî proslavljen.

 

Ovdje nam se jasno postavlja uvjet: moramo vjerovati u Sina koji je POSTAO TIJELOM, kako bi mogli primiti dar Svetoga Duha. Sveti Duh je Krist u nama – nada slave. Tko negira TREĆU OSOBU, NEGIRA UTJELOVLJENJE. Tko negira Utjelovljenje, NEGIRA ŽRTVU POMIRENJA NEBESKOG SVETIŠTA u kojoj se Sin lišio svoga duha kao dar ljudima i postao čovjekom zauvijek.

 

Kada se pojavilo Alfa krivovjerje, samo je jedan čovjek razumio što se događa i kako će to krivovjerje napasti ličnost Boga i Krista. Taj čovjek je bila Ellen White. Duhom Proroštva objavljena joj je strašna moć prevare Sotone o ovoj najvažnijoj od svih tema. Njen komentar:

 

Svetište Uništeno Pomirenje Uništeno – "U prezentaciji koja je prošla preda mnom, vidjela sam da medicinski misionari obavljaju određeni posao. Naša službujuća braća su gledala, promatrajući što se događa, ali činilo se da ne razumiju. Osnova naše vjere, koja je uspostavljena uz puno molitve, ozbiljnim istraživanjem Pisma, se rušila, stup po stup. Naša vjera je ostavljena bez oslonca – svetište je uništeno, pomirenje je uništeno." E.G.White, The Upward Look, 152

 

Nažalost puno braće misli kako je problem Kellogove teorije bila tvrdnja p postojanju tri osobe Božanstva ili ona koja kaže da je Sveti Duh treća osoba. Kao što vidimo to nije bio problem. Ona kaže da je problem to ŠTO JE SVOJIM UČENJEM UNIŠTIO SVETIŠTE, A TIME I POMIRENJE. Kako je to Kellog učinio? Tako što je učio prisutnost Svetog Duha u svakom čovjeku oduvijek. Istina je da je Sveti Duh darovan čovjeku kada ga je Krist predao u ruke Oca, ali ne prije toga.

 

Tako brate tvoje učenje, kao i učenje trojstva, čini istu stvar. Ellen White izjavljuje da oni koji ne razumiju ličnost Boga i Krista, uništavaju samoga Boga:

 

"Nije ti definitivno jasna ličnost Boga, što je NAMA KAO BOŽJEM NARODU – SVE. Ti si gotovo uništio samog Gospodina Boga." E.White, The Elmshaven Years Volume 5 1900-1905, pr.4, p. 292.

 

Jedan čovjek vidio je što Omega otpad, centralna doktrina rimokatolicizma – TROJSTVO, radi Božjoj ličnosti. Kao i u vrijeme Ellen White, ni današnja službujuća braća ne razumiju što se događa. Oni ne vide da se osnova naše vjere ruši, stup po stup. Taj čovjek je Ronald William Beaulieu. Bog je darom Duha Proroštva svojoj crkvi objavio pravo učenje o božanstvu i beskonačnoj žrtvi Sina Božjeg.

 

Učenje koje ti zastupaš i trojstvo su DVIJE STRANE ISTE MEDALJE, jer OBA UČENJA NEGIRAJU UTJELOVLJENJE – BOGA KOJI JE POSTAO TIJELOM. Na taj način 'svetište je uništeno, pomirenje je uništeno.'

 

Malo znanja o najvažnijoj stvari u kršćanstvu jako je opasno. Predlažem da još jednom pregledaš sve ove citate Duha proroštva i uskladiš svoje stavove s Pismom i Svjedočanstvom. Kraj komentara.

 

Dejan Meznarić

 

Je li Sveti Duh OSOBA?

 

Je li Duh Sveti osoba kao što je Bog [Otac i Sin] osoba?

 

"Moramo shvatiti da Duh Sveti, koji je isto toliko osoba koliko je i Bog osoba, hoda po ovom terenu." - Manuscript 66, 1899. (Iz razgovora s učenicima u školi Avondale.) "Evangelism, 616.

 

"Duh Sveti ima osobnost, inače ne bi mogao svjedočiti našim duhovima i s našim duhovima da smo djeca Božja. On također mora biti božanska osoba, inače ne bi mogao istražiti tajne koje leže skrivene u Božjem umu…"(Evangelizam, 617, indeksiran je kao rukopis 20, 7. veljače 1906.)

