Milenij

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koji tekst definitivno govori o mileniju ili tisućljeću?

Otk 20:4 "I vidjeh prijestolja i one koji sjedoše na njih, i bijaše im dano da sude… oni oživješe i kraljevaše s Kristom tisuću godina."

 

2. Koga će, po riječima Pavla, sveci suditi?

1Kor 6:1-3 "Usuđuje li se itko od vas, kada ima kakav spor protiv drugoga, suditi pred nepravednicima, a ne pred svetima? Ne znate li da će sveti suditi svijetu?... Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima?"

 

BILJEŠKA: Iz ovih je stihova jasno da će sveci svih razdoblja biti angažirani s Kristom u djelu "suda" tijekom tisućljeća ili milenija.

 

3. Na kojem je proročanstvu Pavao temeljio svoju izjavu?

Dn 7:21,22 "I gledah, i taj isti rog zarati sa svetima i nadvlada ih; sve dok ne dođe Pradavni i sud se dade svecima Svevišnjega."

 

4. Koliko će uskrsnuća biti?

Iv 5:28,29 "Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas: i izići će oni koji su činili dobro, na uskrsnuće života, i oni koji su činili zlo, na uskrsnuće osude."

 

Stranica 356

 

 

MILENIJ

 

• Milenij je završni period Božjeg velikog tjedna vremena - velika subota odmora za zemlju i za Božji narod.

• Slijedi poslije završetka evanđeoskog doba i prethodi uspostavljanju vječnog kraljevstva Božjega na zemlji.

• Sadrži ono se u Svetom pismu često naziva kao "dan Gospodnji".

• Početak i kraj naznačeni su uskrsnućem.

• Njegov početak označen je izlijevanjem sedam posljednjih zala, drugim dolaskom Krista, uskrsnućem pravednih mrtvih, vezivanjem Sotone i prijenosom svetaca na nebo; a njegov završetak, silaskom Novog Jeruzalema, s Kristom i svetima, s neba, uskrsnućem zlih mrtvih, odvezivanjem Sotone i konačnim uništavanjem opakih.

• Tijekom tisuću godina zemlja je pusta; Sotona i njegovi anđeli su ovdje zarobljeni; a sveci, s Kristom, sjede i sude opakima, u pripremi za njihovu konačnu kaznu.

• Opaki mrtvi su onda podignuti; Sotona je oslobođen na malo vremena, a on i vojska zlih okružuju svece i sveti grad, kad se s neba od Boga spusti oganj i proždre ih. Zemlja je očišćena istom vatrom koja uništava zle i, obnovljena, postaje vječno prebivalište svetaca.

• Milenij je jedan od "razdoblja koje dolaze". Njegov završetak obilježit će početak nove zemaljske države.

 

Stranica 357

 

5. Tko ima udjela samo u prvom uskrsnuću?

Otk 20:6 "Blagoslovljen je i svet onaj tko ima udjela u prvome uskrsnuću: nad takvima druga smrt nema vlasti."

 

6. Što će Krist učiniti sa svecima kad dođe?

Iv 14:3 "Ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete tamo gdje sam ja."

 

BILJEŠKA: Drugim riječima, Krist će ih odvesti na nebo, tamo živjeti i vladati s Njim tijekom tisuću godina.

 

7. Gdje je Ivan u viziji vidio svece?

Otk 7:9 "Nakon toga pogledah, i gle, veliko mnoštvo što ga nitko ne može izbrojiti, od svakog naroda, i plemena, i puka, i jezika, stajahu pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele halje, i palme im u rukama."

 

BILJEŠKA: Ovaj stih jasno pokazuje da su svi pravednici odvedeni u nebo neposredno nakon prvog uskrsnuća. To je u skladu s Kristovim riječima u Ivanu 14:1-3, gdje kaže: "Idem pripremiti mjesto za vas, a ako idem i pripremim mjesto za vas, opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja." Petar je želio pratiti do tih stanova; ali Isus odgovori: "Ne možeš me slijediti sada, nego ćeš me slijediti poslije." Ivan 13:36. Time se jasno vidi da kad se Krist vrati na zemlju kako bi primio svoj narod, On ih vodi u kuću Očevu na nebu.

