Krist je sam sebe začeo sa svojim Svetim Duhom

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Jedan od najboljih dokaza kako je Krist bio Sveti Duh te da je prije utjelovljenja Sveti Duh bio prvotno vlasništvo Kristova BIĆA, jest teza kako je Krist nazvan Vječnim Ocem. Svi znamo da je Duh Sveti začeo Isusa u utrobi Marije. Ellen White je dosljedna u tome s izjavom kako je Duh Sveti bio Kristov život, krv, duh i duša. Zbog toga je Krist nazvan Vječnim Ocem. JEDAN VJEČNI DUH, kojeg dijele Krist i Otac začeo je Krista. Stoga su, i Otac, i Krist Vječni Otac, no samo je Krist bio rođen, pri utjelovljenju, kada je začet u Marijinoj utrobi, i u uskrsnuću, kada je Krist uskrsnut kao prvorođenac od mrtvih. Stoga je Krist ‘ustao’ dva puta. Djela apostolska 13:33; 3:22; 7:37.

 

Matej 1:16 Jakov rodi Josipa, muža Marije po kojoj je rođen Isus, koji se zove Krist.

 

Matej 1:18 A rođenje Isusa Krista bijaše ovako: budući da mati njegova Marija bi isprošena za Josipa, već prije no što se oni sastadoše nađe se trudna od Duha Svetoga.

 

Matej 1:20 No dok je on o tome razmišljao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu govoreći: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.

 

"Krist im daje dah SVOJEGA DUHA, život SVOJEGA ŽIVOTA. SVETI DUH ulaže svoje najbolje snage da radi u srcu i umu." (Desire of Ages, 827)

 

"Krist je objavio da će nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi, kao svoj krunski DAR, Utješitelja, koji je Sveti Duh, – DUŠA NJEGOVOG ŽIVOTA, UČINKOVITOST NJEGOVE CRKVE, SVJETLOST i ŽIVOT SVIJETA. Sa SVOJIM DUHOM, Krist šalje pomirujući utjecaj i silu koja odnosi grijeh. U daru Duha [NJEGOVOG ŽIVOTA – DUŠE NJEGOVOG ŽIVOTA], Isus je čovjeku dao najveće dobro koje nebo može darovati." (E.G.White, Review and Herald Articles, May 19, 1904, vol. 5, 42)

 

"Sveti Duh je dah duhovnog života u duši. Davanje Duha davanje je Kristova života. On ispunjava primatelja Kristovim osobinama. Samo oni koji su tako poučeni od Boga, u kojima djeluje Sveti Duh i u čijem se životu pokazuje Kristov život trebaju stajati kao predstavnici ljudi i služiti za dobrobit Crkve." (Desire of Ages, 805)