 

"Duh Sveti je osoba, jer On svjedoči s našim duhovima da smo djeca Božja. Kada se ovo svjedočanstvo rodi, ono nosi sa sobom vlastite dokaze. U takvim vremenima vjerujemo i sigurni smo da smo djeca Božja…" Ms 20, 1906. (Ev 616.6)

 

Koliko živućih osoba ima u Nebeskom Triju ili Božanstvu?

 

"Postoje tri žive osobe nebeskog tria; u ime tih triju velikih sila – Oca, Sina i Duha Svetoga – oni koji primaju Krista živom vjerom kršteni su, a te sile će surađivati ​​s poslušnim subjektima neba u njihovu nastojanju da žive novim životom u Kristu." – Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63. (1905) Evangelism, 615.

 

"Kad ste se dali Kristu, prisegnuli ste u nazočnosti Oca, Sina i Duha Svetoga - tri velika osobna nebeska dostojanstvenika." Ms 92, 1901 (7BC 959).

 

"Djelo je postavljeno pred svaku dušu koja je krštenjem priznala svoju vjeru u Isusa Krista i postala primatelj zaloga od tri osobe – Oca, Sina i Duha Svetoga." Ms 57, 1900 (6 BC 959).

 

"Nakon što je duša koja je povjerovala primila obred krštenja, mora imati na umu da je posvećen Bogu, Kristu i Duhu Svetomu. Sva trojica surađuju u velikom djelu saveza učinjenog krštenjem pred očima nebeskog svemira. Otac, Sin i Duh Sveti primaju dušu koja je povjerovala u saveznički odnos s Bogom." Ms 56, 1900 (6MR 163).

 

"Ovdje dolazi djelo Duha Svetoga, nakon vašeg krštenja. Kršteni ste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Vi ste podignuti iz vode da biste odsada živjeli u novosti života. Rođeni ste Bogu i vi ste pod sankcioniranjem i silom triju najsvetijih bića na nebu, koja vas mogu sačuvati od pada... Kada se osjećam potlačeno i da jedva znam kako da se odnosim prema poslu koji mi je Bog dao učiniti, samo pozivam tri velika dostojanstvenika i kažem: Znate da ne mogu raditi ovaj posao u vlastitoj snazi, Vi morate raditi u meni, i po meni, i kroz mene, posvećujući moj jezik, posvećujući moj duh, posvećujući moje riječi..." Ms 95, 1906 (7 MR 267).

 

"Nakon što smo formirali jedinstvo s velikom trostrukom silom, smatrat ćemo svoju dužnost prema članovima Božje obitelji s mnogo svetijim strahopoštovanjem nego što smo ikada učinili."  Ms 11, 1901 (6BC 1102).

 

"Otac, Sin i Duh Sveti, trojica svetih dostojanstvenika neba, izjavili su da će ojačati ljude da pobjede sile tame." Ms 92, 1901 (5BC 1110).

 

Primijeti sljedećih nekoliko Novo Zavjetnih i Staro Zavjetnih tekstova:

 

Efežanima 4:4-6

Ef 4:4 Jedno je tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu svoga poziva;

Ef 4:5 jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje;

Ef 4:6 jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama.

 

Pažljivo primijetimo da ne bi bilo nesporazuma. Ova tri teksta jasno pokazuju da postoji "jedan" od svake ... postoji jedan Duh, jedan Gospodin za kojeg znamo da je Isus Krist i jedan Bog Otac. Već, bez odlaska na 1 Ivanova 5:7, tekst za koji su naši protivnici tvrdili da je dodan kanonu Svetog Pisma, mi ovdje potvrđujemo da postoje tri, jedan od svakog.

 

Izaija 48:16

 

Iz 48:16 “Pristupite k meni, čujte ovo; od početka nisam govorio tajno; otkako to bijaše, Ja jesam: i sada me posla Gospodin BOG, i Duh njegov.

 

U ovom tekstu imamo tri pojedinca... Gospodina Boga, Duha i Isusa Krista (poslao me). Izgradnja ove rečenice pokazuje da su svaka od njih odvojena (Gospodin Bog i... poslan...). Nema sumnje, stoga, da postoje tri u nebeskom Božanstvu.

 

Je li Sveti Duh Prva osoba Božanstva, ili je On Druga osoba Božanstva, ili je On Treća osoba Božanstva?

 

"Grijehu se može oduprijeti i pobijediti jedino kroz moćno djelovanje treće osobe Božanstva." {DA 671.2}

 

"Zlo... se može obuzdati jedino… silnom moći Svetog Duha, treće osobe Božanstva." Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 392

 

"On [Krist] je odlučio dati svog predstavnika, treću osobu Božanstva. Ovaj se dar ne može nadmašiti." – My Life Today, str. 36.