 

8. Što se događa sa živim zlima kada Krist dođe?

Lk 17:26-30 "I kao što je bilo u Noine dane, tako će biti i u dane Sina čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kada je Noa ušao u kovčeg, i došao je potop i sve ih uništio. Slično kao što je bilo u Lotove dane:… ali istoga dana kada je Lot izišao iz Sodome, zapljuštao je oganj i sumpor s neba i sve ih uništioIsto će tako biti u dan kada se Sin čovječji objavi."

 

9. Što kaže apostol Pavao o ovome?

1Sol 5:3 "Jer kada budu govorili: “Mir i sigurnost”, doći će na njih iznenadna propast… i neće umaknuti."

 

BILJEŠKA: Kad Krist dođe, pravednici će biti izbavljeni i odvedeni u nebo, a svi živi zli iznenada će biti uništeni, kao što su bili u vrijeme potopa. Za daljnje dokaze pogledajte 2 Sol 1:7-9; Otk 6:14-17; 19:11-21; Jer 25:30-33. Neće biti općeg uskrsnuća zlih do kraja tisuću godina. To će ostaviti zemlju pustu i bez ljudskog stanovnika u tom razdoblju.

 

Stranica 358

 

10. Kakav opis zemlje tijekom tog vremena daje prorok Jeremija?

Jr 4:23-26 "Pogledah zemlju, i gle, bijaše ona bezoblična i pusta; i nebesa, a ona svjetla ne imahu. Pogledah gorja, i gle, ona podrhtavahu, i sva se brda pomicahu. Pogledah, i gle, ne bijaše čovjeka, i sve ptice nebeske odletješe. Pogledah, i gle, plodno mjesto bijaše pustara, i svi gradovi njegovi bijahu porušeni Gospodinovom prisutnošću i žestokom srdžbom njegovom."

 

BILJEŠKA: Pri dolasku Krista zemlja se svodi na kaotično stanje - do mase ruševina. Nebesa odlaze kao svitak kad se skupi; planine su premještene iz njihovih mjesta; a zemlja je ostala tamna, grozna, pusta ruševina. Pogledajte Iza 24:1-3; Otk 6:14-17.

 

11. Kako Izaija u ovom trenutku govori o opakima?

Iz 24:21,22 "I bit će u taj dan da će GOSPODIN kazniti vojsku uzvišenih, koji su visoko, i kraljeve zemaljske na zemlji. I bit će okupljeni zajedno, kao što su uznici okupljeni u jami, i bit će zatvoreni u tamnicu; i bit će pohođeni nakon mnogo dana."

 

12. Koliko dugo Sotona treba biti zarobljen na ovakvoj zemlji?

Otk 20:1-3 "I vidjeh anđela gdje silazi s neba s ključevima bezdana i s velikim lancem u ruci. I zgrabi on zmaja, tu staru zmiju, a to je Đavao, i Sotona, i okova ga na tisuću godina i baci ga u bezdan, i zaključa ga te zapečati nad njim da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina."

 

BILJEŠKA: Riječ koja je prevedena "bezdan" u ovom tekstu je abusos, grčki pojam koji upotrebljava Septuaginta u Postanku 1:2, kao ekvivalent hebrejske riječi "bezdan" u našoj engleskoj verziji. Doslovniji prijevod bi bio "abys". Riječ je o pojmu koji se primjenjuje na zemlju u svom pustom, kaotičnom, tamnom, nenastanjenom stanju. U tom će stanju ostati tijekom tisuću godina. U tom razdoblju bit će tmurna zatvorska kuća Sotone. Ovdje, usred tinjajućih kostiju zlih mrtvih, ubijenih pri Kristovom drugom dolasku, srušeni gradovi, olupine i propasti sveg raskoši i moći ovog svijeta, Sotona će imati priliku razmišljati o rezultatima njegove pobune protiv Boga. No proročanstvo Izaije kaže: "Poslije mnogo će dana biti pohođeni."

