Moja vizija o Mateju 24:21-22 i Sotoninom novom svjetskom poretku

 

 

Matej 24:21 Jer će tada biti velika nevolja kakve ne bijaše od početka svijeta sve dosad, niti će je ikada biti.

Matej 24:22 I kad se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo nijedno tijelo. No poradi izabranih skratit će se dani oni.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

U četvrtak 22. rujna, 2016.g. dana mi je vizija o tome kakav bi trebao biti naš smjer u vezi Sotonine agende novog svjetskog poretka. Pokazano mi je kako bi se trebali educirati o sotoninim metodama koje će koristiti, da ne bismo ostali zatečeni kada budemo svjedoci najvećeg vremena nevolje koje će čovječanstvo doživjeti. Najveći grijeh je nehumanost prema ljudima i ako Božji narod ne bude u potpunosti educiran kakvi ljudi mogu biti jedni prema drugima, mogli bi izgubiti vjeru i osjećati se ostavljenima ako se nađu u situaciji da moraju iskusiti nehumanost. Uvijek se sjetite kako je naš Gospodin i Spasitelj bio prikucan na križ. Ivan, pisac otkrivenja je bio bačen u kipuće ulje. Ljudi koji su ga bacilli izvukli su ga nakon što ih je uhvatio strah jer mu se ništa nije dogodilo. Svi drugi apostoli su bili ubijeni. Izaija je bio stavljen u šuplji panj i presječen na pola. Tko smo mi?

 

Pokazano mi je kako je primjer Valdenžana prikladan. Valdenžanska djeca su bila utapana pred očima roditelja ako nisu priznavali hostiju koja se koristi na misi kao pravo tijelo Isusa Krista. Pokazano mi je kako je to daleko od normalnog odgovora normalne djece da budu spremna ponuditi svoj život. Ta su djeca morala biti pažljivo odgajana istinskim putevima kako bi mogla imati hrabrosti i sigurnosti vjere da se odreknu svojih trenutnih života.

 

Moj mi je anđeo rekao kako isto mora biti i s mučenicima na kraju vremena. Moraju biti poučeni o istini i sotonskim lukavstvima kako bi mogli spoznati punu istinu kako ne bi bilo oklijevanja kada se stvari počnu rapidno odvijati i opustošenje na zemlji postane obilato. Pokazano mi je kako je educiranje o tim stvarima neophodno i od presudne važnosti. Zbog toga pokušavam objaviti Božjem narodu što će se dogoditi. Zato sam naveo listu važnih knjiga u svojoj uvodnoj viziji koje treba pročitati i koje opisuju Sotonine prošle ludorije. Ali većina, čak i od Božjeg naroda će mrziti predznanje i glasnika koji donosi to znanje, kao što su i Židovi mrzili predznanje doneseno po prorocima do te mjere da su ih ubili. Ellen White je rekla kako Božji narod voli mir i sigurnost:

 

DUPLIKAT: "Gospodin je zapovjedio jednom svojem drevnom sluzi, ‘A ti ne moli za puk ovaj [Jeremija 7:16 i 11:9-15] i ne diži za njih vapaj i molitvu i ne navaljuj na me, jer ja te neću uslišati.’ Prorok tako opisuje grijehe koji su izazvali ovu strašnu osudu: "Proroci prorokuju lažno, i svećenici upravljaju na svoju ruku, a moj puk voli da je tako. Ali što ćete na svršetku?" "Jer od najmanjega od njih do najvećega među njima svatko gramzi za dobitkom; i od proroka pa do svećenika, svatko čini laž." Olako liječe ranu kćeri puka mojega govoreći: "Mir!, Mir!, a mira nema." Apostoli izjavljuju da će ovo stanje stvari pronaći svoj DUPLIKAT u posljednjim danima. Mnogi imaju oblik pobožnosti, ali u svom svakodnevnom životu negiraju silu iste. Oni nisu više uvjereni u svoje grijehe ili uznemireni zbog svog stanja. Govore u svojim srcima: "Crkva cvjeta. Mir i duhovni napredak nalaze se unutar njezinih granica." Ove riječi proroka isto tako se mogu primijeniti na ove ljude koji varaju sami sebe: Izabrali su svoje vlastite putove, a njihovoj duši mile su gnjusobe njihove. Tako ću i ja izabrati zablude njihove i svaliti na njih ono čega se plaše." – E. G. White, Second Advent Review and Sabbath Herald, 11-7-82