 

Imaju li Otac i Sin svaki svoju ličnost?

 

"Otac i Sin imaju svaki svoju ličnost. Krist je izjavio: "Ja i Moj Otac smo jedno." {9T 68.2}

 

Ima li Duh Sveti ličnost baš kao što Bog [Otac i Sin] ima ličnost?

 

"Duh Sveti ima ličnost, inače ne bi mogao svjedočiti našim duhovima i s našim duhovima da smo djeca Božja. On također mora biti božanska osoba, inače ne bi mogao istražiti tajne koje leže skrivene u Božjem umu…"(Evangelizam, 617, indeksiran je kao rukopis 20, 7. veljače 1906.)

 

"Moramo shvatiti da Duh Sveti, koji je isto toliko osoba koliko je i Bog osoba, hoda po ovom terenu." - Manuscript 66, 1899. (Iz razgovora s učenicima u školi Avondale.) "Evangelism, 616.

 

Postoji li OSOBNI Bog i OSOBNI Krist? Je li i Duh Sveti dio Tri OSOBNA dostojanstvenika neba?

 

"Postoji osobni Bog, Otac, postoji osobni Krist, Sin." 6BC 1068.

 

"Kad ste se dali Kristu, prisegnuli ste u nazočnosti Oca, Sina i Duha Svetoga - tri velika osobna nebeska dostojanstvenika." Ms 92, 1901 (7BC 959).

 

Je li Krist naš vječni Otac?

 

"Koliko god pastir može voljeti svoje ovce, On još više voli svoje sinove i kćeri. Isus nije samo naš Pastir; On je naš "vječni Otac." On kaže: "Poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene, kao što Otac poznaje mene i kao što ja poznajem Oca." (Ivan 10:14,15)… {DA 483.2}

 

"Krist… Ime mu je: Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." (Iza 9:5) "Njegov iskon je od davnina, od vječnih vremena…" (Mih 5:1) {PP 34.1}

 

Krist je "Vječni Otac", ali imaju li Otac i Sin svaki svoju ličnost?

 

"Otac i Sin imaju svaki svoju ličnost. Krist je izjavio: "Ja i Moj Otac smo jedno." {9T 68.2}

 

Je li Krist RAZLIČITA LIČNOST [ili osoba od Oca], a ipak jedno s Ocem? Drugim riječima, Krist nije Otac u ličnosti (osobi)?

 

"Gospodin Isus Krist, božanski Sin Božji, postojao je od vječnosti, različita osoba, a ipak jedno s Ocem." - 1 Selected Messages, 247 (Review and Herald, April 5, 1906).

 

"Gospodin Isus Krist, jedinorođeni Sin Oca, doista je Bog u beskonačnosti, ali ne [Otac] u ličnosti." UL 367

 

"[Ivan 3:34-36, citiran] U ovom stihovima, o Bogu [Otac] i Kristu se govori kao o dvije različite ličnosti, od kojih svaka djeluje kao pojedinac." - Notebook Leaflets from Elmshaven Library, Vol. 1, 124.

 

Ako kažemo da su Otac i Sin ista osoba (tj. nemaju različitu ličnost), što poričemo? Trebamo li odbaciti takvo učenje?

 

"Preklinjem sve da budu čvrsti i jasni u vezi s određenim istinama koje smo čuli i primili i zagovarali... Odbacite svaku fazu pogreške, iako je prekrivena prividom stvarnosti, koja negira ličnost Boga i Krista." (Review and Herald, 31. kolovoza 1905., par. 11)

 

Je li Krist također nazvan Savjetnikom (utješiteljem) pored toga što se naziva vječnim Ocem?

 

"Krist… Ime mu je: Čudesni, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." (Iza 9:5) "Njegov iskon je od davnina, od vječnih vremena…" (Mih 5:1) {PP 34.1}

 

Isus nije samo naš Pastir; On je naš "vječni Otac." {DA 483.2}

 

"Spasitelj je naš Utješitelj. Dokazala sam da je to On." 8MR str. 49

 

"Kao što vjerom gledamo Isusa, naša vjera probija sjenu i obožavamo Boga za Njegovu čudesnu ljubav u davanju Isusa Utješitelja." 19MR 297.3

 

No, je li Sveti Duh Utješitelj, kao što je Krist nazvan Utješiteljem, ali je Sveti Duh RAZLIČITA LIČNOST od Krista?