 

13. Pravedni mrtvi podignuti su pri Kristovom drugom dolasku. Kada će ostali mrtvi, opaki, biti podignuti?

Otk 20:5 "Ali ostali mrtvi ne oživješe sve dok se nije navršilo tisuću godina."

 

BILJEŠKE: Iz toga vidimo da su početak i kraj tisućljeća ili milenija, obilježeni dvama uskrsnućima.

Riječ milenij je od dvije latinske riječi, mille, što znači tisuću, i annus, godina - tisuća godina. Ona pokriva vrijeme u kojemu će Sotona biti svezan, a zli ljudi i anđeli biti suđeni. Ovo razdoblje ograničeno je različitim događajima. Njegov početak obilježen je zatvaranjem perioda milosti, izlijevanjem sedam posljednjih zala, drugim Kristovim dolaskom i uskrsnućem pravednih mrtvih. Zatvara se uskrsnućem zlih i njihovim posljednjim uništenjem u jezeru vatre. Pogledajte gornji dijagram.

 

Stranica 359

 

14. Kakva se promjena Sotoninog stanja događa na kraju tisuću godina?

"Nakon toga mora biti oslobođen na malo vremena." Stih 3.

 

BILJEŠKA: Na kraju tisuću godina, Krist, u pratnji svetaca, ponovno dolazi na zemlju, da izvrši sud nad zlima i da pripremi zemlju, ponovnim stvaranjem, za vječno prebivalište pravednih. U tom trenutku, u odgovoru na poziv Krista, zli mrtvi svih razdoblja bude se u život. Ovo je drugo uskrsnuće, uskrsnuće prokletstva. Opaki izlaze s istim pobunjeničkim duhom koji ih je opsjeo u ovom životu. Tada je Sotona oslobođen iz dugog razdoblja zatočeništva i neaktivnosti.

 

15. Čim su opaki podignuti, što Sotona odmah nastavlja raditi?

Otk 20:7,8 "A kada istekne tisuću godina, Sotona će biti pušten iz svoga zatvora; i izići će zavoditi narode koji su na četiri strane svijeta, Goga i Magogada ih okupi za boj: bit će brojni kao morski pijesak."

 

16. Protiv koga zlikovci idu ratovati i kakav je ishod?

"I uzađoše oni na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad; i siđe s neba od Boga oganj i proždrije ih." Stih 9.

 

BILJEŠKE: Ovo je posljednji čin u velikoj borbi između Krista i Sotone. Cijela ljudska rasa ovdje se susreće prvi i posljednji put. Odvija se vječno odvajanje pravednika od zlih ljudi. U ovom trenutku Božja osuda je izvršena nad opakima u ognjenom jezeru. Ovo je druga smrt. To završava veliku pobunu protiv Boga i Njegove vladavine. Sada se čuje Božji glas dok sjedi na prijestolju, kako govori svetima govoreći: "Evo, sve činim novo." i iz gorućih ruševina stare zemlje, izvire, pred zadivljenim pogledima milijuna otkupljenih, "novo nebo i nova zemlja", u kojem će naći vječnu baštinu i mjesto stanovanja.

Milenij je velika subota odmora, kako za zemlju tako i za Božji narod. Šest tisuća godina su zemlja i njezini stanovnici stenjali pod prokletstvom grijeha. Tisućljeće, sedma tisuća, bit će subota odmora i oslobođenja; jer, kaže prorok o zemlji, "dok leži opustošena, držala je subote." 2 Ljet 36:21. "Ostaje dakle počinak [držanje subote] narodu Božjem". Heb 4:9. Ovo prethodi novoj zemlji.