 

Rečeno mi je kako trebamo biti upoznati sa sotoninim napravama koje je koristio u prošlosti kako ne bi bili savladani iznenađenjem, iako će teror biti raširen daleko više nego ikada u povijesti. Ellen White nas je upozorila kako ćemo na kraju biti ostavljeni bez materijalnih dobara; i kako ćemo se držati samo za jednu stvarzlatni konop koji nas veže s Kristom. Pokazana mi je scena Njemačkog naroda nakon rata. Poljacima je dopušteno da preuzmu farme Nijemcima. Pokucali bi im na vrata i dali im 5 do 30 minuta da pokupe sve što žele ponijeti sa sobom i tada su morali krenuti u nepoznato. Neki su morali dati i cipele koje su imali na nogama. Cionistički Židovi su to isto napravili pred našim očima Palestincima u Izraelu. Knjiga pod nazivom The Yellow Wind http://omega77.tripod.com/yellowwind2.pdf napisana od Židova Davida Grossmana, opisuje kako je Palestincima dano par minuta da napuste svoje domove prije nego su bili pregaženi. David Grossman živi u Jeruzalemu. https://www.google.ca/?gfe_rd=cr&ei=XEL_VfSYO6KV8QfP1LyQBg&gws_rd=ssl#q=david+grossman

 

Pokojni Albert Pike, Cionistički Židov je rekao kako su neophodna tri svjetska rata za postizanje ciljeva svjetskog uspjeha cionizma. Pokazano mi je kako su prošla dva svjetska rata predstavljale cionističku probu za treći svjetski rat kojim će se postići kontrola svijeta. U to vrijeme njihov Bog, Lucifer - Sotona će pokušati vladati iz Jeruzalema. Pokazano mi je kako su se Jezuiti Židovi infiltrirali i preuzeli Rimokatoličku crkvu i sve ostale crkvene denominacije. Moj mi je anđeo rekao kako je to razlog zbog kojeg je Ellen White rekla da ćemo na kraju imati malo za reći o katolicima, naime:

 

Možda ćemo imati manje za rećiPotrebno je mnogo dublje istraživanje Božje riječi; knjizi Daniela i Otkrivenju treba posvetiti pažnju kao nikada ranije u povijesti našeg djela. Možda ćemo o nekim predmetima u vezi s rimskom silom i papinstvom morati reći manje, ali zato trebamo skrenuti pažnju ljudi na ono što su proroci i apostoli napisali pod nadahnućem Božjeg Duha. Sveti Duh je predmetima dao takav oblik, kako u izlaganju proročanstava tako i u opisanim događajima, da nas nauči kako ljudsko oruđe treba biti uklonjeno, i skriveno u Kristu; da uzdižemo Gospoda Boga koji je na Nebu i njegov zakon. Counsels to Editors, pp. 45, 46. (1896). {Ev 577.1}    

 

U otkrivenju 17, žena bludnica (Rim) jaše zvijer koja ju mrzi i koja će ju na kraju uništiti (spaliti) stih 16. Jedina grupa na svijetu koja ima više moći od Rimokatoličke crkve su židovski sionisti. Imaju nuklearnu silu i nekolicina njihovih vodećih ljudi i Golda Meir su rekli kad bi se zaprijetilo Izraelu, povukli bi svijet u ponor s njima. TO JE SILA! TO JE VIŠE SILE NEGO ŠTO RIMOKATOLIČKA CRKVA IMA! To je razlog zašto ćemo imati malo toga za reći o Rimskoj sili i papinstvu. Međutim, jezuitski antikrist će ispuniti Otkrivenje 13:1-5 tako što će vladati 42 mjeseca kao Rimski antikrist dok će u stvarnosti biti jezuitski Židov. Sjetite se kako je Ignatius Loyola bio Židov. Osnovao je Jezuite nakon što su španjolski Židovi bili prisiljeni pod smrtnom boli da se obrate na katoličanstvo. Židovi koji su se ‘obratilinazvani su Marranos. Pokazano mi je kako je njihov najveći cilj uništiti kršćanstvo i kršćane pomoćutrojanskog konja’. Marranosi su Sionisti, slobodni zidari i dio su drugih tajnih društava.