 

"Sveti Duh je Utješitelj, u Kristovo ime. On je personificira Krista, ali je zasebna ličnost." {20MR 324.2}

 

Naši protivnici kažu, osobnost nije isto što i osoba. Kažu da osoba može imati više osobnosti. Stoga, prema njima, Duh Sveti je sam Krist, ali to je Kristova druga osobnost. Međutim, ako pažljivo primijetimo kako Ellen White koristi riječ osoba i osobnost prema nebeskom triju, ona ih ne razlikuje. Ona ne samo da Duha Svetoga naziva ličnošću, već i osobom. Svakako, Duh Sveti personificira Krista, ali je zasebna osob(a)nost.

 

Ako Duh Sveti personificira Krista, a ipak je zasebna ličnost i ako netko kaže da su Duh Sveti i Krist jedna te ista osoba, što poriče? Trebamo li odbaciti takvo učenje?

 

"Preklinjem sve da budu čvrsti i jasni u vezi s određenim istinama koje smo čuli i primili i zagovarali... Odbacite svaku fazu pogreške, iako je prekrivena prividom stvarnosti, koja negira ličnost Boga i Krista." (Review and Herald, 31. kolovoza 1905., par. 11)

 

Bilješka: Krist je "vječni Otac" (Izaija 9:6). Ali ne Otac osobno. Krist je također "Savjetnik (utješitelj)", ali ne i Sveti Duh osobno. Naši kritičari nas pitaju zašto Duh Sveti nije spomenut u gore navedenoj izjavi ako je doista osoba. Odgovaramo 1) drugdje vrlo jasno identificira osobnost ili osobu Duha Svetoga 2) Titula Bog uključuje svo troje (Oca, Sina i Duha). Reći da su Otac i Sin ista osoba je poricanje ličnosti Boga [Oca] i Krista. Reći da su Duh Sveti i Krist ista osoba jest poricati ličnost (Duha) Boga i Krista.

 

Je li Melkizedek kroz kojeg je Krist govorio i koji je predstavljao Oca sam Krist ili je on samo predstavnik?

 

"Krist je govorio kroz Melkizedeka, svećenika Boga Svevišnjega. Melkizedek nije bio Krist, već je bio glas Božji u svijetu, predstavnik Oca. I kroz sve generacije prošlosti, Krist je govorio; Krist je vodio svoj narod i bio je svjetlo svijeta." - The Review and Herald, 18. veljače 1890, How to Meet a Controverted Point of Doctrine.

 

"Bog nikada nije ostavio sebe bez svjedoka na zemlji. Melkizedek je u jednom trenutku predstavljao Gospodina Isusa Krista osobno, otkrivajući istinu neba i održavajući Božji zakon. Melkizedek nije bio Krist, već je bio glas Božji u svijetu." (The SDA Bible Commentary, 1092-1093).

 

Melkizedek nije bio Krist niti je bio Bog Otac. No, on je bio predstavnik. Može li predstavnik biti ista osoba koju predstavlja? Ako je ista osoba, zašto mora zastupati sebe?

 

Je li Duh Sveti sam Krist ili njegov predstavnik?

 

"Kada Božji ljudi istražuju Pismo sa željom da znaju što je istina, Isus je prisutan u osobi Njegovog predstavnika, Duha Svetoga..." 12MR 145.

 

"Gospodin Isus djeluje kroz Duha Svetoga; jer je Njegov predstavnik." - Messages to Young People, 55.

 

"Ne možemo pružiti Bogu vrhovnu ljubav i čast ako ne prepoznamo Duha Svetoga kojeg Gospodin šalje. Duh Sveti predstavlja Isusa Krista." - 2 Manuscript Releases, 38.

 

"On [Krist] je odlučio dati svog Predstavnika, treću osobu Božanstva. Ovaj se dar ne može nadmašiti." – My Life Today, str. 36.

 

Melkizedek je predstavljao Boga Oca i Sina. Međutim, Melkizedek nije bio Otac ni Sin. Na isti način, Duh Sveti predstavlja Krista, ali Duh Sveti nije sam Krist.

 

Je li Krist bio predstavnik Oca baš kao što Duh Sveti predstavlja Krista?

 

"On [Krist] stajao je pred ljudskom rasom kao predstavnik Oca." RH 30. rujna 1909.

 

Može li Duh Sveti istraživati tajne koje leže skrivene u Božjem umu ako nije osoba?