 

Pokazano mi je kako će doći do civilnog rata u svakoj državi gdje muslimani migriraju. Pokazano mi je kako su židovi naklonjeni muslimanima zato što i oni mrze kršćanstvo i bit će im dopušteno zaplijeniti imovinu od kršćana i tako ih ostaviti bez ičeg. Nakon što ubiju kršćane, svi muslimani koji se odbiju obratiti na judaizam bit će ubijeni.

 

Ellen White je govorila o robovlasništvu na kraju vremena. Moj mi je anđeo pokazao kako sionizam planira porobiti sav svijet osim Židova, i svakom židovu ili židovki su obećali 2.800 robova. Ovo obećanje se nalazi u babilonskom Talmudu koji je Židovima puno važniji od Tore ili bilo kojeg dijela Biblije. Ellen White je ponovno bila u pravu!

 

Poučen sam kako će grozote iz prošlosti biti ponovljene, ali s još većom žestinom po cijelom svijetu! S ljudskim životom će se postupati u potpunosti bez poštovanja. Ubojstva i silovanja će biti jako raširena. Spolne bolesti će biti toliko raširene s vrstom gonoreje koju nijedan antibiotik neće moći izliječiti. Urinarni trakt mnogih će peći s užasnim bolovima zbog ove bolesti i normalno mokrenje biti će znatno ometano zbog ožiljaka koji je posljedica takve infekcije. Sifilis će također biti proširen zbog silovanja i kao u prošlim svjetskim ratovima mnoge žene će učiniti samoubojstvo radije nego da budu silovane i dobiju ove bolesti.

 

Potvrđeno mi je kako će svi kršćani osim 144,000 biti ubijeni. Poslovi ljudi će biti u takvoj zbrci da će smrt biti dobrodošlo olakšanje. Nijedan istinski kršćanin neće htjeti živjeti pod totalnom kontrolom uma koju je sotonino društvo nametalo, posebno zbog žrtvovanja vječnog života. Dobra vijest je što Sotonin novi svjetski poredak neće izdržati zajedno.

 

Daniel 2:33 Noge od željeza, a stopala dijelom od željeza i dijelom od gline.

Daniel 2:34 Gledao si sve dok se bez ruku nije odlomio kamen koji je udario kipu u noge, koje bijahu od željeza i gline, i razbio ih u komade.

Daniel 2:35 Tada se željezo, glina, mjed, srebro i zlato zajedno razbiše u komade i postadoše kao pljeva s ljetnih gumna; i vjetar ih odnije, tako da im se ne nađe mjesta: a kamen koji je udario kip, postade golema gora i ispuni svu zemlju.

Daniel 2:41 A to što si vidio stopala i prste dijelom od lončarske gline i dijelom od željeza, kraljevstvo će biti podijeljeno; ali će biti u njemu snage željeza, kao što si vidio željezo pomiješano s kalnom glinom.

Daniel 2:42 I kao što prsti stopala bijahu dijelom od željeza i dijelom od gline, tako će i to kraljevstvo dijelom biti snažno, a dijelom slomljeno.

Daniel 2:43 A to što si vidio željezo pomiješano s kalnom glinom, oni će se miješati s ljudskim sjemenom; ali neće prianjati jedno uz drugo, kao što se ni željezo ne miješa s glinom.

Daniel 2: 45 To što si vidio da je bez ruku s planine odlomljen kamen i da je u komade razbio željezo, glinu, srebro i zlato, veliki Bog je obznanio kralju što će se zbiti kasnije: san je siguran i njegovo je tumačenje pouzdano.”

 

U ime Boga Abrahamova, Izaka i Jakova

 

Ronald William Beaulieu

 

 

 

Preveo: Ivan Komadina