 

"Sveti Duh ima ličnost, inače ne bi mogao svjedočiti našim duhovima i s našim duhovima da smo djeca Božja. On također mora biti božanska osoba, inače ne bi mogao istraživati tajne koje leže skrivene u umu Boga (Oca). "Jer tko od ljudi znade što o čovjeku, osim duha ljudskoga koji je u njemu? Tako i ono Božje nitko ne zna, osim Duha Božjega." [1 Korinćanima 2:11] (Evangelizacija, str. 617).

 

Ima li Duh Božji um kao što Bog ima um?

 

"Osjećala sam se opterećena, da se ne dogodi djelo ispovijedanja i pokajanja ne prođe duboko i temeljito koliko bi trebalo, kako bi udovoljilo um Duha Božjega." RH 12. ožujka 1889.

 

Ako Duh Sveti ima um, On "mora biti i božanska osoba" odvojena od Boga [Oca] koji također ima um.

 

Je li Treća osoba Božanstva koja ima zasebnu ličnost od Krista UVIJEK postojala od vječnosti KAO ZASEBNA LIČNOST s Ocem i Sinom? Ili je On došao u postojanje kasnije?

 

"Vječni nebeski dostojanstvenici – Bog, i Krist i Duh Sveti – naoružali su [učenike] više no što bi ih smrtnička energija unaprijedila za rad i uvjeravanje svijeta o grijehu." - Evangelizacija, 616.

 

Bilješka Ron: Izjava Ellen White mora značiti da je Krist vječan ako gledamo u budućnost, jer njegova ljudskost zasigurno nije postojala od vječnosti. To je empirijska činjenica. Ili: Ellen White ne kaže TRI VJEČNA DOSTOJANSTVENIKA i ona je možda smatrala Krista i Duha Svetoga kao istu osobu, što su i bili PRIJE Utjelovljenja. Sin Božji i Njegov Sveti Duh bili su jedna te ista osoba.

 

"Ovo je djelo započelo na nebeskim dvorovima. Božanstvo je bio dirnuto sažaljenjem prema rasi, a Otac, Sin i Duh Sveti dali su se u razrađivanje plana otkupljenja. Da bi se u potpunosti mogao izvršiti taj plan, odlučeno je da se Krist, jedinorođeni Sin Božji, trebao predati kao prinos za grijeh." - Counsels on Health, 222.

 

"Vječno Božanstvo – Otac, Sin i Duh Sveti – uključeno je u akciju koja je potrebna da bi se osigurala sigurnost čovjeku" – Upward Look, 148.

 

"Prije toga Duh je bio u svijetu; od samog početka djela otkupljenja On je djelovao na ljudska srca. Ali dok je Krist bio na zemlji, učenici nisu željeli drugog pomoćnika. Tek kad budu lišeni Njegove prisutnosti osjetit će potrebu za Duhom, i tada će On doći. {DA 669.1}

 

"Svi trebaju imati na umu da su naročiti napori Sotone usmjereni protiv službe. On zna da je to samo ljudsko oruđe, koje samo po sebi ne posjeduje milost ili svetost. On zna da je to agent koji je Bog odredio kao moćno sredstvo za spasenje duša i učinkovito je samo zato što Bog, vječni Duh, to čini." {TM 404.2}

 

Jesu li Otac, Sin i Duh Sveti zaista tri različite agencije?

 

"Tri zasebne agencije, Otac, Sin i Sveti Duh, rade zajedno za ljudska bića." – Ms 27a, 1900.

 

"Duh Sveti je slobodna, radna, neovisna agencija." RH 5. svibnja 1896.

 

"Grijehu se može oduprijeti i pobijediti jedino kroz moćno djelovanje treće osobe Božanstva." {DA 671.2}

 

"Rad Svetoga Duha je neizmjerno velik. Iz ovog izvora dolazi snaga i učinkovitost radniku za Boga; i Duh sveti je utješitelj, kao osobna prisutnost Krista u duši. Tko gleda na Krista u jednostavnoj dječjoj vjeri, postaje sudionik božanske prirode kroz djelovanje svetoga Duha. Kada je vođen Duhom Božjim, kršćanin može znati da je učinjen potpunim u Onome koji je glava svih stvari. Kao što je Krist proslavljen na dan Pedesetnice, tako će se ponovno proslaviti u završnom djelu evanđelja, kada će pripremiti narod za konačni test, u završnom konfliktu velikog sukoba. Prorok opisuje neprijateljski plan bitke koji kaže:" {RH November 29, 1892, par. 3}

 

Iz ovih citata jasno vidimo da postoje TRI OSOBE BOŽANSTVA i da je Sveti Duh TREĆA OSOBA BOŽANSTVA. Kraj komentara.